(10.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru financí a místopředsedovi vlády Janu Fischerovi za předložení návrhu.

Nyní požádám předsedu zahraničního výboru, pana poslance Karla Schwarzenberga, aby nám navrhl zpravodaje pro prvé čtení. (Chvíli čeká.) Pane předsedo? Nebo jestli tak učiní místo pana předsedy kolega Holík? Nevím, jaká je dělba práce ve výboru zahraničním. (K mikrofonu přistupuje poslanec Schwarzenberg.) Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Karel Schwarzenberg: Já bych prosil, aby pro dohodu mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví byl zpravodajem zahraničního výboru poslanec Pavel Holík.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji, pane předsedo. To musíme odhlasovat.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 57 a ptám se, kdo je pro, aby zpravodajem pro první čtení byl pan kolega Pavel Holík. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 57, z přítomných 159 pro 149, proti nikdo.

 

Prosím tedy určeného zpravodaje, pana poslance Pavla Holíka, aby se ujal své zpravodajské zprávy. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Děkuji. Mé vystoupení bude krátké, vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové. Byl zde přednesen vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Madridu dne 11. června 2013. Doporučuji přikázat tento vládní návrh k projednání zahraničnímu výboru.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Rozpočtáři nemají zájem.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 58, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání zahraničnímu výboru. Je někdo proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 58, z přítomných 162 pro 154, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a lhůta k projednání je podle zákona. Děkuji a končím bod číslo 29.

 

Požádám ještě při pokračování pana ministra a místopředsedu vlády Jana Fischera, protože budeme projednávat bod

30.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států
Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie
v rámci víceletého finančního rámce na období 2014-2020 podle dohody
o partnerství AKT-EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím
a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie
/sněmovní tisk 27/ - prvé čtení

Pan ministr financí v demisi Jan Fischer je připraven. Prosím, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Jan Fischer: Děkuji, pane předsedající. Paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl návrh, který předkládá vláda České republiky k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Je to návrh dohody o financování 11. EDF neboli Vnitřní dohody mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Společenství v rámci víceletého finančního rámce pro období 2014 až 2020 podle dohody o partnerství a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o fungování Evropské unie.

Evropský rozvojový fond, to je ona zkratka EDF, stojí nadále mimo rozpočet Evropské unie a je určen k financování rozvojové spolupráce Unie se zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří, jež jsou signatáři dohody o partnerství těchto zemí s Evropskou unií, takzvané dohody z Cotonu.

Každý EDF je uzavírán na pětileté období na základě takzvané vnitřní dohody mezi členskými státy. V současné době se realizuje desátý Evropský rozvojový fond, který má platnost - pro vaši informaci - do roku 2013 a byl zahájen v roce 2008.

Vnitřní dohoda o financování 11. Evropského rozvojového fondu byla dojednána v rámci Evropské unie a na základě schválení vládou a zmocnění prezidenta republiky ji podepsal 24. června na zasedání Rady Evropské unie v Lucemburku ministr zahraničních věcí České republiky, tedy Rady ministrů zahraničí.

Vnitřní dohoda zakotvuje cíle a principy rozvojové spolupráce Unie se zeměmi AKT, čili zeměmi, o kterých jsem mluvil. Hlavním cílem, který vláda České republiky plně podporuje, je vymýcení chudoby, podpora udržitelného rozvoje a zapojení těchto zemí do světové ekonomiky. Pomoc se realizuje na základě strategických programů pro jednotlivé země a regiony, na jejichž přípravě se Česká republika v rámci Evropské unie aktivně podílí.

Jedenáctý evropský rozvojový fond má být tvořen celkovou částkou 30 mld. 506 mil. eur. Na Českou republiku připadá podíl cca 0,8 %, neboli příspěvek ve výši 243 mil. 270 tis. 97 eur, který je plně započitatelný jako oficiální rozvojová pomoc. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP