(12.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní zpravodajce a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky - paní poslankyně Adamové a pana poslance Opálky. Poprosím k mikrofonu paní poslankyni Adamovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Adamová: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, milé dámy, milí pánové, vládní návrh novely zákona číslo 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, tedy zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je sice stručná novela, avšak měla bych k ní poměrně dost výhrad. Samotný zákon je ukázkou principu, že všeho moc škodí, což je mimo jiné patrné i z jeho rozsáhlého textu, který zabírá skoro pět řádků.

Zákon navazuje jako speciální předpis na obecná ustanovení zákoníku práce. Zákon až na výjimky nerozlišuje velikost stavby ani firem pohybujících se na stavbě. Je snad přiměřený pro velké stavby prováděné velkými stavebními firmami, určitě však není přiměřený pro drobné stavby a drobné stavebníky, typicky pro opravy rodinných domů a podobně. Dikce zákona je postavena na principu alibismu, kdy je potřeba do papíru popsat všechno, ale reálně pak podle toho nikdo nepracuje, protože to prostě nemá čas číst, aby byl konkurenceschopný v efektivitě práce. Návrh novely tyto principiální nedostatky zákona neodstraňuje ani neumenšuje, naopak je posiluje.

Novela upřesňuje požadavky na plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě, který je vymezen v návrhu doprovodné vyhlášky jako text o 20 povinných bodech. Tedy bude reálně obsahovat minimálně několik desítek stran textu. V jakých případech nastává povinnost plán zpracovat, stanoví též prováděcí vyhláška, a zde by bylo vhodné pro posílení právní jistoty úpravu zapracovat přímo do znění zákona. Jisté je, že běžný stavební dělník si plán nepřečte. Nicméně každý bude odpovědný za jeho dodržování a v případě bezpečnostního incidentu bude koho postihnout za nedodržení plánu. A aby to bylo dostatečně absurdní, novela stanoví, že plán je povinný i u staveb, kde zhotovitelem je sám investor, pokud je zaměstnavatel, tedy například živnostník zaměstnávající jednoho zaměstnance, třeba účetní. To znamená, že pokud si jako živnostník s alespoň jedním zaměstnancem a zároveň jako majitel rodinného domku budu natírat okna ve výšce nad 10 metrů nad zemí, což je jeden z příkladů, pro který prováděcí vyhláška nařizuje vypracování plánu, měl bych podle navrhované novely zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. To odporuje názvu i zaměření zákona. A je na pováženou, zda to není i zásah do základních lidských práv.

Dále novela a navržená doprovodná prováděcí vyhláška - ta samozřejmě nakonec může vypadat jinak, k návrhu novely zákona se přikládá jako informativní příloha podle legislativních pravidel vlády - detailně upravuje zkoušky koordinátora bezpečnosti na stavbě, a to tak, že zkouška se skládá z několika zkušebních okruhů, v každém z nich pak žadatel absolvuje písemný test obsahující několik desítek otázek, a ústní zkoušku spočívající v odpovědi na vyslovenou otázku.

Novela zavádí evidenci odborně způsobilých osob, kterou tedy by mělo vést Ministerstvo práce a sociálních věcí. Já se tady ptám, proč by to neměl být Státní úřad inspekce práce, který provádí následně kontrolu. To znamená další výdaje státního rozpočtu, další administrativní náklady pro zaměstnavatele.

Doporučuji paní předkladatelce, tedy paní ministryni, aby jakožto předkladatelka právě navrhla zrušení zákona a převedení podstatných ustanovení do zákoníku práce, čímž by se zvýšila přehlednost a srozumitelnost právní úpravy, usnadnilo by to orientaci pro živnostníky i kontrolní orgány v právních předpisech. Jinými slovy si dovolím navrhnout zamítnutí zákona v prvním čtení. Děkuji. (Slabý potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, já vám děkuji a prosím k mikrofonu dalšího přihlášeného a tím je pan poslanec Opálka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, kdybych měl stručně vyjádřit tento návrh, tak bych musel říci: Nejde o nic jiného než o životy. Cílem je snížit úrazovost ve stavebnictví, což se neobejde bez větší administrativy, bohužel. Kvalifikační, motivační a kontrolní činnosti. To se neobejde bez vynucování dodržování právních předpisů především u zhotovitelů stavebních prací na staveništích. A je úplně jedno, jestli jde o malou, nebo velkou stavbu, ta úrazovost je velká. Pro podporu takovéhoto zpřísnění uvedu příklad, že v rámci kontrol v oblasti šetření příčin pracovních úrazů orgány inspekce práce bylo například v roce 2013 zjištěno, že na staveništích vzniklo cca 85 % smrtelných pracovních úrazů ze všech evidovaných smrtelných pracovních úrazů v České republice. A když se podíváme na informaci, která zazněla v tomto týdnu v médiích, tak situace se oproti roku 2014 v roce 2015 zhoršuje. Kde tedy hledat příčiny? Asi budeme mít podle politického zaměření na to různé názory, ale myslím si, že životy našich lidí, a nakonec i pracovní úrazy s trvalými následky jsou varovné.

V současné době je činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbách v České republice, jak ukazují poznatky a zkušenosti orgánů inspekce práce, často nedostatečná, neodborná a rovněž občasné. A to kromě jiného i z důvodu nízké odměny, kterou jim zadavatelé staveb za jejich činnost určují. To má samozřejmě vliv i na celkovou cenu při vysoutěžení. Také zcela chybí zákonná opora pro sankce ze strany dozorových orgánů, když voláme po tom, aby více pracovali, což nejen že snižuje efektivitu kontrol, ale i faktickou možnost stylu vynutit dodržování stanovených povinností. Nakonec víte, jak probíhají na velkých stavbách kontroly. Z jedné strany přicházejí kontroloři a z druhé strany utíkají na hodiny najatí dělníci, zejména zahraniční.

Schválením novely se do právního řádu dostanou takové správní delikty, které by v rámci přestupku i v rámci správního řízení měly být postihovány daleko konkrétněji a přísněji. Náklady na státní a veřejné rozpočty se sice v materiálu nepředpokládají, lze však předjímat, že přísnější a náročnější předpisy budou vyžadovat více koordinátorů s vyššími kvalifikačními požadavky, což samozřejmě bude mít vliv na jejich vlastní náklady, což se může projevit, jak už jsem podotkl, i v cenách stavebních prací při výběrových řízeních. Ale nakonec jde zase o životy a zdraví.

Nespecifikovaných úspor peněz tedy může být dosaženo očekávaným snížením smrtelných úrazů a pracovních úrazů a nemocí z povolání na straně výdajů z veřejného zdravotního a nemocenského pojištění, z plnění z úrazového pojištění i nákladů na invaliditu a zdravotní postižení ze sociálního systému.

Závěrem chci poznamenat, že je to jeden z mála návrhů, který vychází z dlouhodobě sbíraných potřeb, tak jak se ukazovaly v praxi, a samozřejmě také vyvolaný novým občanským zákoníkem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se paní navrhovatelky, zpravodajky, zda mají zájem o závěrečné slovo. Paní ministryně také ne. Dobrá.

Dříve než budeme pokračovat, svolám kolegy z předsálí, protože se musíme vypořádat s návrhem paní kolegyně Adamové na zamítnutí předloženého návrhu v prvém čtení. Dříve než tak učiním, všechny vás odhlásím a prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP