(12.30 hodin)
(pokračuje Valenta)

Ještě pár vět k samotnému obsahu zprávy, které jsem minule nezmínil. Kladu si v tomto smyslu např. otázky, proč tento dokument neobsahuje informace o nákladech na provoz jednotlivých organizačních složek České televize. Proč chybí náklady na výrobu jednotlivých typů pořadů, hodinové náklady na výrobu zpravodajství na České televizi, náklady na české filmy, které Česká televize koprodukuje, a další jiné podstatné náležitosti.

Zajímalo by mě také, proč chybí odůvodnění, analýza toho, proč došlo k úbytku televizních poplatků za léta 2012 a 2013. Podle jednoho z bývalých členů Rady České televize, mohu říci, že se jedná o Radka Mezuláníka, se management České televize k tomuto faktu poprvé přiznává, ale důvody již nevysvětluje. Jak je tedy možné, že se Česká televize podle zprávy extenzivně rozvíjí, a přitom počet koncesionářských poplatků se trvale snižuje. Bývalý radní České televize také veřejně uvádí, že tato organizace vyvedla mnoho peněz do spřátelených firem, které se dříve pohybovaly v komerčním prostředí, a pak teprve začaly získávat zakázky od České televize. Dokonce se prý řešila i firma, která pro Českou televizi zajišťovala osvětlení, a přitom tyto technologie televize má a nepotřebuje již nikoho dále najímat. A tak dále, a tak dále.

Na závěr mi dovolte, vážené kolegyně a kolegové, abych zopakoval svůj původní návrh. Tuto Výroční zprávu o hospodaření České televize za rok 2013 neschválit a pokusit se takto, teď mám na mysli stav i po eventuálním druhém neschválení, nastartovat v České televizi ozdravné procesy, které by z ní pomohly vytvořit transparentně a efektivně hospodařící instituci, která bude vystavěna na pilířích objektivity a proporcionality a která bude na hony vzdálena od způsobu řízení a hospodaření, a to nejen podle mého úsudku, ale i podle hodnocení tisíců koncesionářů, klientelisticky spjatými partami lidí s úzkými vazbami či orientací na některé stranické subjekty, jejichž zástupci Českou televizi před jakoukoli - a často oprávněnou a konstruktivní kritikou - nyní úporně brání. Všichni koncesionáři mají přece nesporné právo toto od veřejnoprávně pojaté instituce požadovat a od nás zase jako od vrcholného zastupitelského sboru požadovat provádění kontroly jejího hospodaření, neboť Česká televize je financována z 91 % z prostředků získaných od koncesionářů. A každý správný hospodář by si měl své vynakládané prostředky dobře ohlídat.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče, nicméně jsem nucena se vyjádřit k vašemu návrhu, který je podle legislativního oddělení nehlasovatelný, protože jediný návrh usnesení, který můžeme hlasovat, je dle sněmovního tisku 283/1, a to je to, že Poslanecká sněmovna schvaluje výroční zprávu. Nebude-li tento návrh z tohoto sněmovního tisku přijat, je tím naplněn váš návrh, tzn. že nebude schválen. Tak to jen pro vysvětlení.

Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Hubáčkovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Gabriela Hubáčková: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, jakkoli jsem si vědoma nutnosti a potřebnosti existence médií veřejné služby, která mají nezastupitelnou úlohu v mediálním prostředí a jsou nejen jedním z nástrojů demokracie, ale i posledním z veřejných prostorů, které v této zemi jeden po druhém mizí, s politováním musím konstatovat, že budu hlasovat pro zamítnutí zprávy o hospodaření České televize za rok 2014.

Ano, všechna čísla i informace ve zprávě uvedené vypadají dobře. Výrok auditora je bez výhrad, tabulky jsou informačně výživné. To, co se nedozvíme, je ale např. to, jak to, že Česká televize hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Není to náhodou díky tomu, že ředitel Dvořák zdědil po řediteli Janečkovi fond koncesionářských poplatků ve výši několika miliard, z něhož nyní rozpočet dorovnává? Nebude náhodou tento fond vyčerpán v roce 2017? Proč Česká televize odmítá zveřejnit platy svého managementu? Fakticky nyní známe jen plat generálního ředitele, ale co ti ostatní, např. finanční ředitel? Ti všichni jsou placeni z peněz nás, poplatníků, jimiž je prakticky každý. Ti všichni podléhají jako příjemci veřejných prostředků informační povinnosti ze zákona o svobodném přístupu k informacím. Ano, nejen koncesionářské poplatky, ale i další příjmy jsou dle judikátu Evropského soudního dvora veřejnými prostředky, neboť jsou přiřčeny České televizi zákonem o České televizi jako součástí veřejného práva. I podle judikátu Nejvyššího správního soudu je Česká televize veřejnou korporací a je povinna zveřejnit platy, odměny všech osob, které jsou ve vedoucích funkcích, tedy i plat vedoucího sekretariátu generálního ředitele a samozřejmě i plat a honorář Václava Moravce.

Já osobně budu ráda, dozvím-li se, kolik Českou televizi stojí náklady, včetně těch osobních, za post zpravodaje ve Washingtonu, kterého jsem vždycky viděla jen za naklíčovaným pozadím, kde nám sděluje, co si přečetl ve včerejších Times, protože se domnívám, že toto může dělat i z Prahy a za zlomek peněz. Velmi ráda se dozvím náklady na misi České televize v Bruselu, kde je naprosto neviditelná, není schopna reflektovat práci a spektrum názorů českých europoslanců, a to všech politických proudů, a ani činnost evropských institucí, které se dotýkají zájmů České republiky. Stejně tak ráda se dozvím náklady a plat reportéra z Ukrajiny Karase, který si vystačí s ilustračními záběry a citací kyjevské vlády nebo bojůvek pravého sektoru, aniž se obtěžuje zjistit si názor druhé strany a prezentovat ho ve stejnou dobu a stejným tónem v hlase. Ano, vím, ke generálnímu řediteli krotká většina v Radě České televize tvrdí, že se zpravodajstvím z Ukrajiny je vše v pořádku. Ne, já si to nemyslím. Stydím se za námi Sněmovnou zvoleného radního Jankovce, který tvrdí, že tuto neobjektivitu České televizi přikazuje Evropská komise. Ne, nepřikazuje. Zajímá mě, kolik peněz vydala Česká televize na vlastní, nepřebírané a objektivní pokrytí vývoje politiky v Řecku, které na počátku roku 2015 skončilo pro Českou televizi překvapivým vítězstvím levice. Zajímají mě peníze, které stojí Českou televizi výroba politicko-satirického pořadu 168 minut, kde kamarádi kamarádů bez uzardění a pod záštitou svobody slova dehonestují naši práci, práci vlády a práci prezidenta. Množství novinářů z Bakalových novin a privátních bank je na obrazovce České televize enormní a levicoví publicisté paběrkují, či dokonce jsou na černé listině.

Informace ve zprávě proto tedy považuji za nedostatečné. Očekávala bych objektivitu, politickou vyváženost všech zpravodajských a publicistických pořadů, tak jak to předpokládá zákon a zákon o rozhlasovém a televizním vysílání. Kromě toho vím, že se činností České televize budeme zabývat až v příštích týdnech. Česká televize podle mého názoru plní v oblasti zpravodajství veřejnou službu naprosto nedostatečně.

Vyjádření zmíněného radního Jankovce, že Česká televize nemůže být vyvážená, neboť ji k tomu nutí Evropská komise, v tuto chvíli považuji za skandální. Evropské hodnoty humanity, které mají být úhlem pohledu České televize, dle doporučení Rady Evropy nezahrnují ani lež, nedovzdělanost, šlendrián, ale ani hloupost. Rada České televize řadu problémů přehlíží a působí spíše jako sbor diletantských mluvčích České televize. Rada má být konstrukčním orgánem, a ne nás, poslanců. Dozorčím orgánem konstruktivním, nepředpojatým a přímým. Nikoli sborem servilních kývačů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP