(12.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Pokračovat tedy budeme bodem číslo

70.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou
republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku
v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 2. května 2014
/sněmovní tisk 228/ - druhé čtení

Z pověření vlády místo ministra financí a místopředsedy vlády Andreje Babiše předloží paní ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předkládá se vám k projednání smluvní dokument z oblasti mezinárodních daňových vztahů, a sice historicky první smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Pákistánskou islámskou republikou. Tato smlouva byla podepsána 2. května 2014 v Praze. Jde o standardní komplexní bilaterální smlouvu, která upravuje zdaňování a zároveň i vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech možných druhů příjmů. Tato smlouva jistě napomůže rozvoji vzájemných hospodářských aktivit. Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Pákistánem se v současné době neaplikuje žádná smlouva, a může tedy vznikat nežádoucí mezinárodní dvojí zdanění.

Tato smlouva upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými úřady České republiky a Pákistánu, stanoví zásadu rovného nakládání se subjekty obou smluvních stran, umožňuje neformální řešení sporů vzniklých při jejím výkladu a provádění a umožňuje rovněž výměnu informací v kontextu daní všeho druhu a pojmenování mezi příslušnými úřady smluvních stran, a to v souladu s existujícím mezinárodním standardem, včetně výměny bankovních informací. Smlouva aplikuje jako hlavní metodu vyloučení dvojího zdanění příjmů českých daňových rezidentů metodu prostého zápočtu zahraniční daně. Přímý dopad na státní rozpočet České republiky tato mezinárodní daňová smlouva mít nebude. Celkový přínos plynoucí z uzavření smlouvy bude záviset na tempu rozvoje jednotlivých forem hospodářské spolupráce. Tato smlouva zajisté nenahrazuje vnitrostátní daňové předpisy a nemůže tak založit novou daňovou povinnost.

Navrhujeme, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vzala v úvahu zmíněné skutečnosti při projednávání této smlouvy a vyslovila souhlas s její ratifikací. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni pro místní rozvoj Karle Šlechtové za úvodní slovo ve druhém čtení a konstatuji, že usnesení zahraničního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 228/2. Návrh iniciativně projednal rozpočtový výbor. Usnesení rozpočtového výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 228/1.

Žádám, aby se slova ujala zpravodajka zahraničního výboru paní poslankyně Jana Fischerová a přednesla nám zpravodajskou zprávu, připraví se paní zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Dobrý den, pane předsedající, děkuji za slovo. Vážení a milí poslanci, milé poslankyně, já ve svém rámci zpravodajské zprávy poukážu na jednání zahraničního výboru, které probíhalo, bylo to již 3. března tohoto roku. Dovolím si přečíst usnesení.

Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení.

I. Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů, která byla podepsána v Praze dne 2. května roku 2014;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podala zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Jany Fischerové jako zpravodajce zahraničního výboru a prosím zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Miloslavu Vostrou, aby se ujala slova. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tuto materii projednal rozpočtový výbor na své 15. schůzi dne 13. listopadu 2014 a přijal usnesení po úvodním slově náměstka ministra financí a po zpravodajské zprávě, a to:

doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení:

I. Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů, která byla podepsána v Praze dne 2. května 2014;

II. zmocňuje zpravodajku, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce rozpočtového výboru a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku ani z místa nevidím přihlášku. Jen žádám, aby paní zpravodajka výboru zahraničního, které byl přidělen tisk, se přihlásila k bodu 1 usnesení, abychom měli jasný text. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Ano, velmi ráda. Takže vážené kolegyně, vážení kolegové, nyní odkazuji na usnesení, které jsem načetla v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Budeme tedy hlasovat o souhlasu s ratifikací této smlouvy, a to v hlasování pořadové číslo 160, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro ratifikaci této smlouvy mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 160 ze 148 přítomných pro 129, proti nikdo, návrh byl přijat. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní ministryni Karle Šlechtové, děkuji zpravodajkám a končím bod číslo 70.

 

Pokračovat budeme bodem číslo

71.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Manilské změny Mezinárodní úmluvy o normách výcviku,
kvalifikace a strážní služby námořníků, 1978, z roku 2010 a Mezinárodní úmluva
o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby, 1978
/sněmovní tisk 280/ - druhé čtení

Jsme ve druhém čtení a z pověření vlády prosím, aby se slova ujal ministr dopravy Dan Ťok, a požádám zpravodaje Jiřího Miholu, aby se připravil ke své zpravodajské zprávě. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Výcvik členů posádek námořních lodí hraje v oblasti námořní bezpečnosti důležitou roli. Z tohoto důvodu přijaly členské státy Mezinárodní námořní organizace /IMO/ v roce 1978 Mezinárodní úmluvu o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků. Úmluva vstoupila v platnost 28. dubna 1984 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro tehdejší Československou socialistickou republiku. Úmluva je nyní tvořena vlastním textem, přílohou, předpisem a STCW.

Vzhledem k vývoji zejména v oblasti technologií bylo rozhodnuto o komplexní revizi této úmluvy. Konference smluvních stran přijala ve filipínské Manile rozsáhlé změny přílohy a předpisu, tzv. Manilské změny, bylo to 25. června 2010. Přijetí Manilských změn je nezbytné z důvodu posílení bezpečnosti, života a majetku na moři, ochrany mořského prostředí a z důvodu zajištění možnosti 1200 českých námořníků, členů posádek námořních lodí uplatnit se na trhu práce. V zájmu formálněprávního sladění procesu sjednání úmluvy se současnými ústavněprávními požadavky předkládám společně s Manilskými změnami k ratifikaci rovněž původní text úmluvy.

Manilské změny jsou v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii a se závazky vyplývajícími z mezinárodního práva. Provádění Manilských změn nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.

Dovolil bych si vás touto cestou požádat o vyslovení souhlasu s ratifikací této dohody. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP