(12.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Jen se chci, pane předsedo, pro upřesnění zeptat: Zazní to tedy v podrobné rozpravě jako návrh doplňující usnesení? Ano, děkuji vám.

Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát a připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Hovorka.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jenom k panu kolegovi Stanjurovi: Kéž by Agrofert byl hnutí! To bychom tady potom nemuseli včera řešit biopaliva a dotace a finanční toky ze státního rozpočtu, z evropských fondů do Agrofertu. Protože hnutí se zpravidla nedotuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegovi Laudátovi. Nyní pan poslanec Ludvík Hovorka s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych jenom na okraj se chtěl dotknout připravovaného návrhu zákona, který má zřídit Úřad pro kontrolu financování politických stran. Chtěl bych jenom připomenout, že v současné době 15 členů kontrolního výboru zkontroluje jedenkrát za rok výroční zprávy politických stran a věc je vyřešena. Pokud vznikne samostatný úřad, tak to bude stát nemalé náklady a já si myslím, že jsou to zbytečně vyhozené peníze. A nedokážu si představit, co ti lidé kromě té kontroly vlastně budou dalšího dělat. Tolik jenom bych chtěl podotknout k tomu, co se připravuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi za jeho faktickou poznámku i za dodržení času. Neeviduji žádnou další přihlášku do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí z místa, končím všeobecnou rozpravu. Závěrečné slovo pana předsedy - nebo už... podrobnou, tak otevírám podrobnou rozpravu a první se přihlásil předseda výboru kontrolního Vladimír Koníček. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Já bych se v podrobné rozpravě chtěl přihlásit k usnesení výboru a doporučoval bych, až pan předseda Stanjura přednese to usnesení, potom dvě samostatná usnesení - usnesení, které se týká stran, sněmovní dokument 2361, a pak samostatné usnesení, které přednese pan Stanjura.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Nyní pan kolega Stanjura s přihláškou do podrobné rozpravy. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ano, děkuji. Naprosto souhlasím s návrhem pana zpravodaje, protože ta usnesení spolu nesouvisí. Je to víceméně doprovodné usnesení, tak aby to bylo jasné. Já ho ještě jednou přečtu v rámci podrobné rozpravy: "Poslanecká sněmovna žádá předsedu vlády Bohuslava Sobotku, aby u Finanční správy prověřil, zda fakturace odborných expertiz a dalších služeb patří do hlavní činnosti politické strany či hnutí a zda tyto příjmy podléhají dani z příjmu právnických osob." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Stanjurovi. Kdo dál do podrobné rozpravy? Nikdo, podrobnou rozpravu končím. Budeme tedy hlasovat o návrzích, které byly předneseny v podrobné rozpravě, a to jednotlivě. To znamená, nejdříve sněmovní dokument 2361 a pak celý návrh usnesení, jak byl přednesen panem kolegou Stanjurou. Pro jistotu vás odhlásím a požádám vás o novou registraci, abychom zjistili aktuální stav v Poslanecké sněmovně.

 

Jakmile se počet přihlášených ustálí, rozhodneme o prvním návrhu, tedy o usnesení dokumentu 2361.

Zahájil jsem hlasování 157 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 157, z přítomných 141 poslance pro 141, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Druhý návrh je návrh kolegy Stanjury. Přejete si opakovat? Není tomu tak, bylo všem zřejmé.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 158 a ptám se, kdo je pro toto usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 158, z přítomných 141 poslance pro 140, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Děkuji panu zpravodaji, děkuji za hlasování, končím bod 134.

 

Budeme se zabývat bodem číslo

135.
Doplnění výročních finančních zpráv politických stran
a politických hnutí za roky 2012 a 2013
/sněmovní dokument 2362/

Opět požádám pana poslance Vladimíra Koníčka, předsedu a zpravodaje kontrolního výboru Poslanecké sněmovny, aby předložený sněmovní dokument uvedl. Ještě připomínám, že sněmovní dokument nám byl doručen včas. Prosím.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, kontrolní výbor se zabýval i doplněním výročních finančních zpráv politických zpráv a politických hnutí za roky 2012 a 2013 a přijal doporučující usnesení Poslanecké sněmovně, které máte ve sněmovním dokumentu 2362, kde doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala usnesení:

"Poslanecká sněmovna:

I. konstatuje, že výroční finanční zprávy předložené následujícími politickými stranami a politickými hnutími podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích v platném znění jsou úplné. - Za rok 2012 šest politických stran, za rok 2013 devatenáct politických stran.

II. Konstatuje, že výroční finanční zprávy předložené následujícími politickými stranami a politickými hnutími podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích v platném znění, jsou i po doplnění neúplné. - A za rok 2012 tři politické strany, za rok 2013 osm politických stran.

III. Pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny, aby 1. v souladu s § 20a odst. 4 zákona č. 424/1991 Sb. do 7. 6. s tímto usnesením seznámil Ministerstvo financí; 2 s tímto usnesením seznámil Ministerstvo vnitra."

Tolik doporučení kontrolního výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a otvírám všeobecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku, ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné a žádám pana zpravodaje.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Ano, pane předsedající, v podrobné rozpravě se přihlašuji k usnesení, nemusím ho znovu číst.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji vám. Má někdo jiný návrh v podrobné rozpravě k jednotlivým zprávám? Není tomu tak.

 

Bude tedy jediné usnesení podle sněmovního dokumentu 2362.

O tom rozhodneme v hlasování číslo 159, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 159, z přítomných 146 poslanců pro 137, proti nikdo, návrh byl přijat. Návrh usnesení byl tedy schválen.

 

Mohu ukončit bod č. 135. Děkuji předsedovi kontrolního výboru za jeho zprávu.

Podle schváleného pořadu schůze budeme pokračovat návrhy mezinárodních smluv v prvním a druhém čtení a dalšími zprávami a body, které jsou předmětem jednání.

 

Jako první je smlouva ve druhém čtení, bod číslo

69.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo
o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní
z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013
/sněmovní tisk 123/ - druhé čtení

Projednání tisku ale brání dvojnásobné usnesení Poslanecké sněmovny, které vyžadovalo projednání tohoto návrhu pouze za přítomnosti ministra zahraničí a ministra financí. Poté bylo zmírněno, že alespoň jeden z ministrů tady musí být přítomen. Ani jeden z ministrů, ani ministr zahraničí ani ministr financí, přítomen dnes není, jsou řádně omluveni z dnešního jednání, a proto tento bod nemůžeme projednat pro nesoulad s usnesením Poslanecké sněmovny. Proto znovu bod přerušuji až do splnění usnesení Poslanecké sněmovny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP