(12.50 hodin)
(pokračuje Okamura)

Ještě jednou přečtu, o čem budeme hlasovat. Máme tady návrh poslance Marka Bendy, který navrhuje vrátit předložený návrh k dopracování. Otázka zní, zdali souhlasíme s tím, aby se vrátil předložený návrh navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

hlasování číslo 196 přihlášeno 152 poslanců, pro 39, proti 54. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. A já se tedy táži, zdali někdo navrhujete přikázání jinému výboru jako garančnímu. Pan poslanec Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Z logiky věci navrhuji, aby garančním výborem byl výbor rozpočtový.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Máme tady návrh, aby to byl také rozpočtový výbor. Přistoupíme k hlasování. Jako první budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí, aby předložený návrh byl přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. (Námitky z pléna.)

 

Budeme hlasovat o protinávrhu. Kdo souhlasí s tím, aby byl předložený návrh přikázán k projednání výboru rozpočtovému?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

hlasování číslo 197 přihlášeno 155 poslanců, pro 36, proti 71. Návrh byl zamítnut.

 

Takže přistoupíme k hlasování o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

hlasování číslo 198 přihlášeno 155 poslanců, pro 144, proti 1. Výsledek: byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. S přednostním právem pan poslanec Bartošek. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Já jsem přesvědčen, že z podstaty věci by to mělo být přikázáno ještě ústavněprávnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To už mluvíme o tom, zdali máte návrh na přikázání jinému výboru. Ano. To jsem se chtěl teď dotázat. Takže se dotáži ještě jednou oficiálně. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Máme tady návrh na ústavněprávní, ale žádný další návrh není. Přistoupíme k hlasování.

 

Pan poslanec Bartošek navrhuje, aby byl jako dalšímu výboru přikázán k projednání tento návrh ústavněprávnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

hlasování číslo 199 přihlášeno 156 poslanců, pro 47, proti 4. Návrh byl zamítnut.

 

Tímto končím projednávání v prvním čtení návrhu tohoto zákona. Mám tady omluvu. Omlouvá se pan poslanec Vít Rakušan mezi 13. a 19. hodinou z důvodu služební cesty. Pan místopředseda Sněmovny Tomáš Hanzel se omlouvá do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

 

Přistoupíme k dalšímu tisku, kterým je

16.
Návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka, Jana Farského, Víta Rakušana
a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 140/ - druhé čtení

Projednávání tohoto bodu jsme zahájili ve středu 4. října 2018 na 19. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme jej přerušili a odročili do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny usnesením číslo 355. Připomínám, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu a jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 140/2. Prosím, aby se místa u stolku zpravodajů ujali, již se ujali, za navrhovatele paní poslankyně Věra Kovářová a zpravodaj rozpočtové výboru poslanec Jan Hrnčíř, který již také sedí na svém místě.

Nyní budeme pokračovat v přerušené obecní rozpravě a já se ptám, zdali je někdo přihlášen. V přerušené obecné rozpravě jste přihlášena, takže máte slovo. Paní poslankyně Kovářová.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené dámy, vážení pánové, dovolte jen, abych připomněla ještě jednou historii oné novely zákona o dani z přidané hodnoty, sněmovní tisk 140. Historie byla následující. Zhruba před dvěma lety za mnou přišli zástupci dvou největší krajů, a to Prahy a středních Čech, a začali se mnou hovořit o financování veřejné dopravy, a to s tím, že během let se navyšují finanční nároky pro kraje a obce na veřejnou dopravu, dále opatření typu nařízení vlády o zvýšení platu řidičů, které nezpochybňuji. Přinesla řadu milionů navíc pro kraje. Také zvýšení minimální mzdy navyšuje výdaje na veřejnou dopravu. Hovořili také o tom, že jedním z kroků, kterými by se mohly tyto výdaje snížit, by byla možnost snížit DPH na jízdné ve veřejné dopravě z 15 na 10 procent. Jenom konstatuji, že tato sazba je osmá nejvyšší... (Odmlka pro silný hluk.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás poprosím o klid v sále, protože paní poslankyně se nemůže vyjádřit. Prosím tedy, aby ten, kdo jedná o něčem jiném než o bodu, který máme na programu, aby doprojednal své věci v předsálí. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Hovořili jsme tedy o tom, že by bylo dobré snížit sazbu DPH na jízdné ve veřejné dopravě z 15 na 10 procent. Tato sazba je osmou nejvyšší v Evropě. Říkali, že by to byla cesta správným směrem, jak pomoci veřejné dopravě, s tím, že budou zahájena vyjednávání o tzv. memorandu v autobusové dopravě. Něco podobného jako už dnes funguje v dopravě železniční, tedy smlouva mezi státem a kraji o příspěvku na veřejnou dopravu. V současné době je to na železnici. Tady se hovořilo o autobusech s tím ovšem, že tato vyjednávání pravděpodobně budou trvat řadu let a toto by byl jakýsi první, poměrně rychlý signál. (V sále je hlučno.)

Tento návrh byl již projednán v rozpočtovém výboru a rozpočtový výbor s ním vyslovil souhlas. Při posledním projednávání bylo na návrh paní Mračkové přerušeno projednávání tohoto tisku s tím, že není stanovisko Svazu měst a obcí, a vyjádřila i názor, který prezentovala jako názor Asociace krajů. Dnes ráno mě osočila z toho, že lžu, že stanovisko Svazu měst a obcí bylo k dispozici. Jen podotýkám, že toto stanovisko Svazu měst a obcí k návrhu novely zákona bylo doručeno Ministerstvu financí 19. září, a dovolte, abych z tohoto stanoviska citovala: "Svaz měst a obcí České republiky má k uvedenému návrhu neutrální, možná mírně pozitivní stanovisko, jelikož věříme, že díky tomuto opatření se zmírní nákladovost pro města a obce při zajišťování dopravní obslužnosti obyvatelům." Proto bych poprosila paní Mračkovou prostřednictvím pana předsedajícího, zda by se mi mohla omluvit za to, že mě osočila ze lži. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP