(17.40 hodin)

 

Poslanec Josef Uhlík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj z 52. schůze, která se konala ve středu 8. února 2017. Je to usnesení k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 927.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj po odůvodnění Karlou Šlechtovou, ministryní pro místní rozvoj, po zpravodajské zprávě poslance Josefa Uhlíka a po rozpravě přijal usnesení, kterým: Za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 927 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Následuje 60 pozměňovacích návrhů. Slyšíte dobře, 60. Za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu. Za třetí pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny. Tolik usnesení.

Jen několik poznámek. Jak víte, novela stavebního zákona zahrnuje nejen stavební zákon, ale dalších 43 norem. Pozměňovací návrhy, které jsme schválili, 60, jak jsem uvedl, se týkají stavební stavebního zákona - 46 z těch 60. Dalších sedmi norem se týká 14 pozměňovacích návrhů. Jak už tady paní ministryní bylo řečeno, s drtivou většinou těchto pozměňovacích návrhů byl vysloven souhlas předkladatele a u některých bylo vyjádřeno stanovisko neutrální.

Jenom pro zajímavost, obdobné množství pozměňovacích návrhů bylo přijato hospodářským výborem, ale tam, podle toho, jak jsem se díval, většina z těchto pozměňovacích návrhů je identická s návrhy, které byly odsouhlaseny ve výboru veřejné správy. Myslím, že jenom dva se liší, takže tam při schvalování ve třetím čtení to bude celkem jednoduché. Jak vidíme v systému, kolegové načetli, předpokládám, kolem 30, 40 pozměňovacích návrhů, tak budeme ve třetím čtení se pravděpodobně bavit a jednat o stovce pozměňovacích návrhů.

Zatím děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji, pane zpravodaji. Nyní prosím, aby se slova postupně ujali nejprve zpravodajka výboru pro životní prostředí, poslankyně Marie Pěnčíková, a dále zpravodaj hospodářského výboru, poslanec František Laudát, a informovali nás o projednání návrhů ve výborech a případné pozměňovací návrhy odůvodnili. (Odmlka, poslankyně Pěnčíkova se vrací pro podklady.) Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, dámy a pánové. Já se omlouvám, někde jsem si zasunula papíry. Výbor pro životní prostředí tuto novelu zákona projednal na svém jednání dne 8. února 2017. Jeho stanovisko máte ve sněmovním tisku číslo 927/2. V podstatě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby návrh schválila ve znění přijatého pozměňovacího návrhu, který máte v textu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní požádám pana poslance Laudáta o přednesení usnesení hospodářského výboru. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, hospodářský výbor projednal návrh novely zákona. Máte to jako tisk 927/4. Já tady víceméně... Za přítomnosti paní ministryně jsme se velmi často shodli s garančním výborem. Podobně jako garanční výbor jsme v řadě případů v některých bodech neakceptovali stanovisko Ministerstva životního prostředí, naopak většina hlasování, skoro všechna, mám pocit, která proběhla, tak od gestora materiálu, Ministerstva pro místní rozvoj, byla ta stanoviska akceptována. Nebudu to tady číst, je to poměrně rozsáhlý materiál, deset stránek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Než otevřu obecnou rozpravu, přečtu omluvy. Dnes od 17.50 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů se omlouvá paní poslankyně Květa Matušovská a dále od 18 hodin ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Vojtěch Adam.

A já tedy otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji devět přihlášených. Jako první vystoupí pan poslanec Ivan Adamec, připraví se pan poslanec Karel Rais a další. Prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, já bych tady dneska nezdržoval. Mně se bohužel stala jedna taková nemilá věc, když jsem podával do systému pozměňovací návrh, který se týká části energetiky, tak bohužel se nedostal včas na hospodářský výbor. Proto paní ministryně naprosto správně zareagovala, že nebudou reagovat na ten můj návrh a že se to projedná přímo tady na plénu. Než k němu přijdu, tak mám jedno takové možná neskromné přání, které se týká stavebního zákona. Hrozně bych si přál, aby to stavební řízení bylo kratší, než je vlastní stavba. To si myslím, že je cíl, který bychom si měli stanovit, protože to vlastně vypovídá o všem, jak to dneska funguje.

Já k tomu stavebnímu zákonu nebudu nic připomínat, ale vrátím se samozřejmě (k tomu), co je v gesci hospodářského výboru, a to je to ta energetika. On ten pozměňovací návrh, který pak načtu v podrobné rozpravě, a nechci ho číst celý, protože on je opravdu dlouhý, nicméně týká se de facto sítí. A všichni určitě souhlasíte, že sítě jsou velmi strategická záležitost, protože to je podobné, jako jsou komunikace nebo dálnice. Řekl bych, že v případě těch sítí je to ještě významnější část našeho průmyslu, a rozhodně si myslím, že stojí za to zvýšit právní jistotu těch, kteří se vlastně těm sítím věnují, kteří je provozují a kteří je spravují. Jedná se o možnosti vyvlastnění věcného břemene, které sice dneska už v jiných zákonech je, ale ten můj návrh tady dává výrazně vyšší právní jistotu. A řekl bych, že je velmi jednoduchý, a nakonec se odkazuje i na některé zákony, které už v současné době platí, jako třeba zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Není to nic neobvyklého, myslím si, že to hodně pomůže.

A rozhodně, kdo se v této oblasti pohybujete, tak víte, že věcná břemena, to je vlastně základ úspěchu položení sítí, provozování sítí. A protože struktura stavebního zákona i energetického zákona je, řekl bych, taková jako skládačka, tak ten můj pozměňovací návrh potom bude mít sedm bodů. Jednou se to týká provozovatele přenosové soustavy, podruhé provozovatele distribuční soustavy, potřetí výrobce plynu, počtvrté provozovatele přepravní soustavy, za páté provozovatele distribuční soustavy nebo vlastníka plynárenského zařízení, za šesté provozovatelů zásobníků plynu a za sedmé držitele licence na rozvod tepelné energie nebo vlastníka rozhodného tepelného zařízení. Takže já ho v podrobné rozpravě načtu.

Moc bych vás poprosil, abyste tomu věnovali pozornost. Skutečně právní jistota v tomto odvětví je velmi důležitá a rozhodně stojí za to, abychom tento jednoduchý pozměňovací návrh, který sice vypadá na pohled velmi složitě, tady ve Sněmovně schválili a usnadnili tím život všem těm, kteří se pohybují kolem energetických sítí.

Děkuji vám za pozornost a přihlásím se v podrobné rozpravě k tomu pozměňovacímu návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Karel Rais, připraví se pan poslanec Jan Zahradník. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP