(18.50 hodin)
(pokračuje Nováková)

Za druhé. Další změny se týkají evidence výdeje pohonných hmot a struktury dat registrovaných dobíjecích stanic. Zavádí se evidence výdejních jednotek, kterou povede Ministerstvo průmyslu a obchodu, a ustanovují se povinnosti s tím spojené pro vlastníky výdejních jednotek. Dosavadní evidence dobíjecích stanic se rozšiřuje o další údaje pro potřeby evidence a výkaznictví v dané oblasti.

Dále zákon upřesňuje, že zemním plynem pro použití v dopravě se rozumí mimo stlačeného zemního plynu CNG i zkapalněný zemní plyn LNG a rovněž biometan.

Novela dále upravuje zákon o pohonných hmotách tak, aby byl v souladu s novou právní úpravou přestupkového práva, a to tedy v oblastech jasněji formulovaného právního prostředí při nakládání s pohonnými hmotami, efektivnější správy dat z oblasti čerpacích stanic, výdejních jednotek a sítě dobíjecích stanic v České republice. Posiluje se i možnost kontroly státní správou, a tím i ochrana konečného zákazníka.

Dále se vyjasňují práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců při prodeji pohonných hmot v rámci užívání služebních vozidel i pro soukromé účely, stejně jako užití pohonných hmot nájemci a pronajímateli vozů či strojů a zařízení. Zlepšuje se přehled o místech nakládání s pohonnými hmotami i mimo čerpací stanice.

Dále, kromě jednorázové registrace dosud neevidovaných zařízení a dobíjecích stanic nepřináší novela zásadní zátěž pro podnikatelskou veřejnost a konečné spotřebitele.

Příprava novely zákona byla průběžně konzultována s dotčenými orgány státní správy, především z oblasti celní a daňové, a především s profesními svazy a asociacemi a je výsledkem obecného konsenzu. Návrh novely zákona prošel plnohodnotným meziresortním připomínkovým řízením a vládě České republiky byl předložen bez rozporu. Vláda návrh projednala a schválila na své schůzi 17. prosince 2018 svým usnesením číslo 846.

Dovoluji si vás požádat, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, o podporu tohoto zákona jak na dnešním jednání, tak i v rámci následujícího legislativního procesu ve výborech Poslanecké sněmovny a poté následně i ve druhém a třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Martina Kolovratníka, aby se ujal slova. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Dobrý večer. Já budu, kolegyně a kolegové, záměrně extrémně stručný, protože paní ministryně včetně svých kolegů a kolegyň z MPO už poněkolikáté takhle večer čeká, aby se ten zákon posunul dále.

Takže za zpravodaje klubu, Jak bylo řečeno, je to relativně menší novela, která opravdu reaguje především na poznatky z praxe. Ten zákon byl naposledy ve velkém novelizován v roce 2017, kde se tam zaváděly v tom minulém volebním období definice elektrických dobíjecích míst elektrovozidel, a nyní, jak bylo před maličkou chvíli řečeno, je pouze popsána ta praxe a zpřísnění především těch takzvaných výdejů, výdejen pohonných hmot, které jsou trochu jinak pojaty, respektive registrovány do této chvíle než klasické čerpací stanice.

Nemám zatím avízo, že by v této novele měly být nějaké kontroverzní záležitosti. Bude přikázána jako garančnímu výboru do výboru hospodářského. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho písemně přihlášeného. Dívám se na plénum, jestli někdo je přihlášen. Nikdo není. Končím obecnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? Paní ministryně? Ne. Pan zpravodaj? Také ne. Není tady žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nevidím.

 

Nechám hlasovat o přidělení hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 116. Přihlášeno 163 poslankyň a poslanců, pro 126. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Není tomu tak. Konstatuji, že jsme se vypořádali s tím to tiskem.

Máme šest minut do konce. Máme dvě možnosti. Buď otevřeme další tisk, anebo ukončíme dnešní jednací den. Po dohodě ukončuji dnešní jednací den a konstatuji, že pokračovat budeme zítra v 9.00 hodin odpověďmi na písemné interpelace. Děkuji.

 

(Jednání skončilo v 18.55 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP