(12.00 hodin)
(pokračuje Ťok)

Ministerstvo dopravy se rozhodlo opětovně předložit tento návrh do Parlamentu České republiky, a to zejména z důvodu zajištění právní jistoty pro současný i budoucí provoz leteckých dopravců mezi Českou republikou a Saúdskou Arábií. České aerolinie provozují pravidelnou sezónní linku mezi Prahou a Rijádem třetím rokem a před touto letní sezónou zaznamenaly problémy při schvalování povolení svých letů v Saúdské Arábii. Ta nově vyžaduje pro pravidelný provoz Českých aerolinií v příštím letním období tohoto roku ratifikovanou a platnou leteckou dohodu mezi oběma státy.

Dohoda upravuje čistě provozně ekonomické aspekty letecké dopravy a bez ní hrozí neočekávané problémy při provozu s negativním ekonomickým dopadem zejména na letecké dopravce a cestující veřejnost. V rámci opětovného ratifikačního procesu byl již v Senátu vysloven souhlas s ratifikací této dohody dne 15. srpna roku 2018.

Dovoluji si tímto požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o postoupení materiálu k projednání v zahraničním výboru Sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuju panu ministru dopravy a požádám pana zpravodaje, aby uvedl svou zpravodajskou zprávu k tisku 197. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající. Opět děkuji panu ministrovi za jeho uvedení a shrnutí. Je pravdou, že tato smlouva jednou v Senátu neprošla. Domnívám se jaksi, že nyní je šance, že to spíše projde. Organizační výbor doporučil odkázání do zahraničního výboru, tudíž to je to, co navrhuji. A můžeme se tomu věnovat v zahraničním výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Není tomu tak, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova nevidím. Budeme tedy hlasovat o návrhu na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 227, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 227 z přítomných 168 pro 135, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji, končím bod 128 a předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nyní se budeme věnovat bodu číslo

129.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Protokol
o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky
Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku
/sněmovní tisk 215/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede ministryně financí Alena Schillerová. Prosím paní ministryni. Nyní jsme připraveni. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Velice se omlouvám, přiběhla jsem z atria.

Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, Poslanecké sněmovně se předkládá návrh na přistoupení České republiky k Protokolu o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky Rámcové úmluvy o kontrole tabáku Světové zdravotnické organizace. Tento protokol podepsalo 54 stran zmíněné rámcové úmluvy včetně Evropské unie a v současné době jej ratifikovalo 48 zemí. Byla tak již splněna podmínka pro vstup protokolu v platnost, ke které došlo 25. září 2018. Pro Českou republiku vstoupí protokol v platnost devadesátým dnem po dni uložení její ratifikační listiny. V říjnu 2018 se sešlo první ustavující zasedání smluvních stran protokolu.

Jak vyplývá již ze samotného názvu, cílem protokolu je potírání nezákonného obchodování s tabákovými výrobky. Mezi nejvýznamnější přínosy protokolu patří zavedení komplexního systému kontroly dodavatelského řetězce s tabákovými výrobky a tabákem včetně jeho pěstování a se zařízením používaným pro výrobu tabákových výrobků.

Důležitou součástí tohoto systému je zavedení globálního režimu sledování, který má být zřízen do pěti let od vstupu protokolu v platnost. Tento režim bude umožňovat sledování pohybu tabákových výrobků od okamžiku jejich výroby po jejich prodej konečnému spotřebiteli. Systém přispěje významnou měrou k minimalizování nezákonných praktik s tabákovými výrobky. Výrobci a obchodníci s tabákem a tabákovými výrobky budou povinni vést záznamy a spolupracovat s orgány kontrolujícími toto zboží, což sníží možnost pašování tabákových výrobků a usnadní šetření případných souvisejících trestných činů.

Přistoupení k protokolu bude mít pozitivní dopad ve smyslu větší transparentnosti a kontroly celé cesty tabákových výrobků od výrobce přes maloobchodní prodejny až k samotnému spotřebiteli a s tím i související větší možnost potírání nezákonného obchodování s těmito výrobky. Dále se dá očekávat pozitivní dopad spočívající ve zvýšení příjmů do státního rozpočtu, a to v souvislosti s předpokladem odhalení více případů porušení celních a daňových předpisů a z toho plynoucí eliminace obcházení řádného placení spotřebních daní a cel.

Protokol je iniciativou Evropské unie, která v rámci jednání Světové zdravotnické organizace navrhla jeho vypracování a byla hlavním aktérem jeho přípravy. Evropská unie protokol ratifikovala v červnu 2016. Členské státy jsou de facto již touto ratifikací zavázány provést většinu ustanovení protokolu. Evropská unie za tím účelem přijala prováděcí směrnici sbližující právní předpisy členských států. Přístupem k protokolu na sebe Česká republika navíc převezme závazky, které nebudou provedeny prostřednictvím právních předpisů Evropské unie. Stávající vnitrostátní právní předpisy ale již v současné době poskytují dostatečnou oporu pro provedení nových závazků.

Z výše uvedených důvodů bych vás chtěla zdvořile požádat o podporu uvedeného návrhu. Děkuju za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní ministryni. Zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Pavel Plzák. Prosím ho, aby se ujal slova.

 

Poslanec Pavel Plzák: Vážené kolegyně, kolegové, paní ministryně, členové vlády, děkuji za slovo. Děkuji paní ministryni za podrobné představení návrhu. Pokusil bych se pouze o krátký souhrn.

Tento protokol, který nám paní ministryně představila, se váže k základní smlouvě, která se jmenuje Rámcová smlouva Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku. Je platná pro 181 států a v České republice je platná od roku 2012. Jejím základním cílem je řešit ochranu před všemi následky spotřeby tabáku. Řešení závazků z této smlouvy je delegováno na jednotlivá ministerstva a úmluva umožňuje přijímat také dodatkové protokoly.

Na konferenci smluvních stran v roce 2012 byl přijat tento protokol, který se jmenuje Protokol o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky, a stalo se tak i hlasem České republiky. Tady jsem poslouchal paní ministryni, má asi aktuálnější informace. Já z materiálu jsem měl pocit, že jej přijalo, ratifikovalo pouze 35 zemí, a že tedy není ještě platný, protože to má být 40 zemí, ale vy jste myslím říkala 48, nebo 54. Tak to jsou asi aktuální údaje. Omlouvám se.

Protokol má zavázat státy potírat všechny formy nedovoleného obchodování s tabákem a tabákovými výrobky a zavádí systém kontroly pěstování a výroby tabáku a tabákových výrobků a jejich globální monitoring včetně kontaktního místa pro sdílení informací při sekretariátu úmluvy. Toto vše má být možné pouze na základě povolení státních orgánů. A smluvní stranou, jak říkala paní ministryně, je Evropská unie, ale členské státy se mohou rozhodnout, zda k protokolu přistoupí, anebo ne.

Jednotlivé části protokolu zhruba popisují východiska a cíle a definují jednotlivé pojmy, uvádí obecné závazky smluvních stran, týká se kontroly dodavatelského řetězce, a vyžaduje od smluvních stran udělování licencí či povolování a zavedení globálního monitorovacího systému. Žádá od státu zavedení opatření proti praní špinavých peněz, vymezuje, jaké jednání bude považováno za protiprávní, a stanovuje povinnost výrobcům a obchodníkům vést záznamy o pohybu tabákových výrobků. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP