(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S přednostním právem se hlásí pan předseda Stanjura. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Bohužel už je uzavřena rozprava, nemám jinou možnost než reagovat. Vždycky záleží, jak interpretujeme čísla. Zvýšené náklady na straně zaměstnavatelů budou zhruba 8 mld. Můžeme říci, že 3 mld. kompenzujeme. Já bych věřil tomu, že bych dostal 11 mld. Takhle bude ztráta pro zaměstnavatele dodatečné náklady 5 mld. Může to podávat jako paní navrhovatelka, že to je kompenzace 3 mld., ale 3 z 8. A 5 mld. dodatečný náklad.

Já bych vám s dovolením jako poslední věc v této rozpravě odcitoval rozhodnutí Ústavního soudu, který nálezem ze dne 24. dubna 2012, vyhlášeným pod číslem 186/2012 Sb., návrh na zrušení karenční doby zamítl, mimo jiné s těmito závěry. Jsou to jen tři odstavce, nebojte se, stihneme hlasování, není to žádná obstrukce, ale je to poměrně vážné a reflektuje to i debatu a argumenty, které používali zastánci tohoto návrhu zákona.

Ústavní soud konstatoval: Zákonné zakotvení třídenní karenční doby spojené současně s osvobozením zaměstnanců od povinnosti platit pojistné na nemocenské pojištění a na státní politiku zaměstnanosti není protiústavním omezením práva na hmotné zabezpečení při nezpůsobilosti k práci garantovaného ustanovením článku 30 odst. 1 Listiny. Ústavní úprava tohoto základního sociálního práva totiž ponechává zákonodárci poměrně, i když nikoli bezmezně, široké pole působnosti, pokud jde o nastavení jeho zákonných parametrů. Je to ustanovení článku 41 odst. 1 ve spojení s článkem 4 odst. 4 Listiny.

Dále Ústavní soud konstatoval nebo rozhodl: Napadená úprava prošla testem rozumnosti, který je měřítkem ústavnosti při přezkumu práv vyjmenovaných v ustanovení článku 41 odst. 1 Listiny, neboť nezasahuje do samotného jádra práva na hmotné zabezpečení při nezpůsobilosti k práci, sleduje legitimní cíl a k dosažení tohoto cíle zvolila racionální a nikoliv svévolné prostředky.

Poslední citace z rozhodnutí Ústavního soudu: Karenční doba v délce tří dnů a s ní související výpadek příjmů je sice určitým zásahem do příjmů dotčených osob, avšak nejde o takový zásah, který by onemocnělým osobám okamžitě znemožnil dosažení hmotného standardu postačujícího k vedení důstojného života. Dočasně neschopné nevystavuje bezvýchodné situaci.

To jsou slova Ústavního soudu, ne opozičních politiků.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane předsedo. S přednostním právem je dále přihlášen pan předseda Kalousek. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já se omlouvám. Já dokážu pochopit, že máme na tuhle věc každý jiný názor, ale přece jen se musím ohradit proti argumentačnímu faulu paní předkladatelky, která říká: přestaňme nemocné trestat za nemoc. Bože můj, cožpak spoluúčast v pojistném systému je trest? Nebo vůbec spoluúčast ve veřejných rozpočtech je trest? Když platí kdokoliv daň z příjmu, tak je trestán za to, že pracuje? Když půjdu koupit pleny pro své vnuky a zaplatím tam DPH - KDU-ČSL připomínám, že pořád tu základní, protože ta snížená se tam platit nedá -, tak jsem trestán za to, že kupuji pleny pro své vnuky? Když půjdu do lékárny a budu platit doplatky za léky, tak jsem trestán za to, že jsem nemocen a musím platit doplatky za léky? Co je to za nesmysl? Co si to tady, prosím pěkně, říkáme? To je prostě normálně všechno regulérní spoluúčast a ta spoluúčast je nezbytnou mírou spoluodpovědnosti za to, aby ty systémy byly dlouhodobě udržitelné.

Bohužel, tuhle odpovědnost většina komunistů ve většině politických stran v této Sněmovně ztratila a tak to také celé dopadne.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pokračujeme v závěrečných slovech. Ptám se pana zpravodaje garančního výboru, zda má zájem o závěrečné slovo. Nemá zájem. Stejně tak má právo na závěrečné slovo i pan zpravodaj Bauer za hospodářský výbor. Také nemá zájem o závěrečné slovo.

Než přistoupíme ke schvalování procedury při hlasování o pozměňovacích návrzích, tak se musíme vyrovnat s návrhem na zamítnutí, který zazněl a který podle jednacího řádu budeme řešit nyní. Slyším žádost o odhlášení, které jsem vyhověl. Všichni jste odhlášeni. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Jsme připraveni na hlasování. Hlasujeme o návrhu na zamítnutí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 156, přihlášeno 186 poslanců, pro 34, proti 137. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se zákonem zabývat dále. Nyní prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s návrhem procedury a provedl nás jednotlivými pozměňovacími návrhy. Prosím.

 

Poslanec Marek Novák: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, v souladu s doporučením výboru pro sociální politiku navrhuji následující proceduru.

Návrh na zamítnutí máme za sebou, byl odhlasován.

Jako další bude bod A, což je pozměňovací návrh pana poslance Karla Raise, následně pozměňovací návrh pana poslance Karla Krejzy pod písmenem B, následně pozměňovací návrhy paní poslankyně Kateřiny Valachové D1 až D6 en bloc. Budou-li tyto návrhy přijaty, jsou nehlasovatelné návrhy C1 až C5 a E1 až E12, následně pozměňovací návrhy pana poslance Zbyňka Stanjury E1 až E12 en bloc v případě, že nebudou návrhy D1 až D6 přijaty. Budou-li návrhy E1 až E12 přijaty, jsou tím pádem nehlasovatelné návrhy C1 až C5. Dále se dostaneme případně k hlasování o pozměňovacích návrzích paní poslankyně Lucie Šafránkové C1 až C5 en bloc, samozřejmě v případě, že nebudou přijaty D1 až D6 nebo E1 až E12. Nakonec bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Je návrh postupu jasný? Já myslím, že ano. Já dám o této proceduře hlasovat.

Kdo je prosím pro? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Hlasování číslo 157, přihlášeno 186 poslanců, pro 185. Proceduru jsme schválili, budeme podle ní postupovat. Pane zpravodaji, prosím.

 

Poslanec Marek Novák: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Karla Raise pod písmenem A.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím o stanovisko výboru. (Stanovisko výboru - bez stanoviska.) Paní navrhovatelka? (Neutrální.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 158, přihlášeno 188 poslanců, pro 157, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Marek Novák: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Karla Krejzy pod písmenem B. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní navrhovatelka? (Nesouhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 159, přihlášeno 190 poslanců, pro 33, proti 108. Tento návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP