(17.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím předsedu kontrolního výboru pana poslance Vladimíra Koníčka, aby nám navrhl zpravodaje pro prvé čtení.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, navrhuji poslance Vladimíra Koníčka.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní budeme hlasovat o navrženém zpravodaji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro navrženého poslance? Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování číslo 48. Přihlášeno bylo 179 poslanců, z toho 131 pro. Pan poslanec Vladimír Koníček byl schválen jako zpravodaj předloženého návrhu.

 

Nyní uděluji slovo panu poslanci Miroslavu Kalouskovi.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní předsedající. Nedotknul jste se vůbec nikoho, pane ministře, ale vzhledem k tomu, že, jak jste sám viděl, nikdo nerozporoval tvrzení, že jste zcela nedůvěryhodná osoba pro návrh jakéhokoliv nestandardního postupu, vetuji jménem poslaneckých klubů TOP 09 a ODS návrh na projednávání podle § 90 libovolného odstavce, abyste se snad nehádali.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Prosím tedy, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Vladimír Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, vážené paní kolegyně a kolegové, toto je třetí návrh změnového zákona, který si vynutilo přijetí kontrolního řádu. V tomto tisku dochází ale také k věcné změně, a to že se upravují pravidla pro komerční spisovny, jak to zmínil pan ministr. Také u tohoto zákona doporučuji postoupit výboru k projednání.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Tímto otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Hlásí se pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní místopředsedkyně, v rámci rozpravy navrhuji zkrácení lhůty o 30 dní na 30 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ještě někdo další do rozpravy? Nikdo. Takže tímto obecnou rozpravu končím. Vzhledem k tomu, že nebyl předložen návrh na vrácení navrhovateli k dopracování ani nebyl předložen návrh na zamítnutí předloženého návrhu, budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání kontrolnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Zahajuji tedy tímto hlasování. Kdo je pro? Proti?

Tímto hlasování končím. Je to hlasování číslo 49. Přihlášeno 180 poslanců, z toho pro 134. Návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu zkrátit lhůtu pro projednání předloženého návrhu na 30 dnů.

Zahajuji hlasování k tomuto bodu. Kdo je pro? Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování číslo 50. Přihlášeno bylo 180 poslanců, pro 108. Návrh byl přijat. Tímto hlasování a projednávání tohoto bodu končím.

 

Dalším bodem k projednání je

21.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 12/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl ministr zdravotnictví Martin Holcát.

 

Ministr zdravotnictví ČR Martin Holcát Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl předkládaný návrh zákona novelizující zákon o veřejném zdravotním pojištění ve věci hospitalizačních regulačních poplatků. Jedná se o stručnou novelu, která se omezuje výlučně na řešení dopadů části nálezu Ústavního soudu, spisu PLUS 36/11, jenž uplynutím 31. prosince letošního roku ruší regulační poplatek za lůžkovou péči, a jeho cílem je zachování rovnováhy systému poskytování lůžkové péče i po tomto datu při zohlednění požadavků Ústavního soudu.

Regulační poplatek ve výši 100 korun je významným příjmem některých poskytovatelů zdravotních služeb a často tvoří i více než 10 % celkového objemu jejich příjmů. Tak je tomu zejména v případě poskytovatelů následné a dlouhodobé lůžkové péče nebo například lázní. Je proto nutné, aby byl tento poplatek zachován v míře, která nepovede k významným existenčním obtížím takových subjektů. Návrh tedy nově, nebo staronově, protože ten poplatek býval 60 korun, stanovuje regulační poplatek za lůžkovou péči ve výši 60 korun za kalendářní den, s tím, že povinnosti platit tento regulační poplatek budou osvobozeny děti do dne dovršení 18 let věku včetně. Jiné omezení, ani časové, ani věkové, nenavrhujeme.

Toto řešení nemá za cíl komplexně řešit problematiku regulačních poplatků, které ale nepochybně budou předmětem vašich dalších diskusí, ale je pouze otázkou vyhovět závěrům předmětného nálezu Ústavního soudu tak, aby nebylo ohroženo poskytování lůžkové péče v případě těch poskytovatelů zdravotních služeb, kteří se na tyto služby specializují a jsou často s ohledem na deficitní stav celého systému veřejného zdravotního pojištění v existenčních problémech i v současnosti.

Systematické řešení problematiky regulačních poplatků musí být předmětem dlouhodobější odborné diskuse, v jejímž rámci je možné revidovat rovněž poplatek za lůžkovou péči a kompenzovat jeho výpadek v systému veřejného zdravotního pojištění jiným způsobem. S ohledem na krátkou legisvakanční lhůtu nálezu Ústavního soudu nicméně není na podrobnou analýzu a vyhodnocení ekonomických dopadů více variant řešení prostor. V souladu s názorem Ústavního soudu je primárním úkolem zákonodárce zajistit to, aby výpadek regulačního poplatku za lůžkovou péči bezdůvodně a nespravedlivě ekonomicky nepostihl právě poskytovatele zdravotních služeb.

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak vyplývá z uvedeného, je zcela nezbytné, aby byl předkládaný návrh zákona projednán bez zbytečného odkladu. Proto je také navrženo, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvním čtení, a já vás prosím tímto o podporu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP