(15.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Já přečtu jednu omluvu. Do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Dominik Feri.

A nyní tedy budu pokračovat. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán zemědělskému výboru. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky číslo 183/2 až 183/5. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka rozpočtového výboru poslankyně Ivana Nevludová a informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Nevludová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak už jste tady z úst mého kolegy slyšeli, jedná se zelenou naftu. Podpora prostřednictvím vratky spotřební daně pro zemědělskou výrobu je důležitou součástí systému podpory zemědělského odvětví. Obdobná podpora je poskytována ve většině států EU. Zemědělský svaz ČR tento předložený návrh vítá, je pro něj systémovým krokem k zachování rovných podmínek pro české zemědělce a rozměru českého zemědělství.

Na rozpočtovém výboru usnesením ze 13. schůze ze dne 10. října 2018 rozpočtovém výboru doporučil Poslanecké sněmovně návrh schválit. Já bych tedy to usnesení načetla:

"Usnesení rozpočtového výboru ze 13. schůze ze dne 10. října. Po úvodním slově zástupce předkladatelů poslance pana Volného, zpravodajské zprávě poslankyně Nevludové a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh poslanců k návrhu poslanců Pavla Kováčika, Josefa Kotta, Karla Turečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 183)

a) schválila bez připomínek;

b) schválila ve znění komplexního pozměňovacího návrhu."

K tomuto komplexnímu návrhu vydalo Ministerstvo financí stanovisko neutrální, kdy uznalo, že komplexní návrh s sebou oproti původnímu návrhu přináší značné administrativní zjednodušení pro správce daně i dotčené subjekty, a dají se tak očekávat úspory nákladů na obou stranách a dojde ke zvýšení spravovatelnosti systému vrácení spotřební daně. Na druhou stranu nadále upozorňuje na stejné rozpočtové dopady - přibližně 900 mil. ročně oproti situaci, která má 1. ledna 2019 nastat dle stávající úpravy.

Zemědělský výbor tento návrh také projednal, projednal ho na své 15. schůzi ze dne 10. října a Poslanecké sněmovně ho doporučuje schválit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, paní poslankyně. Já vás, za prvé, poprosím, abyste na to usnesení ještě poukázala, nemusíte ho číst znova, v podrobné rozpravě. Takže teď už jste ho přečetla, ale potom ještě vystupte v podrobné rozpravě a jenom na něj poukažte, abychom splnili formality. Nicméně co se týče stanoviska zemědělského výboru, tak to tady poprosíme, jestli tedy pan poslanec Marian Jurečka chce vystoupit jako zpravodaj zemědělského výboru, aby se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já mohu jenom doplnit, že tento sněmovní tisk a pozměňovací návrhy k němu byly projednány 10. října na schůzi zemědělského výboru s tím, že zemědělský výbor projednal i pozměňovací návrh, který já jsem doručil ve lhůtě zemědělskému výboru, který víceméně předložený tisk, tak jak byl tady zmiňován v rámci projednávání i rozpočtového výboru, upravuje v jedné jediné části, která se týká rozšíření principů zelené nafty také o tzv. citlivé komodity v rámci rostlinné výroby. To znamená, že se prodlužuje princip vratky zelené nafty, který je pro živočišnou výrobu vyšší, i po 1. lednu příštího roku. A přidává se k tomu právě ten akcent pro zemědělce, kteří nemají živočišnou výrobu na úrovni 0,3 VDJ, ale mají pouze rostlinnou výrobu, ale mají více jak 10 % tzv. citlivých komodit, které jsou v návrhu specifikovány, to znamená ovoce, zelenina, brambory, chmel a cukrová řepa, a tito zemědělci, kteří pěstují tyto plodiny, které jsou řekněme environmentálně příznivé z hlediska osevního postupu, tak jsou bonifikováni také tou vyšší sazbou vratky spotřební daně, jako je tomu v případě zemědělců, kteří mají tu vyšší intenzitu rostlinné výroby. Tento návrh zemědělský výbor doporučil a je také v příloze tohoto materiálu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci Marianu Jurečkovi. A nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které máme pět přihlášených poslanců v tuto chvíli, takže nebudeme otálet a požádám o vystoupení paní poslankyni Janu Černochovou. Máte slovo. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, chtěla bych využít příležitosti projednávání novely zákona o spotřebních daních k řešení jednoho problému, na který jsem narazila na městské části, kde jsem starostkou. Týká se to školy, která se věnuje výuce výroby piva, což je určitě v této době chvályhodný počin, a opravdu ten můj návrh vychází z praxe z mého setkání se zástupci Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy v Podskalské ulici, která nabízí právě výukový program pivovarnictví a která narazila na jeden veliký problém stran spotřební daně. Zákon o spotřebních daních totiž stanovuje v současné době povinnost platit spotřební daň z piva každému, kdo ho v daném roce vyrobí více než 200 litrů. Osvobození od této daně se bohužel nevztahuje na školská zařízení, ať již veřejná, či soukromá, která se věnují výuce výroby piva a která své pivní produkty chtějí využít nekomerčním způsobem, například při prezentaci školy, na veřejných akcích apod., a tedy je neznehodnotí. Vzhledem k tomu, že ze spotřeby těchto produktů neplyne školám žádný zisk, odvod spotřební daně musí hradit z vlastních zdrojů, které jsou jinak vyčleněny například na výuku, pořízení školních pomůcek, k provozu apod., a jak víme, tak u veřejných škol, což je právě případ těch u nás na dvojce, tak se jedná de facto o úhradu z prostředků vybraných od daňových poplatníků, že se z jedné kapsy finanční prostředky přelévají do kapsy druhé v rámci jednoho státního prostředku.

Cílem mého pozměňovacího návrhu tedy je tuto situaci změnit, osvobodit školy od povinnosti platit spotřební daň z piva vyrobeného v rámci výuky, pokud jej nechtějí znehodnotit a zároveň pokud není určeno k prodeji, ale k nekomerční spotřebě. Chtěla jsem vás všechny moc poprosit o podporu tohoto mého návrhu a v případě, že by někdo z kolegů měl zájem tuto školu navštívit, tak to mohu zprostředkovat, a skutečně stojí to za to. Je to škola, která má tradici více než 150 let, a určitě bychom jí neměli jako zákonodárci házet klacky pod nohy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A další tedy požádal o vystoupení pan poslanec Josef Kott a připraví se pan poslanec Marian Jurečka. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Pane předsedající, děkuji za slovo. Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych stručně představil komplexní pozměňovací návrh zemědělského výboru k tomuto návrhu, který byl na jednání zemědělského výboru schválen. Nejprve se ale musím vrátit k argumentaci některých kolegů, která zde probíhala při prvním čtení, kteří hovořili o tom, že zelená nafta nefunguje, že zelená nafta nepomáhá a místo ní bychom měli zjednodušit a odbourat byrokracii podnikatelům v zemědělství. Jednoduché podnikání je sice věc krásná, ale těžko souhlasit s názorem, že tohoto cíle jsme schopni dosáhnout bez podpory našeho českého zemědělství. Nicméně rozumím argumentům, že současný stav ve vyplácení vratky spotřební daně byl složitý a předpokládal v podstatě to samé, které probíhá až do konce letošního roku, a to nejenom pro zemědělce, ale i pro kontrolní orgány - Ministerstvo financí, což zde při prvním čtení zmínila paní ministryně financí Schillerová. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP