(11.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Ještě než budeme pokračovat, přečtu došlou omluvu ministra zdravotnictví. Od 17.30 do konce jednacího dne se omlouvá pan ministr Adam Vojtěch.

Nyní tedy máme před sebou návrhy na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo jiný garanční výbor? Není tomu tak. Zagonguji, pokusím se přivolat ty, které jsem požádal, aby diskuse vedli mimo jednací sál.

 

Rozhodneme o tomto přikázání v hlasování číslo 118, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 118. Z přítomných 149 pro 129, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, pan zpravodaj navrhl výbor rozpočtový. Má někdo ještě další návrh, který výbor by to měl mít přikázáno? Nevidím.

 

Budeme tedy rozhodovat o přikázání výboru rozpočtovému.

Zahájil jsem hlasování číslo 119 a ptám se, kdo je pro rozpočtový výbor. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 119. Z přítomných 149 pro 121, 1 poslanec proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů, tedy na 30 dnů pro jednání výborů.

Rozhodneme v hlasování číslo 120, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 120. Z přítomných 149 pro 122, proti 3. I tento návrh byl přijat.

 

Mohu tedy konstatovat, že garančním výborem je výbor pro sociální politiku a výborem dalším, kterému byl přikázán, je výbor rozpočtový. Lhůta k projednání byla zkrácena na 30 dnů. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 33.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

33.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení
Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí
při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
/sněmovní tisk 130/ - prvé čtení

Požádám paní ministryni - už je u stolku zpravodajů, bude bod uvádět. Požádám pana poslance Vránu, který je zpravodajem pro prvé čtení, aby také zaujal místo u stolku zpravodajů.

Ještě než dám slovo paní ministryni, konstatuji omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny, a to pana poslance Jana Farského od 16.40 do konce jednacího dne, pana poslance Juchelky od 11.15 do 12.30 z pracovních důvodů a od 12.00 do 19.00 hodin pana poslance Nachera, který se omlouvá z důvodu práce v regionu.

Nyní má slovo paní ministryně financí České republiky Alena Schillerová. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové.

Dovolte, abych vás seznámila s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, tzv. zákon o zrušení Fondu národního majetku.

Hlavním cílem zákona, který je účinný od 1. ledna 2006, bylo zajistit převedení majetků a závazků spravovaných Fondem národního majetku České republiky, které vznikly z privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, na stát, konkrétně na Ministerstvo financí. Podle § 4 tohoto zákona existují zvláštní účty privatizace, které slouží ke správě výnosů z prodeje privatizovaného majetku a ze zisku z účasti státu v obchodních společnostech. V dnešní době jde zejména o společnost ČEZ, Čepro, MERO a Český Aeroholding. Tyto účty jsou podřízeny souhrnnému účtu a nejsou součástí státního rozpočtu.

Nakládání s prostředky zvláštních účtů privatizace je taxativně vymezeno v § 5 odst. 3 zákona o zrušení Fondu národního majetku a právě tento paragraf je předmětem návrhu předkládané novely.

Účelem úpravy § 5 odst. 3 je

1. vypuštění částí zákona, které již pozbyly věcného opodstatnění, neboť nebyly dlouhodobě využívány, např. možnost převodu finančních prostředků na Státní fond dopravní infrastruktury nebo převod na Státní fond rozvoje bydlení. Dále byly vypuštěny ty výdajové tituly, které přímo nesouvisí s procesem privatizace a lze je financovat z jiných zdrojů, např. byla zrušena možnost financování výstavby průmyslových zón nebo možnost výdajů na úhradu nákladů spojených se záchranou klenotů naší národní identity.

2. V § 5 odst. 3 písm. c) bod 5 je dána podmínka pro převod prostředků ze zvláštních účtů do státního rozpočtu na úhradu deficitu důchodového systému, avšak od druhé poloviny roku 2017 nelze tuto podmínku naplnit. Odstranění této podmínky uvolní převody privatizačních prostředků do státního rozpočtu.

3. Zdrojem příjmů zvláštního účtu je výnos z prodeje privatizovaného majetku a zisk z dividend společností, ve kterých má stát podíl. Pro případ, že by příjmy zvláštního účtu nebyly schopny pokrýt zákonné požadavky a smluvní závazky vyplývající z privatizačního procesu, např. na ekologické závazky, umožňuje návrh novely převod prostředků ze státního rozpočtu na zvláštní účty privatizace. Aktuální stav zvláštního účtu je 21 miliard korun, přičemž tzv. vázané prostředky, tzn. určené na držení jistin veřejných zakázek, krytí smluvně ekologických závazků a nutný zůstatek pro financování zvláštního účtu do inkasa dividend, představují aktuálně asi 6,5 miliardy korun.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni financí České republiky Aleně Schillerové. Slova se ujme pan zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Petr Vrána. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Vrána: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré dopoledne, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, popsala vyčerpávajícím způsobem paní ministryně Schillerová. Nicméně mi dovolte zopakovat a zdůraznit základní smysl návrhu, ve kterém jsou implementovány závěry z usnesení vlády č. 610 ze dne 4. září 2017.

Cílem návrhu je eliminace rizik spojených s nedostatkem prostředků na zvláštních účtech privatizace, odstranění přebytečných výdajových titulů ze zvláštních účtů privatizace, které nebyly nikdy využity, umožnění převodu potřebného množství financí ze zdrojů státního rozpočtu v případě nedostatku finančních prostředků na zvláštních účtech privatizace a umožnění převodu všech zbytkových prostředků hospodaření zvláštních účtů privatizace do státního rozpočtu.

Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za pozornost a dovoluji si vás poprosit o propuštění návrhu zákona do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám zatím čtyři přihlášky. S přednostním právem začne svým vystoupením pan poslanec Miroslav Kalousek, připraví se pan kolega Ferjenčík. Prosím pane předsedo, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP