(9.40 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 226, přihlášeno 177, pro 33, proti 77. Návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslanec Radovan Vích: Jako další hlasování bude společné hlasování pro body A8 až A9. Předkladatelem je pan poslanec Ondráček, garančním výborem bezpečnostní výbor. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je za opakované nesplnění povinnosti cizince pobývat na území ČR jen s platným oprávněním k pobytu, dle znění novely mu bude uložena sankce 10 000 korun. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Navrhovatel? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 227, přihlášeno 176, pro 116, proti 15. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Radovan Vích: Jako další budeme hlasovat společně o návrzích uvedených pod body A10 až A13. Jenom bych doplnil, že pokud tento bod bude projednán, bod E1 je nehlasovatelný. Obsahem tohoto pozměňovacího návrhu, jehož předkladatelem je pan poslanec Koten a bezpečnostní výbor, je řešení vyjmutí rozhodnutí o správním vyhoštění cizince ze soudního přezkumu. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Zásadní nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 228, přihlášeno 177, pro 31, proti 117. Návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslanec Radovan Vích: Jako další budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písmeny B1 až B4 společně jedním hlasováním. Jsou to pozměňovací návrhy pana poslance Bžocha. Ve zkratce se budu snažit je tady shrnout. Jedná se o dílčí změny textu ustanovení o mimořádném pracovním vízu, které zavádí novela, jaké všechny doklady může chtít stát, přehození pořadí vět atd., dále to řeší úpravy adaptačně-integračního kurzu, zejména možnost jeho prominutí Ministerstvem vnitra z důvodů zvláštního zřetele hodných, hodných zvláštního zřetele, současně posouvá účinnost zřízení center o jeden rok a zavedení povinných adaptačně-integračních kurzů o jeden rok do 1. 1. 2021, dále upřesnění určení času v návrhu z určeného časového období na příslušný kalendářní měsíc, množstevní omezení podaných žádostí o víz nad 90 dnů, zaměstnaneckou kartu, další žádosti. A dále kromě zákonného zástupce nezletilého dítěte cizince se doplňují i další pečující osoby na území státu, jehož je občanem. Tyto osoby jsou rovněž považovány za zákonné zástupce nezletilého. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 229, přihlášeno 177, pro 151, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Radovan Vích: Dále budeme hlasovat společně o návrzích pod body C1 až C2. Jedná se o návrhy hospodářského výboru. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je stanovení, že krajská pobočka Úřadu práce může s ohledem na situaci na trhu práce zkrátit dobu povinného nabízení a držení volného pracovního místa ze 30 na 10 dní před možností obsazení jeho držitelem zaměstnanecké karty nebo modré karty, tedy v podstatě obsazení takového místa cizincem, to znamená test trhu práce, a dále vkládá do zákona o zaměstnanosti novou úpravu o možnosti přístupu Policie České republiky do jednotného informačního systému práce a sociálních věcí, a to o povolení k zaměstnání cizinců a další informace o cizincích vedených v tomto systému. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Navrhovatel? Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 230, přihlášeno je 178, pro 174, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Radovan Vích: Jako další budeme hlasovat o návrhu E2. Předkladatelem je pan poslanec Kopřiva. Obsahem tohoto pozměňovacího návrhu je... Tímto návrhem by se změnila kritéria na prokázání dostatku finančních prostředků cizince, který bude na území ČR studovat. Jednalo by se vlastně o usnadnění prokazování dostatku finančních prostředků pro studijní pobyt, na náklady by si mohl vydělávat sám, nebo by za něj náklady platil stát atd. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 231, přihlášeno 178, pro 41, proti 91. Tento návrh přijat nebyl.

 

Omlouvám se, raději se zeptám, možná jsem to nepostřehl. Teď jsme hlasovali E2? (Zpravodaj: Ano.) A E1 jsme nehlasovali?

 

Poslanec Radovan Vích: E1 se nehlasovalo, protože byl nehlasovatelný, pokud už se hlasovalo o návrzích A10 až A13.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ale ty nebyly přijaty.

 

Poslanec Radovan Vích: Ty nebyly přijaty.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Takže bychom měli E1 hlasovat? Nebo jsem to špatně pochopil? (Reakce z pléna.) Dobře. Kýve na mě pan ministr, že jsem to nepochopil já. Takže budeme pokračovat F1, F4. Prosím.

 

Poslanec Radovan Vích: Ano, budeme společně hlasovat o návrzích paní poslankyně Gajdůškové, které jsou uvedeny pod písmeny F1 až F4. Obecně se jedná o zvýšení plateb státu za zaměstnávání postižených osob. Vzhledem ke zvýšení minimální mzdy od ledna 2019 náklady jsou cca 300 milionů korun. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 232, přihlášeno 177, pro 59, proti 32. Návrh přijat nebyl. Prosím.

 

Poslanec Radovan Vích: Jako další budeme hlasovat o návrhu pod písmenem G1 pana poslance Pustějovského, kde obsahem je pozměňovací návrh o tom, že zaměstnavateli držitelů mimořádného pracovního víza můžou být jen účastníci vládou schválených programů. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 233, přihlášeno 178, pro 136 (proti 15). Tento návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Radovan Vích: Jako další bod hlasování je návrh pod písmenem G2. Jedná se o návrh pana poslance Pustějovského o tom, že při vyzvednutí zaměstnanecké karty žadatel musí doložit, že už je zaměstnán u konkrétního zaměstnavatele. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 234, přihlášeno 178, pro 135, proti 26. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Radovan Vích: Jako další budeme hlasovat o bodu G3, kde předkladatelem tohoto pozměňovacího návrhu je pan poslanec Pustějovský. Obsahem tohoto pozměňovacího návrhu je to, aby u změny zaměstnání už nebyl vyžadován souhlas Ministerstva vnitra, ale cizinec by jen ohlásil změnu zaměstnavatele 30 dní předem. Měnit zaměstnavatele by mohl až po šesti měsících. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 235, přihlášeno 178, pro 129, proti 24. Návrh byl přijat. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP