(Jednání pokračovalo v 10.45 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat po přerušení pro vyřešení volby místopředsedy. Ještě předtím, než pozvu pana předsedu volebního výboru Martina Kolovratníka k pultu, tak od 14 hodin se omlouvá z dnešního zasedání pan předseda Sněmovny. Ne? Paní kolegyně Ivana Doležalová. Pan předseda Hamáček se omlouvá vlastně jen přes poledne. Děkuji.

Pana předsedu volební komise bych požádal o slovo, aby vyhlásil výsledek volby. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Moc děkuji, jsme připraveni. Dámy a pánové, dobrý den. Rád bych vás seznámil s výsledkem volby Poslanecké sněmovny na čtvrté místo místopředsedy.

Konstatuji, že volební komise vydala 164 hlasovacích lístků, kvorum pro zvolení tedy bylo 83. Bylo odevzdáno 163 platných i neplatných lístků, jeden lístek nebyl odevzdán. Pro poslance Petra Gazdíka bylo odevzdáno 98 hlasů a Petr Gazdík byl zvolen čtvrtým místopředsedou Poslanecké sněmovny. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo a hlásí se... Ano, pan poslanec Petr Gazdík. Pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych vám poděkoval za vaši důvěru a vaše hlasy, a těm, jejichž hlasy jsem nezískal, bych rád slíbil to, že se celé čtyři roky budu snažit být reprezentant jiné politiky než té, o které tady mluvil pan kolega Okamura. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Poslanecké sněmovny za jeho vystoupení. Ještě předtím, než budeme pokračovat, přečtu další omluvu, a to od 14.30 se omlouvá paní poslankyně Jitka Chalánková z dnešního jednání. Tím jsem přečetl všechny omluvy, které tady mám.

Skončil bod, který byl zařazen jako první, a můžeme pokračovat body, které máme před sebou.

 

Pevně zařazeným bodem na dnešní jednání je bod číslo 29. Je jím

29.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech,
která byla podepsána v Madridu dne 11. června 2013
/sněmovní tisk 15/ - prvé čtení

Sněmovní tisk 15 máte před sebou. Žádám, aby uvedený návrh přednesl Poslanecké sněmovně místopředseda vlády a ministr financí v demisi Jan Fischer.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Jan Fischer: Děkuji mnohokrát za slovo. Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych odůvodnil vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech. Dohoda byla podepsána dne 11. června letošního roku v Madridu. Za Českou republiku ji podepsal velvyslanec České republiky pan Karel Beran, za vládu Andorrského knížectví její velvyslanec pan Jaume Gaytan Sansa.

Je vhodné v této souvislosti připomenout, že Ministerstvo financí ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím vede řadu jednání s tzv. daňovými ráji, která prozatím vyústila ve sjednání třinácti konečných návrhů textů dohod o výměně daňových informací včetně této, z nichž sedm je již platných a vyhlášených ve Sbírce mezinárodních smluv. Zbývající dohody jsou v současné době v různých fázích legislativního procesu. To vše s cílem posílit systém mezinárodní výměny informací ve věcech daňových tak, aby pokrýval také jurisdikce, které svým daňovým režimem ne zcela vyhovují principům spravedlivé daňové soutěže a které tak umožňují snižování daňových příjmů v ostatních státech mezinárodního společenství, tedy i v České republice.

Předložená dohoda byla sjednána podle vzorového textu schváleného usnesením vlády č. 227 z 22. března 2010 a plně vyhovuje standardům OECD pro mezinárodní výměnu informací v daňové oblasti. Předmětem dohody jsou platné daně zavedené právními předpisy smluvních stran. Informace poskytnuté na základě této dohody podléhají daňové mlčenlivosti a mohou se týkat pouze zdaňovacích období následujících po vstupu dohody v platnost.

Uzavřením dohody získá Česká republika možnost dožádání příslušného orgánu smluvního státu o informaci, která je předvídatelně významná pro zjištění, stanovení a zajištění úhrady daní včetně vyšetřování nebo stíhání daňových trestných činů.

Smluvní strany se zavazují na žádost poskytnout také informace, které jsou v držení bank nebo jiných finančních institucí. Kromě možnosti doměření daně tak lze od těchto opatření očekávat také zvýšení daňové disciplíny tuzemských daňových rezidentů do budoucna. Sjednání této dohody by mělo mít nejen příznivý fiskální dopad na příjmy České republiky, ale současně, možná především, přispět ke zvýšení prevence finanční kriminality.

Jurisdikce s preferenčním daňovým režimem do současné doby odmítaly spolupráci v oblasti výměny daňově relevantních informací a neměly s Českou republikou uzavřenu žádnou mezinárodní dohodu zavazující je k takové výměně. Sjednání této dohody o výměně informací v daňové oblasti tak lze považovat za úspěch České republiky při vyjednávání mezinárodních daňových smluv. Doporučuji proto Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s ratifikací této dohody.

Paní poslankyně, páni poslanci, děkuji vám za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP