(9.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 34, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 34 z přítomných 161 poslanců pro 137, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Mám tady přihlášku k faktické poznámce kolegy Velebného. Omyl, děkuji, vymažu tedy. Považuji tento tisk za ukončený.

 

Budeme se zabývat dalším bodem programu. Děkuji, že pan ministr zůstal na svém místě, i kolega zpravodaj, protože dalším bodem programu je

77.
Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka
Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2013
/sněmovní tisk 159/

Požádám tedy pana ministra dopravy Antonína Prachaře, aby přednesl své úvodní slovo. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Děkuji, pane předsedající. Podobně jako k minulému materiálu dovolím si předložit Poslanecké sněmovně Výroční zprávu o činnosti a účetní závěrce Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2013. Na základě zákona č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o Státním fondu dopravní infrastruktury, vám byl předložen ke schválení návrh Výroční zprávy o činnosti a účetní závěrce Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2013. Tento materiál byl dne 24. března 2014 projednán a odsouhlasen vládou České republiky.

Výroční zpráva státního fondu, jejíž součástí je účetní závěrka, podává komplexní informace o činnosti a hospodaření státního fondu v roce 2013. Účetní závěrka byla v souladu se zákonem ověřena nezávislým auditorem. Výrok auditora je součástí výroční zprávy.

K základním údajům hospodaření státního fondu. Pro rok 2013 byl schválen rozpočet příjmů státního fondu ve výši 58,6 mld. Schválený rozpočet včetně výdajů nároků z operačního programu Doprava a Evropské investiční banky dosahoval výše 64,5 mld. Skutečné příjmy činily 51,9 mld. a výdaje, tedy prostředky uvolněné příjemcům a výdaje na činnosti aparátu, dosáhly v roce 2013 celkové výše 49,2 mld. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do roku 2014 a je s nimi počítáno při přípravě a schvalování rozpočtu na letošní rok.

Hlavním problémem nečerpání při financování dopravní infrastruktury nebyl v uplynulém roce nedostatek finančních prostředků, ale především problém s výkupy pozemků, dlouhé schvalovací procesy a průtahy související s rozhodovací praxí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Navzdory nižšímu čerpání je však nutné uvést, že operační program Doprava byl k 31. prosinci 2013 nejlépe čerpajícím sektorovým operačním programem České republiky, kde byly splněny stanovené limity čerpání pro rok 2013. V letošním roce je na rozdíl od předcházejících let zahájen velký počet zadávacích řízení, což dává naději na výrazné vyšší čerpání i do budoucna. Vše bude ovšem záležet na výsledcích zadávacích řízení a rychlosti řešení případných odvolání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Mezi opatření, která by mohla do budoucna napomoci řádnému čerpání zdrojů, patří také příprava zákona o liniových stavbách, novela zákona o zadávání veřejných zakázek a v neposlední řadě i novela zákona 416 o výkupu pozemků pro účely výstavby dopravní infrastruktury.

Dovolím si navrhnout Poslanecké sněmovně, aby byl předložený materiál schválen. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru dopravy Antonínu Prachařovi. Usnesení hospodářského výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 159/1. Prosím, aby své slovo přednesl zpravodaj výboru pan poslanec Karel Šidlo a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, hospodářský výbor i tento sněmovní tisk 159 projednával na své 6. schůzi dne 9. dubna letošního roku. Zabývali jsme se velice podrobně obsahem tisku 159, protože všechny nás bude velmi zajímat, jak bude dočerpán operační program Doprava, a ptali jsme se samozřejmě po příčinách toho, co je důvodem, proč je v současné době nečerpáno 20,5 mld. korun, které bylo možné čerpat z tohoto evropského zdroje. Současně jsme se také ptali, proč účetní závěrka roku 2014 s ukončeným financováním projektu TNT na D47 představovala částku 14,5 mld. korun nevyčerpaných, a samozřejmě nás také zajímalo to, proč byly poskytnuty finanční prostředky na údržbu a opravy dálniční a silniční infrastruktury v roce 2013 až na konci druhého pololetí 2013. Tím nedošlo k dočerpání těchto stanovených prostředků.

Je skutečností, tak jak řekl pan ministr při popisu celého tohoto tisku, že došlo k uvolnění, resp. přípravě rozpočtu na výdajové stránce ve výši 57,4 mld. korun, přitom skutečné čerpání - a to byly ty vlivy, o kterých jsem hovořil - byly čerpány pouze na 48,9 mld. Těch 8,5 mld. zůstalo nevyčerpáno a je to velká škoda, protože bohužel Česká republika má legislativu nastavenu takovým způsobem, že při liniových a infrastrukturních stavbách se neustále potýkáme jak s otázkami majetkového vypořádání přípravy staveb, tak i vlastní přípravy staveb a dalších vlivů, které souvisejí se schvalováním těchto staveb. Já si myslím, že to jsou zásadní věci, které zmínil i pan ministr, a budu velice rád, pokud v roce 2014 to nebude pouze deklarace z úst pana ministra, ale budou učiněny i reálné kroky k tomu, aby výstavba dopravní infrastruktury a využívání zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury bylo mnohem efektivnější.

A na závěr mi dovolte konstatování, že hospodářský výbor přes všechny tyto výhrady a připomínky, které měl v průběhu projednávání tisku 159, doporučuje Poslanecké sněmovně Výroční zprávu o činnosti a účetní závěrku Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2013 schválit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku do rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Pan ministr má zájem v rozpravě vystoupit. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl jenom doplnit záležitosti, které se týkají roku 2014. Skutečně stav v oblasti výstavby dopravní infrastruktury v České republice neodpovídá postavení České republiky jako tranzitní země uprostřed Evropy. A kdybych to měl shrnout, tak se v podstatě potýkáme se třemi body, které nás výrazným způsobem omezují, a to je výkup pozemků pro dopravní infrastrukturu, který řeší zákon 416. Musím říci, že my jsme ve velmi krátké době připravili analýzu, kde by byla reálná cena týkající se zemědělské a lesnické půdy, připravili jsme materiál do vlády a koaliční vláda tento materiál v rekordně krátkém čase s udělením veškerých možných výjimek v projednávacím procesu schválila a doporučila Poslanecké sněmovně k projednání. Věřím tomu, že je velmi blízko doba, kdy se bude Poslanecká sněmovna naším návrhem zabývat. V případě přijetí této novely bychom zabránili vyvlastňovacím řízením, která probíhají v řádu několika stovek napříč celou republikou, týkají se nejvíce úseků alternativního spojení dálnice D1 a silnice R35 mezi Olomoucí a Hradcem Králové a týkají se rovněž úseku dopojení dálnice D1 na trase Říkovice-Přerov na střední Moravě.

Samozřejmě tento zákon o výkupu pozemků nevyřeší veškeré problémy, které dneska při výstavbě dopravní infrastruktury máme. Skutečně na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže leží dnes nevyřízená odvolání v řádu desítek miliard. Stavební firmy a Svaz stavebních firem si stěžují na propad ve stavebnictví, dopad do zaměstnanosti, ale Ministerstvo dopravy ani žádný státní orgán není strůjcem tohoto. Toto si dělají stavební firmy samy v rámci konkurenčního boje a jenom Úřad na ochranu hospodářské soutěže nekoná v přiměřených lhůtách. To je určitě velké téma, kterým by se měla zabývat nejen Poslanecká sněmovna, ale i vláda České republiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP