(19.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Padl návrh na zkrácení na sedm dnů. Přivolám kolegy a kolegyně z předsálí. Eviduji žádost o odhlášení, všechny vás tedy odhlásím a požádám, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zkrácení lhůty na sedm dnů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 223, přihlášeno je 114 poslankyň a poslanců, pro návrh 56, proti 48. Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut.

 

Končím projednávání tohoto zákona. Ano, prosím, paní poslankyně?

 

Poslankyně Margita Balaštíková: Dobrý den. Já bych chtěla zpochybnit hlasování. Mně nešla karta. Já jsem volala, ale asi jste mě, pane předsedající, neviděl.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Je tady návrh na zpochybnění hlasování.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zpochybnění hlasování, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 224, přihlášeno je 120 poslankyň a poslanců, pro návrh 100, proti 1.

 

S námitkou byl vysloven souhlas a budeme opakovat hlasování. (Žádost o kontrolu hlasování.) Dobře, bude provedena kontrola hlasování. (Po chvíli:) Můžeme pokračovat? (Ano.) Dobře.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zkrácení lhůty na sedm dnů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 225, přihlášeno je 121 poslankyň a poslanců, pro návrh 66, proti 49. Konstatuji, že lhůtu na projednání ve třetím čtení jsme zkrátili na sedm dnů.

 

Vzhledem k tomu, že nikdo nezpochybňuje proběhlé hlasování, končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

24.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím celního zákona
/sněmovní tisk 717/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh doprovodného zákona k celnímu zákonu při jeho projednání ve druhém čtení.

Předmětem tohoto návrhu jsou primárně změny vyvolané celním kodexem Unie a celním zákonem v jiných souvisejících zákonech. Většina těchto změn má terminologický a legislativně technický charakter. V rámci změn zákonů o Finanční a Celní správě ČR se navrhují důležitá související opatření směřující k posílení boje s daňovými úniky a ke zvýšení efektivity činností finančních a celních úřadů. Konkrétně se jedná o zavedení celostátní územní působnosti těchto úřadů k provádění daňové kontroly, rozšíření policejních kompetencí celních orgánů tak, aby nově mohly prověřovat spáchání trestných činů v oblasti DPH.

Součástí tohoto návrhu je i změna zákona o DPH, v níž se mj. navrhuje pro účely kontrolního hlášení zavést institut prominutí pokuty, který se bude týkat pokut v pevné výši 10 tisíc korun, 30 tisíc korun a 50 tisíc korun, a institut vyloučení vzniku pokuty, který se bude týkat pokuty v pevné výši 1000 korun. Tímto bude možné zpětně zohlednit ospravedlnitelné důvody pro prodlení s podáním kontrolního hlášení, přičemž tato úprava bude vztažena i na případy, které nastaly před účinností navrhované změny.

Závěrem svého úvodního slova avizuji, že bude navrženo zkrátit lhůtu pro zahájení projednání návrhu zákona ve třetím čtení na sedm dní. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 717/1 a 717/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Josef Novotný a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. I v tomto případě jej zastoupí pan poslanec Šincl. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Ano, děkuji. Opět pro velkou důvěru jsem byl požádán panem poslancem Novotným, abych ho zastoupil, takže dovolte, abych přednesl usnesení rozpočtového výboru:

I. Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona (sněmovní tisk 717) schválila ve znění těchto pozměňovacích návrhů:

1. V části třicáté páté, Čl. XXXVI, bod 11, se slovo "celního" zrušuje.

2. V části čtyřicáté třetí, Čl. XLV, bod 16 se slovo "odstavce" nahrazuje slovem "odstavec".

3. V části čtyřicáté sedmé, účinnost zní: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou

a) ustanovení čl. I a čl. XLV bodů 1, 4 a 18, která nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2016, a

b) ustanovení čl. XXXIII bodu 33 a čl. XXXIV bodu 3, která nabývají účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení tohoto zákona."

A nakonec tedy ještě zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Prosím, pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Než se dostanu k pozměňovacímu návrhu, ke kterému jsem přistoupil, tak chci jenom připomenout, ať se podíváte na název těch dvou zákonů - je to celní zákon a související - a řešíme u toho pokuty z kontrolního hlášení. Až zase budou poslanci ANO prosazovat a říkat "my ty přílepky nechceme, řešme jenom, co tam patří", tak si na to vzpomeňte. Nic víc k tomu neříkám. Jenom to, že to bylo špatně. Aspoň že ministr financí uznal svou chybu a tady tu chybu napravuje. S tím my žádný problém nemáme, s tímto ustanovením.

A já bych se chtěl zeptat pana ministra, jestli je skutečně účelem tohoto zákona mj. zrušit svobodná pásma nebo svobodné celní zóny, jak se tomu říkalo dřív. Jestli to je úmyslem, nebo není, protože reálně tento návrh toto ustanovení obsahuje, a podle mě navíc důvodová zpráva neuvádí zcela korektní údaje.

Já tedy navrhuji, abychom zachovali u svobodných pásem legislativní stav stejný, který je k dnešnímu dni, nebo který byl k 1. lednu letošního roku. Ten pozměňovací návrh se dotýká tří paragrafů - nejprve paragrafu 33, kterým se mění bod 15, a to v části 33 - změna zákona o dani z přidané hodnoty:

1. se mění bod 15, který nově zní: § 33a včetně nadpisu zní: Daňový doklad při vývozu. Navrhuji zachovat stávající odstavec pod písmenem a): Za daňový doklad při vývozu zboží se považuje daňový doklad vystavený podle § 28 odst. 1 písm. a).

b) - a ten se tam doplňuje: Za daňový doklad při vývozu zboží se považuje rozhodnutí celního úřadu o umístění zboží do svobodného pásma v tuzemsku.

Dále navrhuji v paragrafu 66, který se týká osvobození od daně při vývozu zboží, tyto změny: Za navržený text odst. 1 zařadit jako poslední větu: "Za vývoz zboží se pro účely tohoto zákona považuje také umístění nebo dodání zboží do svobodného pásma v tuzemsku."

b) Za odstavec 2 zařadit nový odstavec 3 ve znění: "Osvobozeno od daně s návrhem na odpočet daně je také umístění nebo dodání zboží do svobodného pásma v tuzemsku."

Já bych poprosil ty, kteří si prohlasovali, že budeme jednat po 19. hodině, aby aspoň mlčeli. Pane místopředsedo, vás žádám, abyste mi zjednal klid v Poslanecké sněmovně. Já jsem tady nechtěl být po 19. hodině! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP