(17.30 hodin)

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne dámy a pánové. Dovolte, abych vznesl procedurální návrh, i když je to v mírném rozporu s naší dohodou na grémiu, ale ten můj návrh na základě našeho poslaneckého klubu a sociální demokracie zní, abychom dneska mohli jednat, to znamená procedurálně hlasovat a jednat i po 19. hodině pouze k doprojednání stavebního zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Jedná se o procedurální návrh. Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí.

 

O tomto návrhu dám hlasovat bez rozpravy.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 177, přihlášeno je 128 poslankyň a poslanců, pro návrh 69, proti 15. Já konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 927/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. (V sále je velký hluk.) Než vám udělím slovo, tak požádám ctěnou sněmovnu o ztišení! Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, dnes zde předstupuji před vás podruhé, a to s novelou stavebního zákona. Chtěla bych v úvodu sdělit, že stavební zákon s sebou přináší změny ve 43 dalších souvisejících zákonech. Čtyřiceti třech. (Trvalý hluk.)

Úvodem konstatuji, že prosadit a schválit novelu stavebního zákona je jedna z hlavních priorit vlády České republiky. První čtení návrhu tohoto zákona proběhlo 26. října 2016 a byl přikázán k projednání ve třech výborech, a to výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který byl určen jako výbor garanční, následně hospodářskému výboru a výboru pro životní prostředí. Všemi třemi výbory návrh novely stavebního zákona úspěšně prošel. Na těchto jednáních byly projednány a následně i hlasovány všechny pozměňovací návrhy, které uplatnili členové těchto výborů.

K jednotlivým uplatněným pozměňovacím návrhům zaujalo Ministerstvo pro místní rozvoj svůj postoj a vyslovilo -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, paní ministryně. Ale skutečně, jestli máte něco důležitého, co potřebujete řešit, kolegyně a kolegové, jděte do předsálí, jinak budu jmenovat ty z vás, kteří rušíte jednání Sněmovny svými hovorem. Prosím, pokračujte.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová K jednotlivým pozměňovacím návrhům zaujalo Ministerstvo pro místní rozvoj svůj postoj a vyslovili jsme náš názor. Tam, kde pozměňovací návrh nešel proti smyslu a koncepci celé právní úpravy, jsme s ním samozřejmě vyjádřili souhlas, protože vaše pozměňovací návrhy vylepšují tento zákon a to naprosto kvitujeme. Nicméně v případě nesouhlasu jsme následně velmi podrobně odůvodňovali náš nesouhlas. Tady bych samozřejmě nemohla opomenout spolupředkladatele, což je Ministerstvo životního prostředí. A tady bych také ráda chtěla ohledně těch pozměňovacích návrhů i s potěšením konstatovat, že u velké většiny pozměňovacích návrhů došlo mezi poslanci a Ministerstvem pro místní rozvoj, potažmo dalšími rezorty, ke shodě, a za to bych vám všem chtěla poděkovat.

Z podaných pozměňovacích návrhů byla i zřejmá snaha samozřejmě o výraznější změnu celého veřejného stavebního práva, nejenom stavebního zákona, jelikož velké množství pozměňovacích návrhů nesměřuje do stavebního zákona jako takového, ale především do těch souvisejících zákonů, především do zákona 416. Je to zákon o urychlení výstavby silničních a dalších sítí, čili zákona o EIA.

Pozměňovací návrhy, které precizují text stavebního zákona, vnímáme jako velmi pozitivní vazbu a takové návrhy určitě vítáme. Je pochopitelné, že všeobecná kritika zdlouhavé přípravy staveb se soustředí především na stavební zákon, který z pohledu investora představuje konečnou fázi povolovacího procesu. Nicméně vedle toho stavebního zákona jako obecného předpisu je řada dalších zvláštních zákonů, které právě upravují povolování speciálních staveb, ochranu jednotlivých veřejných zájmů, nebo mají další vazbu na stavební zákon.

Co se týká konkrétně toho deštníku, té střechy nad celým stavebním právem, to znamená novely stavebního zákona, tak samozřejmě tento zákon byl připravován v souladu s programovým prohlášením vlády, koaliční smlouvou, ale cílem je opravdu zjednodušit povolování, aby řízení stavebních povolení - a samozřejmě zkrátit lhůty. Proto zde bych ráda zdůraznila, že pozměňovací návrhy, které nejsou opravdu v souladu s tímto cílem, jsme nemohli akceptovat, protože by nabouraly celý koncept přípravy novely stavebního zákona.

A tady mohu říci, že opravdu příprava vůbec té novely, která došla k vám do Poslanecké sněmovny, byla velmi náročná, protože vstupy jsou od jednotlivých rezortů. Je sedm rezortů, které mají své speciální stavební úřady, a samozřejmě nikdo z nich nechce přijít o své kompetence. Spolupráce byla velmi náročná. My jsme původně navrhovali mnohem ambicióznější novelu stavebního zákona. Jeden úřad, jedno povolení, žaloba až po odvolání. Jedna. V tuto chvíli se nám tady z toho podařilo splnit pouze část a tady samozřejmě k tomu následně budu navazovat i přípravou nového stavebního zákona.

Co se nám tam objevilo v rámci pozměňovacích návrhů, tak bylo opravdu velké množství. S některými jsme nemohli souhlasit, protože radikálně měnily celý stavební zákon. Například tzv. statik expert. Nicméně ty problémy, které přetrvávají, jsme připraveni řešit systémově se všemi rezorty, ale samozřejmě i s kraji a obcemi, to znamená zadavateli, to znamená opravdu stavebníky, těmi velkými.

Návrh zákona byl připravován se snahou přispět k zjednodušení ve všech etapách přípravy a realizace staveb, protože stavební zákon je o všech fázích přípravy už od projektového záměru, o co kdy žádat a podobně. Cílem této novely je zjednodušit. A spojujeme EIA, územní povolení a stavební rozhodnutí. Nicméně tento koordinační postup není povinný, jak MMR i původně zamýšlelo. Je to na rozhodnutí investora. Ačkoliv se nepodařilo zachovat návrh novely v jeho původní podobě, jak byl ve spolupráci i na vládě a v mezirezortu připraven a projednán, tak přestože vláda o některých zásadních otázkách a následně rozporech rozhodla jinak, než byly představy Ministerstva pro místní rozvoj, tak i přesto jsem přesvědčena, že i tato novela je připravena právě ke zlepšení celé situace. Navrhuje a obsahuje řadu nástrojů, které pomohou zrychlit územní přípravu, umisťování a povolování staveb a samozřejmě přispějí ke zlepšení investičního prostředí České republiky.

Já bych ráda ještě připomněla, že tento zákon samozřejmě není pouze zákon dopravní. Je to zákon, který má polovinu své části. Je to územní plánování, kde každá obec musí mít územní plán. Podle něho se samozřejmě může budovat infrastruktura a to všechno říká tento zákon. Ta další část se týká právě stavebního práva. Tam už jsme ve stavebních povoleních a v tom zjednodušení.

Co se týká těch dalších 43 změnových zákonů, tak samozřejmě měníme především zákon o urychlení výstavby silniční, dálniční a energetické sítě. Tam doufám, že budeme v souladu, až budeme toto projednávat na garančním výboru. Nicméně zájmem předkladatele, spolupředkladatele i členů vlády je, aby tato novela prošla a opravdu přinesla ty cíle té novely. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro životní prostředí a hospodářskému výboru jako dalším výborům a usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisk 927/1 až 4. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec Josef Uhlík a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP