(9.40 hodin)
(pokračuje Prachař)

Další záležitost je otázka zákona o zadávání veřejných zakázek, lhůt, které je potřeba využívat, lhůt na oznámení vypsání veřejné zakázky, která trvá měsíc, následně lhůty na podání nabídek 59 dní, vyhodnocení. Je to záležitost i hodnoticích komisí, kdy členové hodnoticích komisí dnes musí mít prověrku na stupeň tajné a tím se počet členů hodnoticích komisí výrazným způsobem omezuje. Toto všechno v současné době probíhá v rámci meziresortního připomínkového řízení k realizaci novely zákona o zadávání veřejných zakázek a věřím, že v rekordně krátkém čase bude předložena Poslanecké sněmovně k projednání.

Tolik jenom na doplnění, aby bylo patrné, kde máme největší příčiny. Není to nečinnost fondů, není to nečinnost Ředitelství silnic a dálnic a ostatních organizací, ale skutečně devadesát procent těchto problémů je v oblasti legislativy, kterou jsme zdědili z minulých období. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za vystoupení pana ministra v rozpravě. Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Ptám se, kdo se hlásí o slovo. Pokud nikdo, požádám pana zpravodaje, aby přednesl návrh na usnesení.

 

Poslanec Karel Šidlo: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schvaluje Výroční zprávu o činnosti a účetní uzávěrku Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2013 dle sněmovního tisku 159.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Předpokládám, že není zájem o závěrečná slova.

 

Přistoupíme tedy k hlasování. Návrh na usnesení budeme hlasovat v hlasování číslo 35, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 35 z přítomných 167 pro 137, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen, a končím tak bod číslo 77. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a budeme pokračovat. Pana ministra požádám, aby ještě zůstal u stolku zpravodajů, protože i další bod bude jeho.

 

Dalším bodem je bod číslo 50. Tím je

50.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol z roku 1997 k Mezinárodní
úmluvě o zamezení znečištění moří z lodí a k vyslovení souhlasu
s ratifikací Mezinárodní úmluva o zamezení znečištění moří z lodí,
přijatá Mezinárodní námořní organizací dne 2. listopadu 1973
/sněmovní tisk 168/ - prvé čtení

Požádám ještě pana poslance Rostislava Vyzulu, který je zpravodajem pro prvé čtení, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a pana ministra požádám o úvodní slovo. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Děkuji. Velmi obsáhlý materiál. Takže si dovolím seznámit Poslaneckou sněmovnu s vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol z roku 1997 k Mezinárodní úmluvě o zamezení znečištění moří z lodí a k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluvy o zamezení znečištění moří z lodí.

Mezinárodní úmluva s označením MARPOL je nejvýznamnější mezinárodní smlouva, která se zabývá problematikou znečištění moří z lodí. Byla přijata na mezinárodní konferenci o znečišťování moří 2. listopadu 1973. Její odborné přílohy stanovují technické požadavky na konstrukci námořních lodí a jejich vybavení tak, aby v maximální míře minimalizovaly riziko úniků škodlivin do prostředí. Pozměňující protokol k úmluvě MARPOL přijaly smluvní strany 26. září 1997. Jeho účelem je stanovení pravidel pro předcházení a zamezení znečišťování ovzduší z lodí. Z hlediska ochrany mořského prostředí a z důvodu naplnění závazků České republiky, které jí plynou z členství v Evropské unii, je žádoucí, aby Česká republika k protokolu z roku 1997 přistoupila. S protokolem rovněž přikládáme k ratifikaci původní text úmluvy MARPOL.

S úmluvou MARPOL velmi úzce souvisí směrnice 2005/35/ES o znečištění z lodí a o zavedení sankcí včetně trestních sankcí za protiprávní jednání v oblasti znečištění ve znění směrnice 2009/123/ES. Je nutné zmínit, že Evropská komise v rámci tzv. pilotního projektu vyjádřila pochybnosti o řádné transpozici této směrnice do českého právního řádu. Ratifikací úmluvy MARPOL by Česká republika tyto pochybnosti jednoznačně vyvrátila. Vzhledem k tomu, že Evropská komise indikovala, že pokud Česká republika dokončí proces ratifikace do konce června 2014, vyhne se tak zahájení řízení o porušení unijního práva. Chtěli bychom tedy navrhnout zkrácení lhůty na projednání návrhu ve výborech Poslanecké sněmovny na 30 dnů. Cílem projednání materiálu v co nejkratší době je dosáhnout snížení rizika zahájení předmětného řízení ze strany Evropské komise.

Protokol z roku 1997 je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii a se závazky vyplývajícími z mezinárodního práva.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi dopravy a žádám pana zpravodaje Rostislava Vyzulu, aby přednesl zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, v podstatě všechno bylo řečeno panem ministrem, ale chtěl bych jenom dodat: Na první pohled by se mohlo zdát, že se předmětná problematika netýká České republiky. V současné době nevyužívá žádná námořní obchodní loď možnost registrace pod vlajkou České republiky. Není ale vyloučeno, že tomu do budoucna bude jinak. Úmluva se navíc netýká jenom námořních obchodních lodí, ale také námořních jachet. S rozmachem turistické, převážně rekreační námořní plavby je daná možnost zájemcům registrovat svá plavidla v námořním rejstříku České republiky docela hodně využívána. Námořní jachty spadají také pod působnost úmluvy, neboť i zde existuje potřeba zajistit dozor a vynucování ochrany životního prostředí, zejména v oblasti správného zacházení s odpadky a odpadními vodami. Počty takových plavidel nejsou v České republice bezvýznamné. Dosahují řádově stovek.

Jako zpravodaj doporučuji Sněmovně schválit tento sněmovní tisk a přikázání zahraničnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Já vás ale, protože se změnily poměry ve sněmovně, všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Jakmile se ustálí počet přítomných, rozhodneme o přikázání zahraničnímu výboru

hlasování pořadové číslo 36, které jsem zahájil, se ptám, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 36 z přítomných 127 pro 127, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Pan ministr už své body vyčerpal. Budeme se tedy zabývat jinými body jiných předkladatelů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP