(9.30 hodin)
(pokračuje Luzar)

Tak pane ministře, jestli takhle přistupuje Česká republika k vymáhání svých sankcí a pokut oprávněně uložených zákonem, tak se nedivím, že třeba čeští řidiči, kteří dostávají pokuty za přestupky v Rakousku, Německu a dneska docela masivně jsou obesíláni elektronicky, se ptají, jak k tomu recipročně přistupuje Česká republika. Ale jestliže Ministerstvo vnitra pod vaším vedením přijalo tuto filozofii, že pokuty a sankce uložené v České republice do zahraničí ani nezkoušíme vymáhat, ani to neřešíme, tak to je velice špatný argument a špatný signál. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ještě jedna faktická poznámka. Omlouvám se, pane ministře. Pan poslanec Plzák.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji. K panu ministrovi - já debatu poslouchám a zajímá mě to. Prosím vás, pane ministře, jestli mi můžete věnovat pozornost. Dají se blokovat internetové stránky, pokud by někdo nedodržoval něco, co někomu uložíme? Dají se ty stránky zablokovat? Nemůže to být trest pro tu...?

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. A nyní je tedy v rozpravě na řadě pan ministr.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Varoval bych před nějakým kutilstvím. Nemyslím si, že můžeme na základě toho, že někdo nezaplatí sankci za to, že někoho neuvedl v evidenci, mu zablokovat internetové stránky. To by s tím asi zejména skupina, na kterou koukám, pirátská strana, nebo obecně pravice, nesouhlasila. Ale takhle to nejde.

Jenom ke kolegovi Ondráčkovi. Já bych velmi vážil slova o tom, kdo si koho koupil. Chápu, že se panu kolegovi nelíbí, že jsem uplatnil věcné argumenty proti jeho pozměňovacímu návrhu. Já jsem ale ty samé argumenty uplatňoval od začátku. Když si projedu podklady, které jsem měl na jednání výboru, od začátku tam bylo stanovisko Policie České republiky, která říkala, že u tohoto návrhu bude problém s vymahatelností, protože to jsou zahraniční subjekty. Já jsem žádné stanovisko nezměnil a velmi si vyprošuji jakékoliv náznaky na korupci či koupení si někoho za něco. (Potlesk poslance Birkeho.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Faktická poznámka, pan poslanec Ondráček.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Ještě jednou děkuji. Samozřejmě se to můžu domnívat. A neřekl jsem, že jste to udělali, ale změna postoje je prostě velmi významná a je tam z toho zřejmá. Odvádíte bod někam jinam. Vy k tomu návrhu nemáte věcné argumenty, protože toho o té věci pořádně moc nevíte.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ani jsem nestihl zapnout odpočet času, ale určitě to bylo méně jak dvě minuty. Ptám se, jestli má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu? (Hluk v sále.) Nikoho nevidím, že by se hlásil, rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova navrhovatele a zpravodajů? Není tomu tak.

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Dále připomínám, že je zde protinávrh k proceduře pana předsedy Bartoška, abychom o pozměňovacích návrzích označených pod písmenem I hlasovali jednotlivě. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Radovan Vích: Děkuji za slovo. Dobrý den, dobré dopoledne. (Hluk v sále!)

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci, členové vlády, jenom připomenu, že návrh zákona o pobytu cizinců zapracovává do českého právního řádu evropskou směrnici 2016/801, která řeší udělování práva vstupu a pobytu cizinců do členských států Evropské unie, tedy i do České republiky, z těchto důvodů: výzkum, studium, stáž, dobrovolnická služba a tak podobně. Lhůta, dokdy jsme směrnici měli zavést do našeho právního řádu, již uplynula. Návrh byl přikázán třem výborům, výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu, výboru zahraničnímu a hospodářskému výboru. Všechny tři výbory návrh zákona projednaly a přijaly k němu usnesení. Podané pozměňovací návrhy byly zpracovány jako sněmovní tisk 203/8.

Garanční výbor k návrhu zákona o pobytu cizinců, kterým je výbor pro bezpečnost, přijal 6. března tohoto roku usnesení, kterým navrhuje proceduru hlasování pozměňovacích návrhů, kterou za okamžik přednesu. Ještě bych k tomu doplnil, že po dohodě s Ministerstvem vnitra jako předkladatelem tisku 203 navrhuji malou úpravu návrhu hlasovací procedury oproti návrhu garančního výboru, která spočívá v tom, že pokud bude hlasováno o pozměňovacích návrzích pod písmeny A10 až A13, bude návrh E1 nehlasovatelný, a tedy již o něm nebudeme hlasovat.

K proceduře hlasování pozměňovacích návrhů.

Za prvé. Návrhy legislativně technických úprav tady nepadly.

Dále jednotlivé pozměňovací návrhy. Navrhuji, aby návrhy A1 až A3 byly společně jedním hlasováním, návrhy A4 až A7 společně jedním hlasováním, návrhy A8 a A9 společně jedním hlasováním, návrhy A10 až A13 společně jedním hlasováním, návrh E1 bude tedy nehlasovatelný, návrhy B1 až B4 společně jedním hlasováním, návrhy D1 až D4 tedy budou nehlasovatelné - jsou totožné, návrhy C1 a C2 společně jedním hlasováním. Dále návrh E2, návrhy F1 až F4 společně jedním hlasováním. Návrh G1, G2, G3, G4 a návrhy H1 a H2 společně jedním hlasováním. Návrhy I1 až I8 společně jedním hlasováním. Návrhy J2 a J2 (?) společně jedním hlasováním. Za poslední hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Přivolám kolegy z předsálí. Nejprve tedy budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Bartoška, abychom hlasování I1 až I8 rozdělili na jednotlivá hlasování. (Zpravodaj: Není problém.) Rozhodneme hlasováním. Všichni víme, o čem hlasujeme. Pozměňovací návrhy pod písmenem I se budou hlasovat jednotlivě v rámci procedury.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 222 přihlášeni 172 poslanci, pro 143, proti 14. Tento návrh byl přijat.

 

I s uvedením této změny budeme nyní schvalovat proceduru, jak ji přednesl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 223 přihlášeno 177 poslanců, pro 171, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Máme schválenou proceduru.

 

Poprosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s jednotlivými návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko.

 

Poslanec Radovan Vích: Návrhy A1 až A3 společně jedním hlasováním. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Pardon. (Hlásí se poslankyně Černochová.) K proceduře? (Ano.) Prosím, paní poslankyně. Zahájené hlasování prohlašuji za zmatečné.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, ale bývalo dobrým zvykem říkat aspoň v jedné větě, o co se jedná. Diskutovali jsme tady několikrát dlouze azylový zákon. Ten zákon je důležitý pro nás pro všechny. Prosím pana zpravodaje, aby jednou větou shrnul, o jaké pozměňovací návrhy se jedná. Děláme to tak běžně. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan zpravodaj kýve hlavou, že žádosti vyhoví. Prosím, aby byl ještě jednou uveden bod A1 až A3.

 

Poslanec Radovan Vích: Ano, jsem na to připraven, nemám s tím problém. Takže společně jedním hlasováním A1 až A3. Jedná se o návrh paní poslankyně Černochové, garanční výbor je bezpečnostní výbor. Tímto pozměňovacím návrhem se ruší dozor krajského státního zastupitelství při výkonu zajištění cizince a při poskytování ubytování cizince. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 225 přihlášeno 177 poslanců, pro 114, proti 58. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Radovan Vích: Jako další hlasování bude společné hlasování návrhů pod písmeny A4 až A7. Jedná se o návrhy pana poslance Ondráčka. Konkrétní pozměňovací návrh hovoří o tom, že zavádí povinnost vlastníka internetových zprostředkovatelských služeb pro ubytování cizinců a soukromí, například Airbnb, oznamovat na ředitelství Služby cizinecké policie informace o ubytovaných osobách. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP