(10.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Urbanovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Karel Rais. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegové a kolegyně, dovolte mi, abych zde prezentoval a přihlásil se k následujícímu pozměňovacímu návrhu.

Pozměňovací návrh je plně ve shodě s usnesením výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a týká se v podstatě toho, abychom v rámci souhrnných ukazatelů přijali následující změny kapitolního sešitu kapitoly 377 Technologická agentura České republiky. Ještě na úvod bych řekl, že jde o přesun finančních prostředků v rámci kapitoly, nejde o žádné navýšení.

Pozměňovací návrh zní:

a) V průřezovém ukazateli kapitoly 377 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci zvýšit částku 32 189 991 Kč o 10 000 000 Kč na 42 189 991 Kč,

b) V průřezovém ukazateli kapitoly 377 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem zvýšit částku 10 944 597 Kč o 3 400 000 Kč na částku 14 344 597 Kč,

c) V průřezovém ukazateli Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, v tom institucionální podpora celkem, zvýšit částku 106 428 000 Kč o 28 400 000 Kč na částku 134 828 000 Kč,

d) V průřezovém ukazateli Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, v tom účelová podpora celkem, snížit částku 2 852 511 000 Kč o 28 400 000 Kč na částku 2 824 111 000 Kč.

Tento pozměňovací návrh jsem zavedl do systému pod č. 3287 a k tomuto pozměňovacímu návrhu se přihlašuji.

Zdůvodnění návrhu: Technologická agentura v podstatě žádá o převod finančních prostředků ve výši 28,4 mil. korun z prostředků účelové podpory do podpory institucionální. Tato částka je složena, jak jsem uvedl předtím, z 10 mil. do ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, 3,4 mil. do ukazatele Povinné pojistné placené zaměstnavatelem a dalších 15 mil. do ukazatele Výdaje na výzkum, a to z důvodu pořízení nového informačního systému.

Na opakované žádosti Technologické agentury o navýšení funkčních míst se Ministerstvo financí rozhodlo vyhovět poslední žádosti Technologické agentury a od 1. 1. 2016 zvyšuje počet funkčních míst na hlavní pracovní poměr o deset, to jest na padesát devět. Prostředky na tyto místa byly z Ministerstva financí převedeny z rozpočtu TA ČR z položky ostatních osobních výdajů. Čili Technologická agentura si dovoluje, jak jsem již říkal, požádat o převod z účelových výdajů do institucionálních výdajů v roce 2016 ve výši 28 400 000 ve výše uvedené skladbě. Nejpodstatnější na této žádosti je to, že Technologická agentura nemá žádné požadavky na další prostředky ze státního rozpočtu, jak jsem již uvedl. Jde o přesun v rámci kapitoly.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Raisovi. Nyní s přednostním právem pan místopředseda Sněmovny Jan Bartošek. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, byly zde v podrobné rozpravě zmíněny mé pozměňovací návrhy s tím, že jsou nehlasovatelné. Já jsem si to prověřil a skutečnost je taková, že jsem byl veden dobrým úmyslem, a to je, že příspěvek na péči nebyl dlouhé roky valorizován. Tato skupina obyvatel si skutečně zaslouží, aby byl v rámci sociální spravedlnosti tento příspěvek na péči navýšen.

Já jsem se tedy rozhodl upravit svůj pozměňovací návrh do té podoby, aby byl hlasovatelný. Já ho tedy načtu. V kapitole 313 státního rozpočtu na rok 2016 se specifický ukazatel aktivní politika zaměstnanosti snižuje o částku 520 mil. O částku 520 mil. se zvýší specifický ukazatel příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách.

Jedná se o to, že z jednání se zástupci Národní rady pro zdravotně postižené vyplynula nutnost posílit rozpočtové prostředky, ze kterých jsou vypláceny příspěvky na péči, a víceméně vytvářím prostor pro ministerstvo, aby mohlo danou situaci řešit. Tedy k předchozím pozměňovacím návrhům se nehlásím, protože jsou nehlasovatelné, a tento jsem načetl nově.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu místopředsedovi Bartoškovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Václav Zemek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Zemek: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych si dovolil přihlásit se ke svému pozměňovacímu návrhu, který najdete v systému pod č. 3278.

Nyní bych vás ve stručnosti seznámil s tím, oč se v něm jedná. Týká se kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí, kde navrhuji přesun částky, která je určena na podporu provozu záchranných stanic pro hendikepované volně žijící živočichy. Podotýkám, že můj pozměňovací návrh nepřináší žádné náklady navíc, pouze se technicky přesouvá v rámci kapitoly. To znamená, nikomu se nebere a nikomu se navíc nepřidává. Peníze na to byly vyčleněné a pouze jsou zařazeny do špatné kategorie, kde není možné je vyčerpat.

Abych to trochu objasnil. V podstatě v rámci České republiky funguje záchranná síť, která je částečně financovaná státem. Státní příspěvek u těchto organizací dělá asi jednu třetinu. Probíhala tam poměrně široká diskuse při přípravě rozpočtu, kdy nastala v podstatě shoda na výši příspěvku stanicím, která celkově dělá asi 12 mil. v Čechách. Nicméně tato částka, o kterou byl vlastně rozpočet navýšen, byla zařazena do kategorie Činnosti v ochraně životního prostředí, ale v minulých letech tyto prostředky byly v kategorii Program péče o krajinu, kde byla v rámci vnitřní směrnice Ministerstva životního prostředí vytvořena kategorie C, která přímo počítala s financováním stanic. Zařazení do nové kategorie například neumožňuje, aby z tohoto byly například financovány stanice, které jsou zřizovány jinak než nevládními organizacemi, například u zoologických zahrad, nebo největší pražská stanice je zřizovaná Lesy hlavního města Prahy, takže tyto stanice by potom nemohly čerpat. Navíc i v kategorii Program péče o krajinu zůstala zachovaná částka asi 5 mil. na financování stanic, takže by tam došlo ke dvojímu financování. Proto z tohoto důvodu navrhuji přesunout právě z rozpočtového okruhu Činnosti v ochraně životního prostředí částku 12 mil., která byla domluvena, do Programu péče o krajinu, kde už je systém zaběhlý a záchranné stanice z toho už umějí čerpat a nebyl tam v minulosti žádný problém. V tomto spočívá můj pozměňovací návrh.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zemkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec František Laudát. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já si tady dovoluji načíst tři pozměňovací návrhy. V systému je máte pod čísly 3246 a dva pod číslem 3247.

Krátký komentář. Hospodářský výbor byl na výjezdním zasedání v Ústeckém kraji. Vím, že takovou popelkou zatím, co se týká vybavenosti, infrastruktury a její budoucnosti, je Národní park České Švýcarsko. Tam napříč politickým spektrem jsme vedle toho, že budeme prosazovat a podporovat velké projekty, slíbili, že začneme možná i u těch menších. Jedná se o kraj, který je silně sužován strukturální nezaměstnaností. Odcházejí odtamtud elity. Jedna z šancí, o kterých se nemluví, protože Ústecký kraj je vždycky chápán jako místo zdevastované, ale ve skutečnosti má řadu velmi cenných přírodních lokalit, které jsou turistickým tahákem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP