(12.10 hodin)
(pokračuje Fiala)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 49 přihlášeno 182 poslanců, pro 127, proti 2. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji, panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo

35.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
/sněmovní tisk 256/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Jakub Michálek. Z toho vyplývá, že garančním výborem byl ústavněprávní výbor. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 256/5. Máme ho k dispozici od 7. června 2019. Usnesení garančního výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 256/6.

Ptám se nyní pana navrhovatele, zda chce vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak, takže pan místopředseda vlády má slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, než začnou, tak mi dovolte, abych poděkoval Poslanecké sněmovně za to předchozí hlasování. Je to velmi dobrá zpráva pro Českou poštu, že konečně stát bude České poště hradit ty náklady, které poště ukládá poštovní licence a dosud nebyly v plném rozsahu hrazeny, a současně to umožní nastartovat dlouho očekávaný plán změn na České poště, tak jak si všichni přejeme. Takže ještě jednou děkuji.

A nyní k tomu aktuálnímu bodu. Chtěl bych připomenout vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Cílem je novelizace některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Ten byl schválen v roce 2016 a jeho cílem je elektronizace a celková zásadní modernizace procesu tvorby vyhlašování právních předpisů. Návrh přináší především nezbytné změny jednacích řádů Sněmovny a Senátu a zákona o Ústavním soudu, dále provádí technické změny zákonů v souvislosti se sjednocením Sbírky zákonů a Sbírky smluv do jedné sbírky. Zákonem se stanoví nové datum účinnosti. Na základě dohody s ústavněprávním výborem by ten systém měl být do ostrého provozu uveden 1. ledna 2022.

Pokud se jedná o podané pozměňovací návrhy, s většinou z nich souhlasím. Týká se to i pozměňovacích návrhů z ústavněprávního výboru, kterému bych chtěl poděkovat za vstřícný přístup. Rovněž bych vás chtěl požádat o podporu svého poznávacího návrhu, který vypouští z návrhu novely zákonů, k jejichž přijetí je třeba souhlasu Senátu, neboť dosud nebylo dosaženo jednomyslné dohody se Senátem na změnách jeho jednacího řádu.

S čím souhlasit nemohu, jsou návrhy pánů Bendy a Kupky, které mají zavést tzv. dny právní účinnosti, nicméně samozřejmě Sněmovna rozhodne hlasováním. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a otevírám rozpravu. Do rozpravy je přihlášen pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal, nicméně pokud by chtěl pan zpravodaj vystoupit první, tak bychom mu měli dát přednost. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych stručně informoval o tom, co se stalo od posledního projednávání ve druhém čtení.

Garanční výbor přijal stanoviska k jednotlivým pozměňovacím návrhům, která jsou uvedena ve sněmovním tisku 256/6. Já jsem chtěl upozornit na několik věcí. Jednak je to ten pozměňovací návrh, který tam má pan Benda a Kupka, které se týkají dat nabytí účinnosti, se kterým ústavněprávní výbor vyslovil souhlas, takže ho potom doporučím. A myslím si, že to je jediné sporné místo, které tam máme s ministerstvem.

Co považuji ovšem za velmi důležité, je apelovat na Ministerstvo vnitra, aby věnovalo maximální pozornost bezproblémovému... (V sále je velký hluk.)

Já možná počkám, než si to pánové vyřídí, protože tohle by byla opravdu velká škoda, kdyby zapadlo, až tady příští volební období bude 200 poslanců, kteří budou hysteričtí s tím, že ten systém nebude fungovat. Takže poprosím opravdu, aby byla pozornost pro tuto informaci, protože je důležitá pro velkou část z nás, kteří chceme pokračovat v příštím volebním období, kdy má ten systém nabýt účinnosti.

Aktuálně na základě implementační analýzy není dostatečná součinnost ve vztahu ke Kanceláři Poslanecké sněmovny a ke Kanceláři Senátu, kde probíhá už několikáté kolo dopisování ohledně toho, aby tyto instituce měly dostatečné podklady pro vypsání veřejných zakázek, které jsou nezbytné k zprovoznění těchto systémů. Má to na starosti pan náměstek Mlsna a já jsem chtěl apelovat na pana ministra, aby zajistil maximální součinnost Ministerstva vnitra a dodavatele, který zpracovává implementační analýzu, aby jak Kancelář Poslanecké sněmovny, tak Kancelář Senátu měly potřebné informace pro to, aby ten systém naběhl 1. 7. 2020 do zkušebního provozu, tak jak jsme se na tom domluvili na půdě ústavněprávního výboru a jak to zaznělo tady na plénu Poslanecké sněmovny.

Takže jenom jsem opravdu chtěl to úvodní slovo využít pro ten apel, aby to zaznělo tady jasně na mikrofon, abychom se pak nedostali do situace, že my na ústavněprávním výboru nebo na podvýboru pro digitalizaci justice a eSbírku, kde to máme hlídat, že jsme na tyto záležitosti neupozorňovali. Chci, aby to tady zaznělo jasně.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu. Do rozpravy, jak už jsem avizoval... Pardon, omlouvám se, rozpravu jsem otevřel. První vystoupil pan zpravodaj, po něm vystoupí s přednostním právem pan místopředseda Pikal. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já jsem tedy nežádal o přednostní právo, nicméně jsem myslím řádně přihlášen, takže to není nic proti ničemu. Já bych se chtěl zastavit jenom u některých pozměňovacích návrhů, které jsem k tomto tisku podal, rychle.

Za prvé bych chtěl nejdřív poděkovat jak sněmovní legislativě, tak Ministerstvu vnitra, které se mnou spolupracovali i částečně na těchto návrzích, za tu spolupráci. Jeden z návrhů, který koncentruje úpravy týkající se legislativních změn a nějakých detailů procesů v jednacím řádu, ústavně právní výbor vzal za své, takže tam jsou zapracovány a já za to děkuji.

Co se týká dalších dvou mých návrhů, B1 a B2, tak tam také děkuji za spolupráci, nicméně nepodařilo se mi přesvědčit ústavněprávní výbor ani obecně kolegy, že jsou potřebné. Ostatně byl jsem v jednom případě ujištěn, že taková detailní úprava není třeba, protože to zajistí ten systém sám, a v druhém případě tam hrozí nějaké problémy, které nelze opravit legislativně technickou úpravu, nicméně protože byly zahájeny práce na celkové novele jednacího řádu z hlediska Sněmovny, tak své návrhy přesunu tam. Proto bych tedy návrh B1 a B2 v tuto chvíli stáhl.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu místopředsedovi a v rozpravě je dále přihlášen pan poslanec Benda, připraví se pan poslanec Feri. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já nebudu příliš dlouhý, přesto k jednomu pozměňovacímu návrhu bych rád vaši pozornost částečně obrátil.

První věc, kterou řeknu, myslím si, že je opravdu škoda, že se nepodařilo využít toho času k nějaké shodě se Senátem, protože přicházíme do takové lehce absurdní situace, že sice zavádíme eSbírku, která poběží celou vládou, tady máme nějakou dohodu o tom, že tato eSbírka by ve zkušebním provozu měla existovat už od půlky příštího roku, od začátku roku 2022 bude povinná pro všechny, bude povinná pro Sněmovnu stále ještě, a pak to přijde do Senátu a tam budeme pracovat s papírem, ryze teoreticky, prostě proto, že nebyla nalezena shoda mezi horní komorou, dolní komorou a zejména vládou. A tady mám pocit, že bohužel nebylo dostatečně odpracováno ze strany nejodpovědnějších ústavních činitelů, a to fakt není v tu chvíli předseda ústavněprávního výboru, ale musí to být předsedové obou komor, případně vicepremiér.
Přihlásit/registrovat se do ISP