(13.20 hodin)

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ujmu se tedy role náhradníka za pana kolegu Šincla jako zpravodaj. Proběhla podrobná diskuse, velice obsáhlá. Vystoupilo 12 poslanců, někteří několikrát, což je nebývalé k takovéto zprávě. A já bych si dovolil vás seznámit s návrhem usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu bere Zprávu o plnění státního rozpočtu České republiky za první pololetí 2013 na vědomí." Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ale ještě je zde vystoupení s přednostním právem pana předsedy klubu TOP 09 pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, máme před sebou plnění státního rozpočtu, byť za období dávno minulé. Já to chápu. Přesto klíčový materiál pro jakéhokoliv ministra financí, zvlášť pro toho, kdo zdůrazňuje, jak důležité je zvýšit efektivitu výběru daní. Ministra financí tu postrádám. Z pověření vlády plnění rozpočtu předkládá ministr životního prostředí.

Mám to chápat tak, že pro budoucí časy povolení odstřelu kormorána bude předkládat ministr dopravy? A zákon o pohřebnictví třeba ministr bez portfeje, o němž z ústavního zákona víme, že nemá žádný orgán, takže konečně už víme, co je to ta portfej?

Nemyslím si, že tohle je důstojné pro Poslaneckou sněmovnu. Proto si dovoluji předložit procedurální návrh přerušit hlasování o tomto bodu, než bude přítomen ministr financí. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, já samozřejmě o tomto nechám hlasovat, a to bez rozpravy. Je zde žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Prosím, znovu se přihlaste.

 

Pan předseda klubu TOP 09 navrhuje přerušit projednávání tohoto bodu do doby, než bude přítomen pan ministr financí.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 165. Přihlášeno je 121, pro 26, proti 53. Tento návrh nebyl přijat.

 

Další přihlášky do podrobné rozpravy nemám, proto podrobnou rozpravu končím. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Pan ministr, pan zpravodaj nemají zájem. Usnesení jste slyšeli z úst pana zpravodaje. Budeme o něm hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení tak, jak byl přednesen panem zpravodajem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 166. Přihlášeno je 124, pro 82, proti 4. Tento návrh byl přijat a já končím projednávání bodu 63. Děkuji jak panu ministrovi tak panu zpravodaji.

 

Otevírám bod

65.
Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2012
/sněmovní tisk 22/

Předloženou zprávu projednal volební výbor. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako tisk 22/1. Prosím pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Martin Komárek, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Komárek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci a samozřejmě vážený pane předsedo, já bych nejprve jako zpravodaj chtěl zdůraznit, že se jedná o zprávu o hospodaření České televize za rok 2012, tedy je to dávná minulosti a není naší chybou, není chybou této sněmovny ani volebního výboru, že jsme ji projednávali takhle pozdě. Nemusím připomínat politické události, kvůli kterým se dostala na pořad dne až dnes.

Jak všichni víme, Česká televize je organizace, která má hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, a to se České televizi podařilo. Po pravdě řečeno ale, kdo by nehospodařil s vyrovnaným rozpočtem, když dostává okolo šesti miliard od koncesionářů, tedy od nás - majitelů televizních přijímačů. Čili tím chci říct, aniž bych tu zprávu nějak haněl, že ona je do jisté míry formální. Že ona v podstatě říká, že televize hospodařila s vyrovnaným rozpočtem, což není tak těžké. Nepraví se v ní nic o takových věcech, jako jsou napjaté vztahy uvnitř zpravodajského oddělení televize. Nepraví se nic o tom, zda televize vynakládá zcela účelně více než dvě miliardy korun, za které nakupuje externí služby a externí pořady.

My jsme ale vyslechli jak místopředsedu Rady České televize pana Dědiče, tak ředitele České televize pana Dvořáka, kteří odpovídali na naše otázky, a nenašel se žádný výrazný rozpor.

My všichni víme, že televize je prvořadé politikum a že tady obcházeli různí lobbisté či najatí přesvědčovači, kteří vás asi chtěli přesvědčit, že je tu zprávu třeba schválit. Ale myslím, že pan ředitel vynaložil peníze zbytečně, protože já jako zpravodaj volebního výboru vám tady chci říct, že my jsme zprávu navrhli schválit taktéž ve svém usnesení, a to jednomyslně, po podrobné rozpravě. Ale všichni jsme si řekli, že na zprávu, která už není zprávou pravěkou, ale zprávou z novověku, to znamená na zprávu z roku 2013, budeme mít přísnější kritéria. Že si myslíme, že Rada České televize by měla více usilovat o to, o co chce usilovat i volební výbor, to znamená, aby za skutečně dobré peníze, které Česká televize má, byl její produkt, tzn. zejména zpravodajství, publicistika, ale i hrané pořady, co nejkvalitnější, absolutně špičkové, aby sloužila koncesionářům a aby prostředky byly vynakládány co nejhospodárněji, o čemž nejsme stoprocentně přesvědčeni z té zprávy 2012. Ale ne proto, že bychom měli nějaká podezření, nýbrž proto, že z té zprávy, která je ověřena dobrou auditorskou společností, to vyčísti nelze.

Čili znovu opakuji: Volební výbor a já jako zpravodaj doporučujeme Sněmovně, aby zprávu Rady České televize o hospodaření České televize za rok 2012 - zdůrazňuji - schválila.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku, tak ji končím. Přistoupíme k podrobné rozpravě. Já vás jenom požádám, pane zpravodaji, abyste v podrobné rozpravě odkázal na usnesení, o kterém jste mluvil, tak aby zaznělo. Stačí odkázat na ono usnesení volebního výboru.

 

Poslanec Martin Komárek: Dovoluji si odkázat na usnesení volebního výboru, které máte k dispozici a ve kterém volební výbor doporučil schválit Zprávu Rady České televize o hospodaření České televize za rok 2012.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Zeptám se na přihlášky do podrobné rozpravy, žádnou neregistruji a tudíž ji končím.

 

Zazněl pouze jeden návrh na usnesení z úst pana zpravodaje a já o něm nechám hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 167. Přihlášeno je 134, pro 118, proti pět. I tento návrh byl přijat.

 

Končím bod číslo 65 a děkuji panu zpravodaji.

 

Bod

69.
Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2012
/sněmovní tisk 52/

Chtěl bych vás informovat, že i tuto zprávu projednal volební výbor. Usnesení výboru bylo doručeno jako tisk 52/1. Zpravodajem byl určen pan poslanec Kolovratník, který je ovšem omluven, takže je zde dohoda, že by se této role ujal i v tomto bodě pan poslanec Komárek. Jedná se ale o změnu zpravodaje, tak to pro jistotu nechám odhlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se kdo souhlasí, aby namísto pana poslance Kolovratníka byl zpravodajem pan poslanec Komárek, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování 168. Přihlášeno 137, pro 129, proti nikdo. Pan zpravodaj může tedy vystoupit. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP