(19.10 hodin)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Sedmým návrhem je návrh legislativně technických připomínek pod písm. D1 až D9. Zpravodaj souhlasí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Pan ministr? (Souhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 153. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 153 z přítomných 157 pro 143, proti jeden. Legislativně technické připomínky byly schváleny.

 

Budeme tedy, pokud jsou vyčerpány všechny pozměňovací návrhy, pane zpravodaji...

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, podle mého hlubokého přesvědčení jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy včetně nás všech.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nikdo nemá námitku. Protože bylo o všech návrzích hlasováno, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 72, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 154 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 154 z přítomných 157 pro 129, proti 11. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 54. Zároveň předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezký dobrý večer milé kolegyně, milí kolegové. Dostáváme se k bodu číslo 55, jímž je

55.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb.,
o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 86/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zemědělství Marian Jurečka a zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Petr Bendl. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 86/3.

Já nyní otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje poslance Petra Bendla, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a vyjádřil se k nim. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Máme pouze jeden pozměňovací návrh k návrhu zákona, a to předložený panem Josefem Vozdeckým, tudíž bychom nejprve hlasovali o jeho pozměňovacím návrhu a potom o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji za návrh procedury. Předpokládám, že k ní nemá nikdo námitky. Mám tady žádost o odhlášení, tudíž vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Vozdeckého.

Zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu. (Zpravodaj doporučuje. Ministr také doporučuje.) Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 155, přihlášeno 129 poslankyň a poslanců, pro 120, proti 1. Pozměňovací návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Bendl: Nyní budeme hlasovat o návrhu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Budeme tedy hlasovat o návrhu jako celku. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 86, ve znění schválených pozměňovacích návrhů." V tomto případě o jednoho pozměňovacího návrhu.

O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro schválení zákona? (Zpravodaj doporučuje. Ministr doporučuje.) Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 156, přihlášeno 133 poslankyň a poslanců, pro 130, proti žádný. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi. Končím projednávání tohoto zákona.

 

Dostáváme se k bodu číslo 56, jímž je

56.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních
a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi
/sněmovní tisk 108/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Jiří Dolejš. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 108/2.

Já nyní otevírám rozpravu o tomto tisku. S přednostním právem se hlásí předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jestli dovolíte, kolegyně, kolegové, povšiml jsem si, že v ustanoveních přechodných a závěrečných je den vyhlášení 1. dubna 2014, což, obávám se, už bylo. Takže s největší pravděpodobností je potřeba jako legislativně technickou načíst pozměňovací návrh, kde mi připadá nejvhodnější asi říct, že účinnost vzniká prvním kalendářním dnem v měsíci následujícím po dni vyhlášení. Ale pokud pan zpravodaj navrhne jiný termín, nevadí mi to. Jenom to prostě musíme posunout.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Kolega Kalousek mě předběhl. Možná si vzpomenete, že když jsme si ve druhém čtení o tomto problému povídali, tak jsem vyslovil naději, že to diskutující a předkladatelé pozměňovacích návrhů vyřeší, ale nestalo se tak, protože pozměňovací návrh, který byl přednesen od kolegy Kubíčka, tak ten se sice vlamuje do závěrečných ustanovení, ale pouze v logice svých pozměňovacích návrhů. Takže myslím, že nejjednodušší, co můžeme udělat, a mám i tak připravenou formulaci, je, že v části sedmé článek 10 bod 1, což je ta důležitá pasáž, bychom místo navržené dikce zvolili dikci "tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů", což je věc, která je zcela logická.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Mohu to považovat za pozměňovací návrh legislativně technický?

 

Poslanec Jiří Dolejš: Je to předneseno jako legislativně technická, což samozřejmě, když jsme ve třetím čtení, tak můžeme logice v dikci příslušného paragrafu jednacího řádu. Teď mi tady radí legislativa, že tam ani nemusí být ono slovo "ve Sbírce zákonů", prostě vyhlášení.

Řeknu to ještě jednou pro jistotu a pro čistotu: Část sedmá článek 10 bod 1: Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP