(13.10 hodin)

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych uvedla vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já prosím o klid v sále, aby paní ministryně mohla vystupovat v důstojné atmosféře. Děkuji.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová - ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

Důvodem předložení tohoto vládního návrhu zákona je především snižování administrativní zátěže zaměstnavatelů, potom podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením a úprava kontrolní činnosti na úseku zaměstnanosti. Jedná se o komplexní novelu, která zasahuje do několika právních předpisů.

Ty zásadní změny jsou, jak už jsem zmínila, za prvé zavedení kategorie osob zdravotně znevýhodněných jako podkategorie fyzických osob se zdravotním postižením, kde lze říci, že se vrací zavedení příspěvků na zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných na chráněném pracovním místě, a jedná se o částku nejvýše 4 tis. korun. Dalším tím důležitým bodem, který jsem zmínila a který se týká snižování zátěže zaměstnavatelů, je, jestli s tím zaměstnavatel bude souhlasit, tak úřad práce si sám od jiných úřadů může vyžádat dokumenty, které souvisejí s potvrzením o tom, že zaměstnavatel nemá nedoplatky na daních, na pojistném, penále na veřejném zdravotním pojištění a tak podobně, což by mělo být výrazné snížení administrativní zátěže. Dále je zde i snížení minimální výše pokuty za správní delikt umožňující výkon nelegální práce a je to z 250 tis. na 50 tis. korun.

Jinak ten návrh, jak jsem řekla, obsahuje i legislativně technické úpravy, které vyplývají ze skutečnosti, že zákon o zaměstnanosti byl novelizován několikrát v letech 2001 až 2012.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, já si vás dovoluji požádat o propuštění tohoto návrhu do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, paní ministryně. Prosím pana zpravodaje, kterým byl určen pan Jaroslav Zavadil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, vážená vládo, tak jak tady bylo paní ministryní řečeno, já doufám, že v téhle Sněmovně jsou všichni, kteří tomu rozumějí, že tomu rozumějí hlavně proto, že jsme v situaci v České republice, která tady byla popisována v debatě o nezaměstnanosti, že máme dneska více než 600 tis. lidí nezaměstnaných, že dokonce toto číslo je číslem, a to si můžete statisticky zjistit, které je od roku 1933 nejvyšším číslem, co se týče nezaměstnanosti. V roce 1933 na území Československa byla nezaměstnanost 740 tis., při podělení se na Česko a Slovensko to vycházelo 470 tis. na české země a ten zbytek na Slovensko. Takže tak jak tady paní ministryně už zdůvodňovala, čeho všeho se má tento návrh týkat, tak samozřejmě je potřeba si uvědomit, že byť to samozřejmě nebude mít obrovský vliv na nezaměstnanost jako takovou, tak každý takovýto segment je vítán, aby se tato oblast zlepšila.

Možná že někteří nevíte, že novelou zákona o zaměstnanosti z 1. 1. 2012 byly právě zrušeny tyto kategorie, které se týkají znevýhodněných osob, a proto se to vrací zpátky, protože praxe ukazuje, že je to potřebné.

Takže já jenom v tom svém krátkém vystoupení bych chtěl požádat, aby to bylo propuštěno do druhého čtení a zároveň aby to bylo přikázáno výboru pro sociální politiku, který by se měl dále zabývat těmi věcmi, o kterých se tady hovořilo, a některé věci samozřejmě se budou moci ještě v rámci této debaty upravit. Já vám děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Yatím mám jednu přihlášku od pana poslance Miroslava Opálky, který má slovo. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, nebudu zdržovat dlouho. Popsané jsem si nechal na lavici do druhého čtení. Chtěl bych ale upozornit, že tato novela byla předkládána už v minulém volebním období ke konci a vzhledem k tomu, že se rozpouštěla Sněmovna, nebyla projednána, neboť i tehdejší pravicová koalice si uvědomila, jak silně zasáhla do zaměstnávání zdravotně postižených občanů svými reformami. Je tedy třeba projednat tento materiál dost rychle, a proto chápu, že i tato vláda se k tomuto materiálu přihlásila, na druhé straně ale bude třeba dodělat ve výboru při projednávání v rámci druhého čtení ještě toho hodně a možná předložit i komplexní pozměňovací návrh.

Možná se na vás obraceli zaměstnavatelé či klienti celého systému, byli jste vyzýváni ke schůzkám. Toto všechno samozřejmě souvisí také s tím, že jde o obrovské peníze, o které by tito zaměstnavatelé přišli. Problém samozřejmě je v tom, co už jsem tady několikrát naznačil - podpoříte-li jednu skupinu, vytlačujete z trhu práce jinou. A je třeba tu státní podporu opravdu zvážit a vycházet z analýz, které byly v minulosti sepsány a které ukazují, co je do limitu a co je nad limit.

Připojuji se tedy taky k tomu, abychom tisk postoupili do dalších čtení, a předpokládám, že napříč politickým spektrem se ve výboru pro sociální politiku tímto budeme zabývat. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Zeptám se, zda jsou další přihlášky do rozpravy. Žádnou neregistruji, to znamená končím obecnou rozpravu. Zeptám se na závěrečná slova. Ani pan zpravodaj ani paní ministryně nemají zájem. Žádný návrh kromě toho, abychom tento tisk přikázali, nepadl, a je zde tedy návrh na přikázání k projednání výboru pro sociální politiku. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Současně je zde žádost o odhlášení, tak já vás všechny odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili svými registračními kartami. Zazvoním, aby všichni ti, kteří hlasovat chtějí, mohli dorazit do sálu.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, abychom přikázali tento tisk výboru pro sociální politiku, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování 163, přihlášeno je 106, pro 104, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat, tisk jsme přikázali.

 

Končím projednávání bodu číslo 34. Děkuji panu zpravodaji a děkuji i paní ministryni.

 

Budeme pokračovat bodem číslo 63, což je

63.
Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2013
/sněmovní tisk 19/

Tento bod byl přerušen v rozpravě ve čtvrtek 6. 2. Za prvé vás chci informovat, že místo pana ministra financí zde za vládu bude pan ministr Brabec, a současně je potřeba se rozhodnout o změně zpravodaje, protože pan poslanec Šincl je omluven a jeho roli převezme pan poslanec Votava.

 

Takže zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby zpravodajem pro tento tisk byl pan poslanec Votava, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 164, přihlášeno je 114, pro 104, proti nebyl nikdo. Se změnou zpravodaje byl vysloven souhlas.

 

Mám tady poznámku, že faktická poznámka pana poslance Volného nebyla přednesena, ale vzhledem k tomu, že se to týká faktické poznámky někdy před týdnem, tak asi pan poslanec nebude trvat na uplatnění faktické poznámky.

V této fázi se tedy ptám, kdo se ještě hlásí do rozpravy. Nikdo. V tom případě rozpravu končím. Otevřu rozpravu podrobnou. Tam by možná bylo vhodné, pane zpravodaji, abyste připomněl návrh usnesení, protože přece jenom je to již pár dnů od přerušení. Takže prosím, máte slovo, pane zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP