(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru dopravy Danu Ťokovi a prosím zpravodaje zahraničního výboru poslance Jiřího Miholu, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 280/1. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, já jenom krátce shrnu to, co pan ministr tady obšírněji o úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků již sdělil. Především to, že přijetí této smlouvy je v zájmu České republiky. Je to také nezbytné z důvodu naplnění závazků České republiky, které jí plynou z členství v Evropské unii. Dále přijetí Manilských změn bude mít významný dopad na zhruba 1 200 českých námořníků na mezinárodním trhu práce. Přijetí Manilských změn bude mít pozitivní dopad na subjekty, které se zabývají poskytováním nových druhů výcviku a které zavádějí tyto Manilské změny.

Chtěl bych konstatovat, že zahraniční výbor se na svém zasedání touto úmluvou zabýval a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci (Mezinárodní) úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků; pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky; zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Takže doporučuji dát souhlas k ratifikaci. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak. Než rozpravu skončím, prosím, aby pan zpravodaj alespoň konstatoval v rozpravě obsah bodu 1 usnesení výboru. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Mihola: Ještě jednou, omlouvám se za technickou nedokonalost. Já jsem úmluvu shrnul jako jednu záležitost, ale v usnesení - byl jsem na to upozorněn - máme explicitně, že dáváme souhlas - a jsou tam dva body:

a) k ratifikaci Manilských změn Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, 1978, z roku 2010,

b) k ratifikaci Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, 1978.

Pokračování usnesení už zůstává stejné. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za upřesnění, protože to je důležité vzhledem k tomu, že musí být souhlas obou komor k ratifikaci ve zcela shodném textu, aby byl závazný pro Českou republiku. O návrhu na usnesení nikdo nepochybuje, všichni ho vnímají. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

 

Protože máme jasno v textu, o kterém budeme hlasovat, zahájím hlasování pořadové číslo 161 a ptám se, kdo je pro ratifikaci Manilských změn úmluvy o službě námořníků. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 161, z přítomných 149 pro 126, proti nikdo. Návrh byl přijat. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas a je tedy dán souhlas k ratifikaci.

 

Končím bod 71. Děkuji zpravodaji, děkuji panu ministrovi.

 

Ještě ale pana ministra nepustím, protože následujícím bodem je bod

73.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Úmluva o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni
ze dne 5. února 1992, podepsaná za Českou republiku dne 7. června 2000
/sněmovní tisk 375/ - druhé čtení

Místo ministra vnitra Milana Chovance prosím, aby se za vládu ujal slova ministr dopravy Dan Ťok a odůvodnil nám návrh. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tuto úmluvu již podrobně uvedl pan ministr Chovanec v prvním čtení. Cílem vlády je dokončení procesu zahájeného už v roce 2000 podpisem úmluvy s tím, že Česká republika navrhovanou ratifikací znovu potvrdí práva cizinců zakotvená v kapitole A a zároveň jasně vyjádří záměr nepokračovat v přípravách na ratifikaci kapitol B a C. Z tohoto hlediska nelze považovat ratifikaci úmluvy za bezpředmětnou.

Dovolte mi pouze připomenout průběh projednávání v Poslanecké sněmovně. Pro schválení se vyjádřil výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj a ústavněprávní výbor. Senát na své 7. schůzi dne 18. 3. tohoto roku projednal tento bod a dal souhlas s ratifikací.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru dopravy Danu Ťokovi a konstatuji, že usnesení zahraničního výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a ústavněprávního výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 375/1, 375/2, 375/3. Nyní žádám, aby se slova ujal zpravodaj nejdříve zahraničního výboru pan poslanec Václav Zemek, připraví se pan poslanec Lukáš Pleticha... Místo kolegy Zemka pan kolega Böhnisch. Prosím, pane poslanče, máte slovo za zahraniční výbor.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji, pane místopředsedo. Zastoupím pana kolegu Zemka a seznámím vás s usnesením zahraničního výboru, které zní:

Po odůvodnění náměstka ministra vnitra Mgr. Jiřího Zmatlíka, zpravodajské zprávě poslance Václava Zemka a po rozpravě zahraniční výbor za současného právního řádu České republiky, který již řeší všechny body kapitoly A Úmluvy o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni ze dne 5. února 1992, podepsané za Českou republiku dne 7. června 2000

I. považuje ratifikaci Úmluvy o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni ze dne 5. února 1992, podepsané za Českou republiku dne 7. června 2000, za bezpředmětnou;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Jak vidíte, zahraniční výbor nedoporučuje žádné usnesení, nicméně věcí se zabývaly další výbory, které zřejmě nabídnou Poslanecké sněmovně k hlasování doporučení k ratifikaci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji zahraničního výboru Robinu Böhnischovi za jeho zpravodajskou zprávu o jednání zahraničního výboru. Nyní za výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Lukáš Pleticha, který je zpravodajem výboru. Ale kolegu nevidím. Žádám paní předsedkyni výboru, jestli nám přednese zprávu. A prosím, aby se připravil pan poslanec Martin Plíšek za výbor ústavněprávní. Mezitím nás předsedkyně výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj bude informovat o jednání výboru... Tak ne, ještě jinak, ano. Prosím pan poslanec Jiří Petrů byl určen paní předsedkyní výboru, aby nás seznámil s jednáním a usnesením výboru. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP