(9.50 hodin)

 

Poslanec Radovan Vích: Jako další bod je návrh pod písmenem G4. Jedná se o pozměňovací návrh pana poslance Pustějovského. Obsahem je návrh, aby průkaz o povolení k pobytu už neobsahoval adresu cizince. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 236, přihlášeno 178, pro 142, proti 19. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Radovan Vích: Jako další bod hlasování je společné hlasování pod písmeny H1 a H2. Jedná se o pozměňovací návrh pana poslance Rakušana, který navrhuje odstranění části ustanovení mimořádného pracovního víza, tedy ta část, která stanoví, že cizinec - držitel mimořádného pracovního víza nemůže podat na území České republiky žádost o jiné druhy pobytu, k pobytu nad 90 dní, k dlouhodobému pobytu, k trvalému pobytu, a dále, že tento návrh umožňuje cizincům s mimořádným pracovním vízem čerpat dávky státní sociální podpory atd. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování č. 237, přihlášeno 179, pro 36, proti 131. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Radovan Vích: Dále budeme odděleně hlasovat o bodech pod písmeny I1 až I8. Předkladatelem všech těchto bodů je pan poslanec a ministr vnitra Jan Hamáček.

Nyní budeme tedy hlasovat o bodu I1. Obsahem tohoto pozměňovacího návrhu je změna důvodu ke zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu cizince ze čtyř odsouzení na tři a více odsouzení pro úmyslný trestný čin. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 238, přihlášeno 179, pro 174, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Radovan Vích: Jako další bod budeme samostatně hlasovat bod pod písmenem I2. Předkladatelem je pan poslanec Hamáček. Ministerstvo vnitra bude moci zrušit povolení k trvalému pobytu, pokud byl cizinec odsouzen k nepodmíněnému trestu za spáchání úmyslného trestného činu. Ministerstvo vnitra bude také moci zrušit povolení k trvalému pobytu, pokud cizinec spáchal tři a více úmyslných trestných činů. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 239, přihlášeno 179, pro 175, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Radovan Vích: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem I3 - zjednodušení vyhošťování. V některých případech už nebude nutné, aby policie vyžádala stanovisko Ministerstva vnitra k vyhoštění na hraničním přechodu, když cizinec uvede, že je jeho vycestování možné, cizinec bezpečné země, neuvedl-li skutečnost, že mu hrozí reálné nebezpečí, občan Evropské unie.

Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 240, přihlášeno 179, pro 139, proti 25. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Radovan Vích: Jako další bod budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem I4, předkladatelem je pan poslanec Hamáček. Obsahem pozměňovacího návrhu jsou další legislativní změny zhoršující možnosti postupu cizince v rámci správního řízení, které by např. oddálilo zrušení platnosti jeho povolení k pobytu. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 241, přihlášeno 179, pro 175, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Radovan Vích: Jako další je pozměňovací návrh pod písmenem I5. Zde v návrhu novely vznikla technická chyba, pozměňovací návrh ji napravuje. Předkladatelem je pan poslanec Hamáček. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 242, přihlášeno 179, pro 174, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Radovan Vích: Další pozměňovací návrh pod písmenem I6. Předkladatelem je pan poslanec Hamáček. Tato úprava rovněž odstraňuje možnost průtahů řízení ze strany cizince při různých typech řízení směřujících ke zrušení jeho pobytu, neudělení oprávnění k pobytu a tak podobně. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 243, přihlášeno 180, pro 166, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Radovan Vích: Další hlasování bude k bodu pod písmenem I7. Předkladatelem je pan poslanec Hamáček. Obsahem tohoto pozměňovacího návrhu je vrácení cizince. Zužují se důvody, proč by to nešlo, jen na riziko mučení nebo podrobování nelidskému zacházení nebo trestu. Je to trochu obdobné dosavadní úpravě, ale vylučuje to další možné budoucí mezinárodní závazky ČR. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 244, přihlášeno 180, pro 138, proti 21. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Radovan Vích: Poslední z tohoto bloku pod písmenem I je I8. Předkladatelem je pan poslanec Hamáček. Obsahem tohoto pozměňovacího návrhu je lhůta, která se pro možnost rozhodnutí o zamítnutí žádosti o azyl pro její zjevnou nedůvodnost prodlužuje z 30 dnů na 90 dnů. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování 245, přihlášeno 180, pro 170. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Radovan Vích: Jako předposlední hlasování je společné hlasování o návrzích uvedených pod písmeny J1 a J2 pana poslance Kolovratníka. Obsahem těchto pozměňovacích návrhů je informační povinnost zaměstnavatele - hned v den nástupu cizince musí zaměstnavatel informovat krajskou pobočku Úřadu práce a do 10 dnů po ukončení práce takovéhoto zaměstnance. A dále, že při vysílání zaměstnanců do České republiky z ciziny má informační povinnosti plnit vysílající zaměstnavatel. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 246, přihlášeno 180, pro 135, proti 15. Návrh byl přijat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP