(12.20 hodin)
(pokračuje Jermanová)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh zamítnout předložený návrh v prvém čtení. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 201. Přihlášeno je 130 přítomných, pro 25, proti 97. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

 

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 202, do kterého je přihlášeno 133 přítomných. Pro 128, proti 1. Konstatuji že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Táži se, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání. Není tomu tak. Takže vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo

115.
Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2013
/sněmovní tisk 283/

Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 9. dubna 2015 na 26. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme také přerušili všeobecnou rozpravu na žádost klubu TOP 09 a Starostů. Připomínám, že zprávu projednal volební výbor a jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 283/1.

Prosím poslance Jana Birkeho, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a táži se ho, zda chce případně vystoupit. Obecná rozprava je otevřena, takže jestli chcete, můžete. Není tomu tak? Nebo ano? Ne, není tomu tak. Takže dále zde máme přihlášky pana poslance Valenty a paní poslankyně Hubáčkové. Poprosím pana poslance Valentu k mikrofonu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Vážené dámy, vážení pánové, vystupoval jsem v rozpravě k této zprávě a její kvalitě již jako první poměrně obšírným způsobem a byl jsem za tento svůj dobrý skutek ihned ze strany pravicových poslanců také náležitě oceněn. Kolega Stanjura mi například vyčetl, že jsem měl čas své výhrady vůči této zprávě řešit ve výborech. A já mu tímto odpovídám vaším prostřednictvím, paní předsedající, že by měl nechat zcela na mně, kde a jak budu své připomínky frekventovat a řešit. Cvičit si v tomto ohledu může své poslance v klubu ODS, jestli ti si to nechají líbit, samozřejmě. Jednací řád Poslanecké sněmovny jsem rozhodně neporušil a projednávání ve výborech, když například ve volebním výboru bylo při schvalování této zprávy přítomno celých pět jeho členů, považuji v souvislosti s významem této zprávy o hospodaření instituce s výší rozpočtu krajského města za ne zcela dostatečné.

Ale tato zbytná poznámka směrem k předsedovi klubu ODS není tím pravým smyslem mého vystoupení. Spíše bych rád uvedl na pravou míru některé informace, které se po mém vystoupení objevily v médiích.

Musím tak bohužel pro vaši informaci konstatovat, že dle audiozáznamu je prokazatelné, že jsem zde ve sněmovně řekl, že výrobní cena jedné hodiny vysílání stojí kolem 300 tis. korun. Ve stenozáznamu se poté objevilo, že jsem uvedl pouhých 30 tis. korun. A i když jsem tento stenozáznam nechal oficiálně opravit, následně to takto zkresleně a zřejmě i velice rády s tendenčním a zpolitizovaným apetitem řádného mediálního hospodáře přebraly mnohé sdělovací prostředky. Údernost mé informace byla tímto zkreslením fatálně rozmělněna a její výpovědní hodnota pro občany byla tak velice sofistikovaně znegována.

Takže pro upřesnění ještě jednou. Jednalo se mi totiž o to, abych zdokladoval, že za takto vysoké výrobní náklady, tedy za těch 300 tis. korun za hodinu, se v hlavních vysílacích pořadech České televize někdy servírují divákům neobjektivní a názorově nevyvážené pořady, které díky této své neobjektivitě sleduje pouze minimum diváků. A ilustroval jsem to například na příkladu Historie.cs, kde bývá sledovanost na zcela tristní úrovni mezi 38 až 80 tis. diváky. S tímto faktem zřetelně kontrastují např. Zprávy vysílané také v hlavním vysílacím čase. Ty sleduje vždy kolem 800 tis. diváků. Vysvětluji si to tak, že je to zejména proto, že se ve zprávách dá manipulovat s fakty pouze omezeným způsobem a občané to taky chápou a takto tomu i nejspíše rozumí. A právě sledovanost by měla být hlavním kritériem, protože z logiky věci televize, kterou nikdo nesleduje, nemá smysl a nemá společenské opodstatnění.

Uvedený stav je ve vztahu ke Zprávě o hospodaření České televize zjevným příkladem nehospodárnosti. A o opaku mě nikdo nepřesvědčí. A to ani úmyslným zdržováním projednávání této zprávy. Považme, že se jedná již o Zprávu o hospodaření České televize za rok 2013! Ani žádnými mediálními plivanci či zjednodušujícími oslími můstky, jak to nedávno předvedl pan Štětina, paní Slonková, server Lidovky.cz a další.

Nepřesvědčil mě ale ani nedávným afektovaným vyjádřením pan Kučera, moderátor zmíněného pořadu Historie.cs, jehož některé díly - podotýkám některé díly - jsem možná i kvůli jeho tendenčnímu stylu moderování si osobně zařadil do kategorie nevyvážených a také ne zcela objektivních. Přičemž na tomto vyjádření si i po těchto útocích, které se snaží u veřejnosti nesmyslně vyvolat dojem či zdání toho, že se mi jedná o zpochybňování nezávislého postavení a role veřejnoprávního média, stále trvám.

Abych však dlouze neopakoval již minule vyřčené, rád bych ctěnou Sněmovnu nově alespoň informoval, že jsem v souvislosti s projednáváním této výroční zprávy také obdržel občanský podnět, ve kterém je poměrně jasným způsobem popsán případ, jak Česká televize umožňuje některým podnikatelským subjektům dosáhnout osvobození od povinnosti platit televizní poplatky, nedoúčtovává dlužné částky a přirážku. A to si myslím, že by mohlo být v souvislosti s hospodařením veřejnoprávní instituce poměrně výrazně zatěžujícím a její pověst, a tudíž i celou její ekonomiku zatěžujícím faktem. Sdělené a podotýkám, že velice konkrétní adresné údaje včetně informací o nevyřízených oficiálních stížnostech oznamovatelky směrovaných v tomto ohledu Radě České televize, kde se poukazuje na vzniklou škodu kolem 900 tis. korun, si v nejbližší době prověřím a potom eventuálně zvážím, zda v tomto ohledu podniknu další možné kroky. A to kroky eventuálně i právního charakteru.

Stejně tak bych si ale velice rád ověřil, zda se v České televizi skutečně vyplácejí tzv. zlaté padáky. Ze zprávy o hospodaření to bohužel poznat nelze. Přitom mi byl nespokojeným občanem předložen příklad udělení odchodného ve výši 15 měsíčních platů, a to Ing. Vojeslavskému, kterého sice osobně neznám, a tento pán je měl údajně získat v souvislosti s jeho mlčením o některých finančních transakcích prováděných v České televizi.

A do třetice se ptám, opět po sdělení obeznámené osoby: Je skutečně možné, že zatímco generální ředitel jezdí v prezidentské limuzíně A8 a jeho manželka v nové Škodě Superb 3,6 FSI Elegance, že i soukromé využívání těchto vozů - podotýkám soukromé využívání těchto vozů - se děje na náklady České televize? A ta potom veřejně úpí pod tíhou deklarované finanční nedostatečnosti? Co by na to asi řekl prezident Zeman, že jeho opěvovaná škodovka je skoro stejně drahá jako služební vůz paní ředitelové? Ale to jen pro odlehčení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP