(9.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Dalším bodem našeho jednání bude

46.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou
a Bosnou a Hercegovinou o mezinárodní silniční dopravě
/sněmovní tisk 142/ - prvé čtení

Než udělím slovo panu ministrovi dopravy Antonínu Prachařovi, musíme udělat totéž, co jsme udělali v bodě třetím, změnit zpravodaje. Výbor navrhuje, aby místo původně schváleného zpravodaje Jaroslava Foldyny zpravodajskou zprávu přednesl pan poslanec Holík. Ptám se: má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Kdo souhlasí, aby zpravodajem pro prvé čtení byl pan poslanec Pavel Holík? Hlasování 32 jsem zahájil. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 32, z přítomných 154 pro 131, proti 1, návrh byl přijat.

 

Nyní tedy žádám pana ministra dopravy Antonína Prachaře, aby přednesl úvodní slovo k této mezinárodní smlouvě mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o silniční dopravě. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Pane předsedající, dámy a pánové, ještě jednou dnes děkuji za udělené slovo. Chtěl bych vám předložit návrh k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o mezinárodní silniční dopravě. Tyto smlouvy se sjednávají se zeměmi, které nejsou součástí Evropské unie, samostatně a mj. řeší otázky kontingentů pro silniční nákladní dopravu, tzn. jednotlivých bilaterálních povolení, která vycházejí na základě projednání mezi odbornými útvary ministerstev dopravy ČR a zmíněnými zeměmi. Mimo jiné se řeší i záležitosti osobní dopravy a řeší se i záležitosti zpoplatnění.

Předkládaná mezinárodní smlouva upravující silniční dopravu nahrazuje původní Dohodu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě, která byla uzavřena již v roce 1963. Jelikož tato původní dohoda již nevyhovuje současným podmínkám, neexistuje Socialistická federativní republika Jugoslávie, bylo nezbytné sjednat novou dvoustrannou smlouvu o mezinárodní silniční dopravě. Po vyjednávání byla smlouva podepsána 22. května 2013 v Lipsku.

Cílem navrhované úpravy je vytvoření komplexního rámce pro provozování nákladní, osobní silniční dopravy mezi oběma státy.

Text smlouvy je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu ČR včetně závazků vyplývajících z členství ČR v EU. Sjednání smlouvy nevyžaduje změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.

Dovoluji si tímto požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o vyslovení souhlasu s ratifikací tohoto smluvního dokumentu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi dopravy. Nyní žádám nově zvoleného zpravodaje Pavla Holíka, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu.

 

Poslanec Pavel Holík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Byl zde panem ministrem přednesen vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o mezinárodní silniční dopravě. Doporučuji přikázat zahraničnímu výboru k projednání tento sněmovní tisk. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za krátkou zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, kdo se do obecné rozpravy hlásí. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Hospodářský výbor nemá zájem.

 

Budeme hlasovat, aby byl tento tisk přikázán zahraničnímu výboru.

O tom rozhodneme v hlasování 33, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 33, z přítomných 157 pro 137, proti nikdo, návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 46.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

76.
Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka
Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2012
/sněmovní tisk 129/

Tento materiál uvede ministr dopravy Antonín Prachař. Ještě než se ujme slova, požádám pana zpravodaje výboru poslance Karla Šidla, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Ještě než pan ministr dorazí, konstatuji, že usnesení hospodářského výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 129/1 a 129/2. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Dneska jsem tady na začátek pořád. Pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v souladu se zákonem číslo 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, vám byl předložen ke schválení materiál 76 - Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2012. Tento materiál byl projednán a odsouhlasen vládou ČR již v roce 2013. V témže roce byl také řádně předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ke schválení, ale vzhledem ke skončení volebního období Poslanecké sněmovny rozpuštěním nebyl materiál projednán, proto jej předkládám až v letošním roce.

Předložený materiál podává ucelené informace o činnosti, financování a hospodaření Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2012. Účetní závěrka státního fondu, která je součástí výroční zprávy, byla v souladu se zákonem ověřena nezávislým auditorem.

V činnosti státního fondu za rok 2012 lze stručně uvést, že rozpočet příjmů byl schválen ve výši 58,3 mld. Skutečné příjmy dosáhly 57,8 mld. Velký propad oproti rozpočtu byl především u příjmů z mýta, a to ve výši více než 1,5 mld.

Rozpočet výdajů včetně nevyčerpaných prostředků, tzv. nároků operačního programu Doprava z roku 2011, byl schválen ve výši 66,1 mld. Skutečné výdaje činily 52 mld. Nižší čerpání ze strany příjemců v roce 2012 ovlivnilo především zdržení výběrových řízení vyplývajících z novely zákona o zadávání veřejných zakázek, absence prováděcích předpisů až do června roku 2012, dále pak úprava všeobecných obchodního podmínek reagující na závěry kontrol EU a Evropského účetního dvora, zdržení staveb z důvodu napadání velkého počtu výběrových řízení na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a složitá projednávání stavebních povolení, včetně výkupu pozemků a územních rozhodnutí. Myslím si, že už několikrát jsme o tom vedli zde diskuse i v rámci interpelací poslanců a poslankyň na ministra dopravy.

Vzhledem k tomu, že tento materiál už prošel všemi možnými audity, byl schválen, nebyl předložen Poslanecké sněmovně, jak jsem uvedl ve svém vystoupení, doporučuji proto, aby Poslanecká sněmovna tento materiál schválila dodatečně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru dopravy Antonínu Prachařovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Karel Šidlo, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, hospodářský výbor projednal sněmovní tisk na své 6. schůzi dne 9. dubna 2014 a doporučuje Poslanecké sněmovně schválit Výroční zprávu o činnosti a účetní uzávěrku Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2012, sněmovní tisk 129.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za velmi úspornou zpravodajskou zprávu. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné, do které také nemám žádnou písemnou přihlášku a ani ústní přihlášku, jenom tedy žádám pana zpravodaje, aby zopakoval návrh na usnesení. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Šidlo: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schvaluje Výroční zprávu o činnosti a účetní uzávěrce Stáního fondu dopravní infrastruktury za rok 2012 dle sněmovního tisku 129. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP