(10.10 hodin)

 

Poslanec Kamal Farhan: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych jenom krátce shrnul průběh těch jednotlivých čtení a pak bych vás seznámil i s usnesením garančního výboru.

S důvody přípravy, jakož i se samotným obsahem sněmovního tisku 199 jsem vás jako zpravodaj již opakovaně seznámil. Cílem je zabránit 25% doplatku pojištěnců za většinu zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz. To by totiž byl přímý následek případného nepřijetí této úhradové regulace zdravotnických prostředků, neboť nález Ústavního soudu z května 2017 ruší ke konci letošního roku podstatné části současné právní úpravy. Ještě jednou bych rád připomenul stanoviska klíčových institucí, kterých se obsah tohoto návrhu bezprostředně dotýká. S návrhem vyjádřila souhlas Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Svaz zdravotních pojišťoven, Pacientská rada a Koalice pro zdraví.

Na závěr mi dovolte, abych vyjádřil poděkování všem poslancům a poslankyním, kteří vzali v úvahu prosbu odborné veřejnosti a navrhli pouze dílčí úpravy, které nikterak nenabouraly koncepci tohoto návrhu. Pevně věřím a jsem přesvědčen, že bude dnes návrh schválen maximální většinou hlasů napříč politickým spektrem. Stejně, jako tomu bylo při projednávání ve zdravotnickém výboru, který návrh přijal.

Nyní mi dovolte, jestli bych mohl přečíst usnesení garančního výboru, je to možné teď?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Můžete, já vám bránit nebudu.

 

Poslanec Kamal Farhan: Nyní bych chtěl načíst usnesení garančního výboru.

Usnesení výboru pro zdravotnictví z 25. schůze ze dne 21. září 2018 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 199.

Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor po projednání návrhu zákona ve druhém čtení

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky hlasovat ve třetím čtení o pozměňovacích návrzích podaných k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 199, v následujícím pořadí.

Návrh na zamítnutí zákona nebyl podán. - Dovolím si tady vynechat návrh procedury, který načtu později při proceduře.

II. Zaujímá následující stanoviska k jednotlivým pozměňovacím návrhům: A1 až A16, B, C, D1 a D2, D3 až D6, E1, E2 a E3, E4, F1 jako doporučující a návrhy F2 nedoporučující a návrh G nedoporučující.

III. Zmocňuje zpravodaje výboru poslance MUDr. Kamala Farhana, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky popřípadě navrhl i další nezbytné úpravy podle § 95, odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

IV. Pověřuje zpravodaje výboru poslance MUDr. Kamala Farhana, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve třetím čtení návrhu zákona přednášel stanoviska výboru.

V. Pověřuje předsedkyni výboru prof. Věru Adámkovou, aby předložila toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám také děkuji. Do rozpravy v tuto chvíli nemám žádných přihlášek. Pan předseda Stanjura - k proceduře, tak v tom případě pan poslanec Kaňkovský.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, vážení členové, nebo člene vlády, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové. Dostáváme se do finále projednávání novely zákona o veřejném zdravotním pojištění. Pan ministr ho představil, představil ho i pan zpravodaj, takže já jenom pár poznámek, které mám k této projednávané novele za klub KDU-ČSL.

Jak už zde bylo řečeno, potřeba novelizovat zákon o veřejném zdravotním pojištění z hlediska kategorizace úhrad a regulačních mechanismů u zdravotnických prostředků byla zejména vyvolána nálezem Ústavního soudu z května loňského roku. Nicméně potřeba nějakým způsobem regulovat úhradu zdravotnických prostředků jiným způsobem než doposud tady byla již delší dobu. Vzhledem ale k nálezu Ústavního soudu příprava novely tohoto zákona probíhala v poměrně velkém časovém presu, také je potřeba korektně říci, že tato problematika je velmi složitá, zejména vzhledem k rozmanitosti zdravotnických prostředků jako skupiny takové.

My jsme od začátku říkali, že cítíme společenskou potřebu tuto novelu v krátké době přijmout, a také proto jsme jí jako klub KDU-ČSL dali v legislativním procesu zelenou, protože chápeme zejména tu společenskou potřebu to do konce tohoto kalendářního roku vyřešit. Nicméně jsme nebyli nakloněni zrychlenému projednávání, protože jsme tam cítili a cítíme doposud některá rizika, která tato novela přináší, a proto jsme také na garančním výboru vznášeli celou řadu dotazů.

Musím říci, že Ministerstvo zdravotnictví na velkou většinu z nich, nebo v podstatě na všechny buď písemně, nebo ústně odpovědělo. Přesto nemohu říci, že by všechna rizika, která v té novele vidíme, byla rozptýlena. Některé otázky tady zůstávají. Například dodnes nevíme, podle jaké metodiky byla pracovní skupina, která byla zřízena na Ministerstvu zdravotnictví, podle jaké metodiky postupovala při sestavování kategorizačního stromu, při zařazování jednotlivých skupin zdravotnických prostředků do úhrad i při nastavování regulačních mechanismů. Tady ty odpovědi jsme úplně nedostali.

Také musím říci, že zákon ve své důvodové zprávě má, že je významně protikorupční. Já s touto hypotézou nemohu souhlasit. Ta korupční rizika dle mého názoru zůstávají, pouze jsme je přesunuli z jedné instituce na jinou instituci. Nicméně při tom, když budeme nově zařazovat zdravotnické prostředky do systému úhrad, tak ta potenciální korupční rizika tady zůstávají a můžeme se jenom ptát, jestli pokud to bude v gesci Státního ústavu pro kontrolu léčiv, je na to SÚKL dostatečně přichystán. To byla další naše připomínka, kterou jsem dotazoval. Agenda spojená s úhradami a se zařazováním a kontrolou úhrad zdravotnických prostředků je poměrně rozsáhlá. A také jsme se ptali, zda je Státní ústav pro kontrolu léčiv na tuto agendu dostatečně připraven, protože časový tlak i na SÚKL je poměrně veliký. Také si nemyslím, že všechny tyto obavy byly doposud rozptýleny.

Přes to přese všechno, jak už jsem avizoval, klub KDU-ČSL tuto novelu podpoří, přestože řadu těch rizik v té novele vidíme a jsme přesvědčeni, že až praxe ukáže, jak ta současná legislativní úprava bude fungovat. Já to neberu jako výčitku směrem k Ministerstvu zdravotnictví, protože skutečně tato oblast patří mezi komplikované, nicméně považuji za nutné to zde zmínit, protože nedělejme si iluze o tom, že jsme připravili v tomto směru ideální novelu, tak jak to někdy v těch mediálních výstupech zaznívá.

A nyní krátce k dnes projednávaným pozměňovacím návrhům. Milé kolegyně, vážení kolegové, já bych vás rád chtěl poprosit o podporu pozměňovacího návrhu pod písmenem A2, což je pozměňovací návrh, který jsem předložil do výboru pro zdravotnictví a týká se snížení započitatelného doplatku na léčivé přípravy u osob s uznanou invaliditou třetího stupně. Dostáváme to vlastně na úroveň seniorů nad 70 let, tedy snižuje se ten započitatelný doplatek na hladinu 500 korun. Jsme přesvědčeni o tom, že tady napravujeme určitou historickou křivdu, a zdravotní výbor si tento pozměňovací návrh vzal za svůj, tak pevně věřím, že jej podpoříte v hlasování i vy.

Dále bych se rád zmínil ještě o dvou pozměňovacích návrzích pod písmenem F. Jsou to pozměňovací návrhy, které jsem taktéž předkládal, předkládal jsem je ve druhém čtení. První pozměňovací návrh pod písmenem F1 řeší úhradu mechanického invalidního vozíku u těch osob, které mají pro užití v exteriéru, tedy na venkovní použití, vozík elektrický a do interiéru a do svého domácího prostředí, ale i pro návrat do zaměstnání užívají vozík mechanický. My jsme vedli velkou diskusi s Ministerstvem zdravotnictví, se zdravotními pojišťovnami. Oceňuji, že jsme nakonec v tomto směru dospěli ke kompromisu té maximální úhrady toho tzv. druhého vozíku, tedy vozíku mechanického, a pevně doufám, že i tento nalezený kompromis si najde u vás podporu, že podpoříte to navýšení ze 14 tisíc na 20 tisíc korun. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP