(10.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko navrhovatele. (Neutrální.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 210 bylo přihlášeno 166 poslanců a poslankyň, pro 163, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Já se ještě všem moc omlouvám, ale přeskočila jsem A9 a A10.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Můžeme je hlasovat teď. To nebude nic proti ničemu.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Takže A9 a A10 - je to změna v § 24, doplnění pojmu "oboru aplikovaná fyzioterapie". Je to sjednocení názvu. Garanční výbor přijal doporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko navrhovatele, jestli je. (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 211 bylo přihlášeno 166 poslanců a poslankyň, pro 162, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: A nyní se vrátíme k bloku, který navrhoval kolega Stanjura. Nyní bychom hlasovali o bodu A13, A15, A18, A20 a A23 společně jedním hlasováním. Je to zase vložení novelizačních bodů do zákona. Garanční výbor přijal doporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko navrhovatele? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 212 bylo přihlášeno 166 poslanců a poslankyň, pro 131, proti 17. Návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Richterová tady má faktickou poznámku. Předpokládám, že to je omyl. (Ano.)

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B, což je pozměňovací návrh pana poslance Jiřího Maška. Jedná se o provoz záchytných stanic, rozšíření možnosti zajištění výkonu dohledu nad lékařem s odbornou způsobilostí, a tím zlepšení podmínek pro personální zajištění této zdravotní služby a hlavně její dostupnosti. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko navrhovatele? (Ano, také doporučuji.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 213 bylo přihlášeno 166 poslanců a poslankyň, pro 164, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem C - C1 až C11, což spolu souvisí. Je to pozměňovací návrh pana poslance Kasala a jde o upravující průběh uznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, farmaceuta, kteří odborné vzdělání získali v jiném než členském státě Evropské unie. Předkládaný návrh odstraňuje nejvíce kritizované části průběhu aprobační zkoušky, a tím i zvýšení kvality uchazečů žádajících o uznání odborné způsobilosti v České republice. Garanční výbor přijal doporučující usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko navrhovatele. (Ano. Souhlasím.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 214 bylo přihlášeno 165 poslanců a poslankyň, pro 156, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Nyní bychom měli hlasovat o návrhu zákona jako celku. Nicméně ještě doplním, že jsem dostala z legislativního odboru doplnění, že pokud bude přijat některý z pozměňovacích návrhů pod písmenem B nebo C, dojde ke změně názvu zákona, aby to bylo na záznamu. A nyní bychom mohli hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám děkuji. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 105, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Já věřím, že víme, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 215 bylo přihlášeno 164 poslanců a poslankyň, pro 135, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Já za nelékaře všem děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také všem děkuji. Děkuji navrhovatelce i zpravodajce. Bod tímto končí. Posuneme se ve třetích čteních dále. (V sále je obrovský hluk a neklid.)

 

Otevírám bod

131.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 199/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a zpravodaj garančního výboru, což je výbor pro zdravotnictví, pan poslanec Kamal Farhan. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 199/3, který byl doručen dne 18. září 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 199/4.

Navrhovatel má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Nicméně než vám dám slovo, počkáme, až všichni poslanci, kteří si přejí odejít, odejdou, a pokud možno tak budou činit v tichosti. Já vám děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, velmi stručně, protože zákon byl probírán, řekl bych, mediálně velmi intenzivně. V tomto zákoně, jednáme tedy o novele zákona o veřejném zdravotním pojištění, se řeší poměrně výrazná změna ve smyslu stanovení úhrad zdravotnických prostředků, nový systém stanovování úhrad zdravotnických prostředků, neboť ten současný právní stav skončí ke konci tohoto roku na základě nálezu Ústavního soudu, který ho zrušil jakožto netransparentní, neústavní. Tímto zákonem si myslíme, že dochází skutečně k výrazné změně z hlediska ztransparentnění procesu úhrad i z hlediska toho, že bude mnohem více zdravotnických prostředků hrazeno pro pacienty. Pokud by tomu tak nebylo, tak by hrozilo, že dojde k výraznému navýšení spoluúčasti ze strany pacientů, což asi není úplně optimální.

Myslíme si, že ten návrh, jak byl diskutován, je všeobecně známý. Pokud jde o pozměňovací návrhy, v zásadě se týkají zejména nějakých upřesnění v rámci onoho kategorizačního stromu, nejde tam o žádné zásadní systémové změny. Pak se k nim samozřejmě vyjádřím za předkladatele. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Otevírám rozpravu. Než vyzvu řečníky, tak tady máme omluvenku. Omlouvá se nám pan místopředseda Hanzel od 16 do 19 hodin z pracovních důvodů.

A nyní tedy máme otevřenou rozpravu. Hlásí se pan zpravodaj, takže prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP