(12.10 hodin)
(pokračuje Plzák)

Přistoupení k protokolu nebude mít dopad na státní rozpočet a nevyžádá si ani změny v legislativě, ani v orgánech Celní správy a přistoupením k protokolu bude splněn jeden z úkolů uvedených v akčním plánu pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015-2018. Vláda již vyslovila souhlas, jak již bylo řečeno, a ratifikace prezidentem je možná po souhlasu obou komor Parlamentu ČR. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo není přihlášen, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o přidělení zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 228 přihlášeno 170 poslanců, pro 142, proti 1. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Děkuji paní ministryni, panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.

Z dnešního jednání se od 11.30 do 13.00 z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Marek Výborný.

 

Nyní se budeme zabývat vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat. Jde o sněmovní tisk 216, jsme v prvém čtení. Předložený návrh by měl uvést ministr zemědělství Miroslav Toman. Na tento návrh se nevztahuje obecné pověření na pana ministra kultury Staňka, takže se tímto návrhem nemůžeme zabývat a já přerušuji jeho projednávání.

 

Otevírám bod

131.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s přijetím změny článku 8 Římského statutu
Mezinárodního trestního soudu
/sněmovní tisk 234/ - prvé čtení

V tomto případě za nepřítomného ministra zahraničí uvede tento návrh pan ministr kultury v souladu s vládním pověřením. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Antonín Staněk Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení pánové poslanci, předmětnými změnami článku 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu se doplňují tři nové skutkové podstaty válečných zločinů, a to:

1. používání zbraní, které užívají mikrobiologické nebo jiné biologické činitele, nebo toxiny, ať jsou jakéhokoliv původu či způsobu výroby;

2. používání zbraní, jejichž primárním účinkem je zranění střepinami, které jsou v lidském těle nezjistitelné rentgenovými paprsky;

3. používání laserových zbraní specificky sestrojených tak, aby jejich výlučným bojovým účinkem nebo jedním z bojových účinků bylo způsobení trvalého oslepnutí nechráněného zraku, tj. nechráněných očí nebo očí opatřených pomůckami korigujícími zrak.

Tyto skutkové podstaty budou aplikovatelné jak v době mezinárodního ozbrojeného konfliktu, tak v době ozbrojeného konfliktu nemajícího mezinárodní povahu. Předmětné definice skutkové podstaty kopírují skutkové podstaty těchto zločinů podle mezinárodního práva tak, jak jsou uvedeny v příslušných mezinárodních smlouvách. Česká republika je smluvní stranou všech těchto mezinárodních smluv.

Smyslem rozšíření kategorie válečných zločinů stíhatelných Mezinárodním trestním soudem je zvýšení ochrany obětí a dosažení potrestání pachatelů těchto zločinů. Věřím proto, že vládní návrh na přijetí změn článku 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu podpoříte.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Jiří Strýček, který má nyní slovo. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Strýček: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a vážení kolegové, jak už bylo uvedeno panem ministrem, jedná se v pořadí o druhé rozšíření kategorie válečných zločinů uvedených v článku 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu. Doplňují se tedy tři nové skutkové podstaty válečných zločinů, a to:

- používání zbraní, které užívají mikrobiologické nebo jiné biologické činitele, nebo toxiny, ať jsou jakéhokoliv původu či způsobu výroby;

- dále používání zbraní, jejichž primárním účinkem je zranění střepinami, které jsou v lidském těle nezjistitelné rentgenovými paprsky;

- a za třetí používání laserových zbraní specificky sestrojených tak, aby jejich výlučným bojovým účinkem nebo jedním z bojových účinků bylo způsobení trvalého oslepnutí nechráněného zraku, tj. nechráněných očí nebo očí opatřených pomůckami korigujícími zrak.

Tyto definice skutkových podstat kopírují skutkové podstaty zločinů podle mezinárodního práva tak, jak jsou uvedeny v příslušných mezinárodních smlouvách. Česká republika je smluvní stranou všech těchto mezinárodních smluv a navrhované změny jsou tak v souladu s již existujícími mezinárodněprávními závazky ČR.

Účelem vnitrostátního projednání změn článku 8 Římského statutu je dokončení procesu vyjádření souhlasu s těmito změnami, který byl započat spolupředložením návrhu příslušné rezoluce ze strany ČR Shromáždění smluvních stran Římského statutu následně konsenzuálně přijaté dne 14. prosince 2017 během 16. zasedání Shromáždění jako rezoluce ICC-ASP/16/Res.4. Změny článku 8 jsou změnou Římského statutu, tedy mezinárodní úmluvy, kterou Česká republika ratifikovala podle článku 10a odst. 1 Ústavy České republiky, ústavního zákona 1/1993 Sb., a to v platném znění. Jelikož změna mezinárodní smlouvy musí být vnitrostátně projednána stejným způsobem jako její sjednání, je k přijetí změn čl. 8 Římského statutu v souladu s čl. 10a odst. 2 a čl. 39 odst. 4 Ústavy České republiky třeba souhlasu ústavní většiny, to znamená třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů. K těmto změnám Římského statutu nelze činit výhrady.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy se hlásí pan poslanec Benda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, jde nám to nějak na můj vkus až příliš moc klidně a poklidně, ty mezinárodní smlouvy, tak využívám Římského statutu. Já vystoupím ještě k té druhé části, k tomu následujícímu bodu, který pokládám za ještě spornější, ale možná si někteří pamětníci pamatují, že jsem tady opakovaně říkal, že Římský statut nemáme přijímat, že ho pokládám za věc nesmírně rozpornou.

Pokud se tváříme, že máme nějaké mezinárodní trestní právo, které neratifikovaly klíčové velmoci - neratifikovaly ho ani Spojené státy, ani Rusko, ani Čína, o zemích jako Izrael a dalších, které jsou opravdu ohroženy, ani nemluvě, tak mi to přijde, že je to takové jako hraní si na něco. Já nemám žádné úplně detailní výhrady proti těmto třem změnám, k té další výhradu mít budu, ale stejně doporučuji, abychom přikázali tento návrh mezinárodní smlouvy ještě i ústavněprávnímu výboru, a myslím, že bychom měli chtít od vlády celkové vyhodnocení, jak to zatím funguje.

Upřímně řečeno, byli jsme se tam při jedné návštěvě ústavněprávního výboru podívat. Jsou to gigantické budovy, kde je významný soudce České republiky pan doktor Fremr, ale kterým se zatím podařilo odsoudit asi jedenáct lidí a z toho sedm v nepřítomnosti. Teď nechci ta čísla příliš zveličovat. Mám dojem, že to je trochu instituce pro instituci a že bychom si minimálně, když chceme takovou změnu projednávat a je třeba tady získat tři pětiny, tady i v Senátu, měli nechat dát informaci o tom, jak to funguje, a ne že to běží jenom tak nějak samo a my jsme s tím tak nějak srovnáni.

Takže navrhuji, aby to bylo přikázáno i ústavněprávnímu výboru. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP