(11.50 hodin)
(pokračuje Staněk)

První dokument mění úmluvu o práci na moři z roku 2006. K ratifikaci této úmluvy dal Parlament souhlas na podzim loňského roku. Předkládané změny obsahují procesní pravidla týkající se prodlužování příslušného námořního certifikátu vydávaného podle úmluvy pro jednotlivé lodě. Jde vlastně o sladění tohoto postupu s úpravou používanou u jiných certifikátů, které jsou v gesci Mezinárodní námořní organizace. Protože stávající vnitrostátní úprava v zákoně o námořní plavbě těmto plavidlům plně vyhovuje, navrhuje se ratifikace těchto změn, aby se závazky České republiky v této oblasti udržely v souladu s mezinárodním vývojem.

Druhý dokument se věnuje technickým specifikacím vydání námořnických knížek. Příslušnou úmluvu Mezinárodní organizace práce Česká republika neratifikovala a řeší tuto problematiku odlišným způsobem. Proto vláda tento druhý dokument pouze vzala na vědomí bez potřeby nějakých změn.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Staňkovi za jeho úvodní slovo a nyní paní poslankyně Jana Pastuchová se zpravodajskou zprávou. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych k tomuto trošku zopakovala. Dne 7. září 2017 tehdejší Poslanecká sněmovna přijala na své 60. schůzi vládní návrh k vyslovení souhlasu s ratifikací úmluvy Mezinárodní organizace práce na moři, která byla přijata v roce 2006. Cílem této úmluvy je sjednotit a aktualizovat systém mezinárodních pracovních standardů v tomto odvětví přijatých za uplynulých více než osmdesát let. Stanoví minimální požadavky pro námořníky pracující na lodi a obsahuje základní pravidla pro podmínky zaměstnávání, pracovní doby a odpočinku, ubytování, stravování, ochrany zdraví a lékařské péče, jakož i sociální zabezpečení.

Základní principy už tedy Česká republika přijala. Nyní Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo návrh, v němž jsou změny, které byly schváleny na 105. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2016 a které už nestihly být zapracovány do verze úmluvy z roku 2006, kterou Sněmovna schválila, jak jsem již uvedla, v září loňského roku.

Konkrétně se jedná o doplnění problematiky obtěžování a šikany do nezávazné části úmluvy, věnované bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, umožnění mimořádného prodloužení tzv. osvědčení pro práci na moři a prohlášení o dodržení podmínek práce na moři, pokud se v rámci obnovovací prohlídky ukáže, že loď i nadále naplňuje vnitrostátní právní předpisy nebo jiná opatření provádějící požadavky úmluvy, avšak nové osvědčení nemůže být okamžitě vydáno a zpřístupněno na palubě této lodi. Jde tak o sladění procedury pro osvědčení o práci na moři a procedur pro jiná osvědčení vydávaná podle úmluv přijatých v rámci Mezinárodní námořní organizace.

V roce 2016 došlo rovněž ke změně v příloze úmluvy číslo 185 o průkazech totožnosti námořníků, revidované z roku 2003. Změna reaguje na vývoj v oblasti zpracování biometrických dat od roku 2003. Přestože Česká republika není přímořským státem, řada občanů České republiky pracuje na moři v zaměstnaneckém poměru. Další změny úmluvy, která chrání jejich zájmy, by proto Česká republika měla přijmout, a proto doporučuji, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s tímto návrhem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak, mohu rozpravu ukončit. Zájem o závěrečná slova tedy není. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 225, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 225. Z přítomných 163 pro 124, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku.

 

Děkuji panu ministrovi kultury, děkuji paní zpravodajce a končím bod 126.

 

Dalším bodem jednání je bod číslo

127.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně článku 50 písm. a) Úmluvy
o mezinárodním civilním letectví, podepsaný v Montrealu dne 6. října 2016,
a Protokol o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví,
podepsaný v Montrealu dne 6. října 2016
/sněmovní tisk 196/ - prvé čtení

Ministr dopravy Dan Ťok uvede z pověření vlády tento tisk. Kolegu Lipavského požádám, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, oba protokoly byly jednomyslně přijaty na 39. zasedání shromáždění Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO, které se konalo ve dnech 27. září až 7. října 2016 v Montrealu. Protokol o změně článku 50 písmeno a) úmluvy mění počet členů Rady ICAO, a to ze současných 36 na 40. Tato změna je vhodná kvůli zvyšujícímu se počtu členských států ICAO. Současně by měla zvýšit šance na zvolení České republiky do tohoto důležitého orgánu a v budoucnu tím umožnit aktivněji zde hájit české i evropské zájmy.

Obdobně zavádí protokol o změně článku 56 úmluvy pouze jedinou změnu, která spočívá ve zvýšení počtu členů letecké komise ze současných 19 na 21. Zvýšení počtu členů je vhodné nejen kvůli zvyšujícímu se počtu členů ICAO, ale také, že více odborníků s různorodými zkušenostmi z odlišného pracovního prostředí, z různých částí světa může přinést nový pohled na určité problémy, významně obohatit debatu uvnitř letecké komise a pozitivně tak ovlivnit její výstupy.

Dovolím si tímto požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o postoupení materiálu k projednání v zahraničním výboru Sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru dopravy Danu Ťokovi a nyní požádám zpravodaje Jana Lipavského, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Dobrý den. Děkuji panu ministrovi za jeho představení té smlouvy. V principu pan ministr podle mě řekl všechno klíčové a tato smlouva již prochází Senátem, byla tam schválena, tudíž mám za to, že by parlament měl, jaksi Sněmovna, přistoupit k jejímu schválení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které žádnou přihlášku nemám. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 226, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 226. Z přítomných 166 pro 136, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu.

 

Děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji, ale žádám je, aby zůstali u stolku zpravodajů, protože následuje bod číslo

128.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou
a Královstvím Saúdské Arábie o leteckých dopravních službách
/sněmovní tisk 197/ - prvé čtení

Z pověření vlády uvede tento tisk ministr dopravy Daň Ťok. Prosím, máte slovo, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Česká republika a Království Saúdské Arábie dosud nemají sjednánu mezinárodní smlouvu v oblasti civilního letectví. Tato dohoda byla podepsána dne 7. prosince roku 2016 a následně byla poprvé předložena Parlamentu České republiky v minulém roce k udělení souhlasu s její ratifikací. Dohoda prošla v Poslanecké sněmovně prvním čtením i zahraničním výborem, následně byla však stažena z programu pro druhé čtení z důvodu zamítnutého návrhu v plénu Senátu v červenci roku 2017. Důvodem pro zamítnutí návrhu v Senátu nebyl nesouhlas s věcnou stránku dohody. Šlo o postoj některých senátorů vůči stávajícímu režimu v Saúdské Arábii, zahraniční politika země, stav lidských práv apod.***
Přihlásit/registrovat se do ISP