(15.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Paní ministryně, máte také zájem ještě něco říci? Nemáte. Končím podrobnou rozpravu a přistoupíme k hlasování. Já zagonguji, protože tady máme jeden návrh na hlasování, a je to návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů. Takže přivolám poslance do jednacího sálu. Já vás odhlásím na žádost pana poslance Bžocha, přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. (Po chvilce.) Myslím si, že jsme již tady v dostatečném počtu.

 

Já tedy pro ty poslance, kteří nebyli zrovna v jednacím sále, ještě zopakuji, že budeme hlasovat o návrhu pana poslance Kubíčka na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku.

Hlasování číslo 144, přihlášeno 147 poslanců, pro 130, proti 6. Návrh byl přijat. Takže lhůta pro třetí čtení bude zkrácena na sedm dnů. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu. Jedná se o

5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění,
plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých
souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 169/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství Miroslav Toman. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Dovolte, abych uvedl vládní návrh novely zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat.

Předkládaný návrh zajišťuje především adaptaci plemenářského zákona na nařízení EU 2016/1012 o plemenných zvířatech. Cílem vládního návrhu novely zákona je zajištění podmínek pro provádění šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat v České republice po nabytí účinnosti zmíněného nařízení Evropské unie, které nastává ke dni 1. 11. 2018.

Návrh novely zákona rozděluje vyjmenovaná hospodářská zvířata na hlavní druhy zvířat upravené nařízením, tzn. skot, prasata, ovce, kozy a koňovití, a ostatní vyjmenovaná hospodářská zvířata druhy zvířat tímto nařízením neupravené, tzn. drůbež, ryby, včely, kde se dosavadní zákonná úprava nemění. V návaznosti na nařízení Evropské unie byla přepracována ustanovení týkající se uznaných chovatelských sdružení a chovatelských podniků prasat. Nové nařízení umožňuje, aby v jednom členském státě existovalo více plemenných knih pro stejné plemeno. Nařízení dále zavádí přeshraniční fungování plemenných knih. Posouzení a uznávání plemenných knih bude sice nadále provádět Ministerstvo zemědělství, avšak nařízení umožňuje odvolání vůči rozhodnutím členských států k Evropské komisi. Z důvodu zavedení nového zootechnického osvědčení nařízením Evropské unie byla upravena i problematika uvádění plemenných zvířat do oběhu.

Návrh novely zákona byl průběžně diskutován s dotčenými subjekty, pro které je způsob adaptace nařízení EU akceptovatelný a zohledňující dosavadní chovatelskou praxi v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat.

Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na své 15. schůzi dne 10. října 2018 a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Přijaté pozměňovací návrhy jsou v souladu s koncepcí Ministerstva zemědělství a přispějí ke zkvalitnění vládního návrhu zákona, a proto s nimi souhlasím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak to byl pan ministr. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 169/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zemědělského výboru poslanec David Pražák a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňující návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec David Pražák: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Sněmovní tisk byl projednán na půdě Poslanecké sněmovny, následně na zemědělském výboru, kde byl přerušen v obecné rozpravě k podání pozměňovacích návrhů, které mohly být podány do 3. října. Pozměňovací návrh byl podán jeden poslancem Karlem Turečkem, který byl následně projednán na zemědělském výboru, a zemědělský výbor doporučil ke schválení ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Jiné pozměňovací návrhy nebyly podány.

Dopředu jenom avizuji, že v rámci podobné rozpravy bych navrhl zkrácení lhůty na sedm dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vy to ještě řeknete potom. Takže nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádného přihlášeného. Rozhlédnu se po sále, zdali je zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Není. Takže já obecnou rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova - pan ministr, pan zpravodaj? Nemáte zájem.

Takže já nyní otevírám podrobnou rozpravu. Ano, pan poslanec Pražák má zájem vystoupit v podrobné rozpravě. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Prosím.

 

Poslanec David Pražák: Jenom v rámci podrobné rozpravy navrhuji zkrácení lhůty na projednání na sedm dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Reflektuji váš návrh. Rozhlédnu se, zdali je nějaký další návrh v podrobné rozpravě. Není. Já tedy končím podrobnou rozpravu. Táži se na závěrečná slova. Pan zpravodaj, pan ministr, máte zájem? Nemáte zájem.

Takže přistoupíme k hlasování o vašem návrhu. Já zagonguji a svolám poslance do jednacího sálu. (Po chvilce.) Přistoupíme k hlasování.

 

Ještě jednou zopakuji, o čem budeme hlasovat. Pan poslanec Pražák navrhuje zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování číslo 145, přihlášeno 149 poslanců, pro 101, proti 4. Návrh byl přijat. Lhůta pro třetí čtení bude zkrácena na sedm dnů. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu programu naší schůze, schůze Poslanecké sněmovny. Je to

6.
Návrh poslanců Pavla Kováčika, Josefa Kotta, Karla Turečka
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 183/ - druhé čtení

Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec Pavel Kováčik. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Protože v prvním čtení to úvodní slovo bylo dostatečně silné, jen připomínám, že se jedná o změnu zákona o spotřebních daních, která se týká tzv. zelené nafty, čili vratky spotřební daně, kterou jednak prodlužuje až přes konec tohoto roku, kde původně tento program měl být ukončen, a jednak rozšiřuje o některé další oblasti, zejména co se týká živočišné výroby a některých dalších komodit. Máme k dispozici už i komplexní pozměňovací návrh, máme k dispozici projednání v zemědělském výboru, projednání v rozpočtovém výboru, nyní se nacházíme ve druhém čtení. A já víc k tomu jako úvodní slovo snad ani pro urychlení toho průběhu nemám. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP