(20.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás, kolegyně a kolegové, žádám o ztišení, aby bylo dobře rozumět. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji.

c) Odstavec 3 přečíslovat na 4 a za první větu zařadit text: "Dodání zboží na území třetí země je plátce povinen prokázat daňovým dokladem podle § 33a písm. a)."

d) V § 66 zařadit odstavec 5 ve znění: Za den umístění nebo dodání zboží do svobodného pásma se považuje den potvrzený celním úřadem na rozhodnutí o umístění zboží ve svobodném pásmu v tuzemsku. Umístění nebo dodání zboží do svobodného pásma je plátce povinen prokázat daňovým dokladem podle § 33a písm. b)." Navrhovaný odstavec 4 se pak přečísluje jako odstavec 6.

A poslední navržená změna. V § 68 Osvobození ve zvláštních případech se za odstavec 14 zařadí odstavec 15 ve znění: "Od daně s návrhem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží umístěného ve svobodném pásmu a poskytnutí služeb vztahující se ke zboží umístěnému ve svobodném pásmu."

Teď mi dovolte, abych tyto navržené změny zdůvodnil. Jak už jsem říkal, navrhuji zachovat legislativu ve znění platném k 1. lednu roku 2016. Teď vám uvedu šest důvodů pro to, abychom tak učinili.

Za prvé. Změny navrhované v zákonu o DPH nejsou z hlediska harmonizace prováděcího předpisu k celnímu kodexu nutné. Jsou navrhovány nad rámec předkládané materie.

Za druhé. Navrhované změny nejsou legislativně technického charakteru, jak uvádí předkladatel zákona. Ve skutečnosti jde o hluboký zásah do podmínek fungování svobodných pásem na území České republiky.

Za třetí. Svobodná pásma jsou v Evropské unii definována jako část celního území Evropského společenství, ve kterém se nevybírá clo ani DPH. Vše se vybere až při eventuálním propuštění zboží do volného oběhu. Uvalením DPH při umístění zboží do svobodného pásma je tato definice zásadním způsobem porušena a de facto se tak svobodná pásma ruší, což však předkladatel ve svém materiálu popírá. V rámci Evropské unie nelze mít různé definice, co je svobodné pásmo a co svobodné pásmo není.

Za čtvrté. Při vypořádání připomínek v rámci meziresortního připomínkového řízení... (Odmlka pro hluk.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, kolegyně a kolegové, ale jestli potřebujete něco řešit, jděte do předsálí, ať je v sále klid. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Za čtvrté. Při vypořádání připomínek v rámci meziresortního připomínkového řízení v září 2015 je nepravdivé tvrzení, že zrušení osvobození od daně při dodání zboží do svobodného celního pásma je plně... (Další odmlka pro silný hluk.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já požádám pravou část sálu o ztišení.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Za čtvrté potřetí. Při vypořádání připomínek v rámci meziresortního připomínkového řízení v září 2015 je nepravdivé tvrzení, že zrušení osvobození od daně při dodání zboží do svobodného celního pásma - teď cituji: je plně v souladu se směrnicí Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. Naopak v této směrnici v kapitole deset Osvobození od daně vztahující se na plnění související s mezinárodním obchodem, článek 156 odst. 1, je uvedeno toto: Členské státy mohou osvobodit od daně tato plnění: dodání zboží, které má být umístěno do svobodného pásma, atd.

Za páté. Předkladatelem navrhovaná daňová úprava odnímá dosavadní zvýhodnění exportujícím českým firmám, které využívají institut svobodného celního pásma v cenové konkurenci dalších států na třetích trzích. Svobodná celní pásma jsou právním konstruktem používaným v zákonodárství na podporu zahraničního obchodu. Tato podpora je nutná v soutěži s cenami například asijských exportérů ovlivněných takzvaným sociálním dumpingem a pomáhá překonat vysoká cla ve třetích zemí. Z 28 členských států Evropské unie má svobodná celní pásma 23 států.

Za poslední. Důležité je rovněž využití svobodného pásma jako nástroje k vyrovnávání disproporcí v dodavatelskoodběratelských vztazích u investičních celků, kdy exportér je při umístění zboží do svobodného pásma osvobozen z platby o DPH. Toto opatření zrychluje oběh kapitálu ve firmách. Jenom připomínám, že pak to DPH se zaplatí v okamžiku, kdy se zboží, například investiční celek, uvádí do volného oběhu.

Děkuji za případnou podporu tohoto pozměňujícího návrhu. Ale pokud opět zkrátíte lhůtu na sedm dnů, tak se obávám, že nebudeme mít dostatek času o tom opravdu seriózně debatovat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se pana ministra a pana zpravodaje na závěrečná slova. Není tomu tak. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: V podrobné rozpravě se formálně hlásím k pozměňovacímu návrhu, který jsem před chvílí odůvodnil. Tento pozměňovací návrh obsahuje sněmovní dokument číslo 4175.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Pan poslanec Volný.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Kolegové a kolegyně, chtěl bych se také formálně přihlásit ke svým pozměňovacím návrhům, které najdete jako sněmovní dokument 4165 a 4164.

A jako druhý bod bych chtěl požádat tuto ctěnou Sněmovnu opět o zkrácení doby na projednávání o (na) sedm dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím. Jestli je tomu tak, končím podrobnou rozpravu. Táži se pana zpravodaje a pana ministra, zda si chce vzít závěrečné slovo. Není tomu tak.

V podrobné rozpravě padl návrh na zkrácení doby projednání na sedm dnů. Přivolám kolegy a kolegyně z předsálí. Také eviduji žádost o odhlášení, tak vás tedy všechny odhlásím a požádám vás o opětovné přihlášení vašimi kartami.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 226. Přihlášeno je 117 poslankyň a poslanců, pro návrh 64, proti 45. S tímto návrhem byl vysloven souhlas a lhůta byla zkrácena na sedm dnů. Tím jsme skončili projednávání tohoto bodu.

Na základě dohody předsedů poslaneckých klubů přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do zítřejšího rána devíti hodin. Přeji vám pěkný zbytek dnešního dne.

 

(Jednání skončilo ve 20.07 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP