(16.00 hodin)
(pokračuje Fiala)

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Kubíčka, který zní, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do zítřka do 9 hodin.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 17 přihlášeno 168 poslanců, pro 93, proti 73. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji tedy projednávání tohoto bodu do zítřka do 9 hodin. Děkuji panu senátorovi, paní ministryni.

 

V souladu se schváleným programem zahajuji projednávání bodu

3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 89/5/ - vrácený Senátem

Senát nám vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy a usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 89/6. Informace o pozměňovacích návrzích vám byly rozdány do vaší pošty. Vítám mezi námi paní senátorku Alenu Šromovou a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila paní poslankyně Jana Pastuchová. (V sále je stále velký hluk.)

Zároveň vás prosím, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, znovu o klid, protože jsme v takové situaci a v takovém hluku, že se tu nedá pokračovat v projednání tohoto návrhu zákona.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Vážený pane předsedající, vážená paní senátorko, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás krátce seznámila s tímto návrhem, který se nám vrátil ze Senátu.

V minulém volebním období Poslanecká sněmovna schválila návrh novely zákona o pomoci v hmotné nouzi, která upravila způsob výplaty příspěvku na živobytí u příjemců, kteří jej pobírají déle než šest měsíců v posledních dvanácti měsících. Nyní část příspěvku na živobytí, nejméně 35 % a nejvýše 65 %, tito příjemci dostávají v poukázkách. Toto opatření bylo po schválení Senátem a podpisu... Pardon, pardon. Zavedení poukázek dopadlo na některé zranitelné skupiny příjemců příspěvku na živobytí, a proto jsem podala novelu zákona včetně pozměňovacích návrhů, které zde byly schváleny, a 19. 10. to bylo postoupeno Senátu. Senát do tohoto zákona vložil další pozměňovací návrhy, které rozšířily vlastně okruh osob, kterým se poukázky vyplácet nebudou, a ruší tam ještě jeden pozměňovací... nebo navrhuje zrušení pozměňovacího návrhu paní poslankyně Richterové, kdy bylo tady námi schváleno to, že klienti, kteří mají dietní stravování, budou chodit na úřad práce pro výplatu této dávky v hotovosti. To je asi krátké shrnutí toho.

A vlastně Senát nám tam přidal ještě dvě skupiny - pardon, doplním - přidal nám tam skupinu pečujících a skupinu třetího stupně závislosti, takže se to rozšířilo o další dvě skupiny k těm našim, které jsme schválili zde v Poslanecké sněmovně.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní poslankyni a prosím nyní, aby se slova ujala paní senátorka Alena Šromová. Prosím, paní senátorko, máte slovo.

 

Senátorka Alena Šromová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jak již zde bylo řečeno, předmětem tohoto návrhu je otázka formy poskytování příspěvku na živobytí jako jedné z dávek v hmotné nouzi. Senát se ztotožnil se smyslem zákona, tedy s principem, že některým skupinám osob nemohou být dávky v hmotné nouzi vypláceny formou poukázek místo finančních prostředků, pouze však považoval za vhodné upozornit a opravit legislativně technickou chybu v návrhu a přitom došlo i k drobné úpravě ve výčtu skupin osob, kterých se týkají vámi navržené výjimky. Já se zaměřím pouze na změny schválené Senátem.

V Senátu byl návrh projednán ve dvou výborech, ve výboru pro zdravotnictví a sociální politiku a na ústavněprávním výboru. Oba výbory přijaly dva pozměňovací návrhy, z nichž jeden byl totožný pro oba dva výbory. S návrhy obou výborů se pak ztotožnilo plénum Senátu.

První změnou, jak jsem již zde řekla, je legislativně technická úprava textu s cílem dosáhnout jeho věcné i formální srozumitelnosti. V návrhu, který přišel do Senátu, byla v pasáži o doplatku na bydlení použita slova "služby následné péče" a tato formulace byla v Senátu nahrazena slovy "zařízení služeb následné péče". Toto je ten pozměňovací návrh, na kterém byla shoda obou výborů.

Jenom stručně to zdůvodním. Za případ hodný zvláštního zřetele se ve věci přiznání nároku na doplatek na bydlení považuje vždy osoba ubytovaná ve vyjmenovaných zařízeních sociálních služeb. Přijatým pozměňovacím návrhem zde v Poslanecké sněmovně byl do předmětného výčtu ubytovacích zařízení vložen odkaz na služby následné péče. Tyto služby však nemusí být realizovány pouze v podobě poskytování ubytování, ale mohou mít i charakter ambulantní služby. Změnou v Senátu, kdy jsou slova nahrazena slovy "zařízení služeb následné péče", tak dojde vlastně k nápravě vadné formulace.

Druhým pozměňovacím návrhem, který byl přijatý na plénu a byl doporučen výborem pro zdravotnictví a sociální politiku, je vyjmutí z povinnosti výplaty příspěvku na živobytí ve formě poukázek také osob pečujících.

Třetím návrhem přijatým na plénu a v podstatě druhým návrhem ústavněprávního výboru je rozšíření výjimky o osoby pobírající příspěvek na péči ve třetím stupni, tedy jde o těžkou závislost. V původním návrhu byla pouze závislost ve stupni IV, tedy velmi těžká. Důvodem pro tyto dva pozměňovací návrhy je skutečnost, že tyto osoby nebo tyto skupiny osob jsou v naprosté většině případů bez možnosti zvýšit si příjem výdělečnou činností. Jsou tedy odkázány v prvním případě na příjem plynoucí z příspěvku na péči, který jim poskytuje osoba, o kterou pečují, a výplata části dávky na živobytí prostřednictvím poukázek tak zhoršuje jejich finanční a celkovou životní situaci a navíc by mohla ovlivnit i rozsah poskytované péče osobě s těžkým hendikepem. (V sále je trvale silný hluk.) V druhém případě výplata hmotné nouze prostřednictvím poukázek u osob ve třetím stupni by také vedla ke zhoršení jejich již tak obtížné finanční situace v zajištění nezbytných sociálních služeb.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já se omlouvám, paní senátorko. Vy tady musíte v podstatě překřikovat část poslankyň a poslanců, kteří nevytvářejí podmínky pro to, abyste mohla v důstojné atmosféře dokončit svoje vystoupení. Dámy a pánové, já vás ještě jednou prosím o klid. Paní senátorko, prosím, pokračujte.

 

Senátorka Alena Šromová: Při projednávání na plénu Senátu byl načten a následně přijat poslední pozměňovací návrh, který v textu návrhu zákona vypouští slova "zvýšení částky živobytí z důvodu dietního stravování se vyplácí vždy v hotovosti". Důvodem přijetí tohoto návrhu bylo použití nevhodného slova "hotovost". Podle původního návrhu by si osoby patřící do této skupiny musely pro svou dávku na pokladny plátce, tedy na pokladny úřadu práce. To by bylo komplikující jak pro osoby pobírající dávku, tak i pro plátce dávky. Jenom pro zajímavost, třeba v Olomouckém kraji by se to týkalo už zhruba 35 tisíc dávek ročně.

Děkuji za pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP