(9.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Předtím, než budeme pokračovat bodem číslo 6, přečtu došlé omluvy. Z dnešního jednání se dále omlouvá od 14 hodin pan poslanec Stanislav Huml a od 17 hodin pan poslanec Josef Nekl. Oba z osobních důvodů. Dále se omlouvá z pracovních důvodů od 12 hodin pan poslanec Stanislav Grospič a od 10 do 12 hodin se omlouvá z dnešního jednání pan poslanec Ivan Gabal. Dále byla doručena omluva z pracovních důvodů pana poslance Pavla, pardon Radka Lojdy. Takže to jsou všechny omluvy, které mi byly doručeny, a budeme pokračovat.

 

Dalším bodem našeho jednání je

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních
a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi
/sněmovní tisk 108/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Žádám zároveň zpravodaje poslance Jiřího Dolejše, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaný návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi, byl připraven Ministerstvem financí v souladu s plánem legislativních prací vlády pro rok 2013. Důvodem předložení návrhu zákona je implementace evropské směrnice o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, označovaná jako směrnice CRD IV, a nařízení o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky, označované jako nařízení CRR. Cílem úpravy obsažené v této směrnici a nařízení je posílení regulatorního rámce a vytvoření podmínek pro zajištění stability, bezpečnosti a dostatečné odolnosti bankovního sektoru a celého finančního systému. Záměrem je rovněž posílení ochrany zájmu spotřebitelů, modernizace obezřetnostních pravidel a posílení spolupráce orgánů dohledu.

Dovolte mi nyní stručně shrnout některé změny, které s sebou návrh zákona přináší. K těm nejdůležitějším patří zavedení kapitálových rezerv, jejichž držení může Česká národní banka vyžadovat za účelem posílení kapitálové vybavenosti bank, družstevních záložen a obchodníků s cennými papíry. Posilují se i kompetence při aplikaci opatření k nápravě a sankcí a vytvářejí se rovněž předpoklady pro hlubší spolupráci orgánů dohledu.

Návrhem zákona se zavádějí požadavky, které musí splňovat členové statutárního orgánu a dozorčího orgánu, resp. správní rady instituce. Dochází také k omezení slučitelnosti určitého počtu výkonných a nevýkonných funkcí v orgánech jiných právnických osob a zavádějí se nové požadavky na řídicí a kontrolní systém instituce. Předmětem správního trestání budou nově i fyzické osoby.

Dále bych zmínil také zakotvení možnosti oznamovat neetické a nezákonné praktiky tzv. whistleblowing. Pracovníkům institucí je tak umožněno interně hlásit porušení zákona prostřednictvím zvláštního komunikačního kanálu, který má instituce povinnost zavést. V neposlední řadě dochází k vypuštění těch částí novelizovaných zákonů, které obsahují požadavky, jež jsou nově upraveny nařízením, které je přímo použitelným právním předpisem, a proto nelze tyto požadavky nadále ponechat národní právní úpravě.

Na závěr mi dovolte uvést, že datum, od kterého měla být účinná národní legislativa implementující předmětnou směrnici a nařízení, bylo stanoveno na 1. ledna 2014. Proto je třeba, aby navrhovaný zákon nabyl účinnosti co nejdříve. Evropská komise již zahájila s Českou republikou první fázi řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie pro nesplnění povinností plynoucích z členství v EU. Po první fázi řízení ve formě formálního upozornění může již ve druhé fázi řízení Evropská komise podat žalobu k Soudnímu dvoru EU a současně může navrhnout uložení pokuty již v rozsudku, kterým se konstatuje nesplnění povinností členského státu. Kromě toho je nařízení CRR přímo použitelný předpis EU, který bude účinný od 1. ledna 2014, a je tedy nezbytné, aby česká právní úprava byla na toto nařízení adaptována co nejdříve.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, poslanci, s ohledem na výše uvedené vás žádám o vyslovení souhlasu s návrhem tohoto zákona. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Andreji Babišovi a konstatuji, že tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 108/1. Žádám zpravodaje výboru pana poslance Jiřího Dolejše, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji za slovo. Jak jste slyšeli v úvodním slově pana ministra, tento tisk jsme projednávali sice v řádném čtení, protože jsme shledali, že tato materie je do té míry složitá, že bychom se s ní aspoň měli seznámit, na druhou stranu platí, že pokud se budeme držet pouze toho implementačního základu, tak bychom ji měli projednat relativně rychle a nekomplikovat si dál život. Já to říkám proto, že samozřejmě v rámci diskuse nad tímto materiálem se objevily určité úvahy, zda by se neměl stát nosičem některých problémů, které zejména finanční sektor pociťuje jako akutní a v souvislosti se zaváděním bankovní unie i jako aktuální. Ale nakonec zvítězila dohoda, že rychlost projednání tohoto tisku i s ohledem na to, že termín implementace původně od 1. ledna a účinnost od 1. dubna už máme za sebou, tak jenom v podstatě avizuji, že se rýsuje určitá ochota, konsensuální ochota, v dalším termínu se k tomu vrátit a řešit takové věci, jako je problém vztahu dceřinek a poboček bankovních institucí, což, jak asi jistě chápete, může být speciálně v České republice velice významný problém, a stanovit tam příslušné alespoň informační povinnosti v případě, že by přikročily příslušné banky ke konverzi jedné formy na druhou. (Hluk v sále.) A co bude asi složitější problém, ujasnit si i záležitosti, které souvisejí s Fondem pojištění vkladů a bankovního dohledu, protože to je věc, která se liší, pokud jde o pobočku a pokud jde o dceřinku příslušné zahraniční matky. Čili to jen na doplnění této informace.

Vzhledem k tomu, že v původním návrhu, který měl být projednán ještě před třetím čtením teď v dubnu, byly kratší termíny, předpokládám, že v návrzích, které asi budou spíše technického charakteru, bude zkorigováno ještě závěrečné ustanovení, které se týká účinnosti tohoto zákona.

Samotný rozpočtový výbor to projednal a musím konstatovat, že doporučil Poslanecké sněmovně tento zákon schválit, a to bez připomínek. Samotný rozpočtový výbor žádné připomínky, pozměňovací návrhy nezformuloval. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa do obecné rozpravy. Nikdo se nehlásí. Obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které je přihlášen pan poslanec Roman Kubíček. Žádám ho, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, přihlašuji se k dokumentu číslo 685 k tisku 108 v rámci pozměňovacího návrhu.

A úplně krátké zdůvodnění: Vzhledem k termínu implementace stanovenému na 1. 1. 2014 a dni uveřejnění směrnice CRD IV a nařízení CRR v Úředním věstníku EU dne 27. 6. 2013 bylo potřeba připravit tento návrh zákona ve velice krátkém čase. Za této situace nebylo možné provést opakovanou kontrolu předloženého návrhu, tudíž byly předkladateli do Poslanecké sněmovny odhaleny některé drobné nedostatky, o kterých jedná tento pozměňovací návrh. Jedná se především o legislativně technické úpravy. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP