(17.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní poslankyni. Vzhledem k tomu, že nemám nikoho dalšího přihlášeného do obecné rozpravy, obecnou rozpravu končím a ptám se pana navrhovatele, zda chce mít závěrečné slovo. Nechce. Pan zpravodaj? Také ne.

Takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost. Má někdo jiný návrh? Ano, prosím.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, paní místopředsedkyně. Já navážu na předcházející vystoupení a doporučuji projednat tento návrh ve výboru pro sociální politiku a výboru pro zdravotnictví.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Další přihlášený, pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové. Řada těch negativních věcí, které s prominutím naše exekutiva páchala a páchá na cizincích, i k tomu, že právě v řadě hodně ošklivých věcí se vyjadřoval nebo řešil ty případy ombudsman, tak navrhuji petiční výbor.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Přistoupíme k hlasování o návrhu pana zpravodaje, je to návrh na projednávání v sociálním výboru.

Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Hlasování končím.

Je to hlasování číslo 44. Přihlášeno bylo 179 poslanců, pro bylo 121, návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Laudáta, a to je návrh na projednání v petičním výboru. (O slovo se hlásí poslankyně Černochová.) Okamžik, vidím vás. Paní poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Zpravodaj navrhoval přikázání do bezpečnostního výboru, tak abyste na něj, paní místopředsedkyně, nezapomněla. (Předsedající: To je organizační.) Ale zdravotnický, sociální, a na ten bychom zapomněli.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní budeme hlasovat o návrhu organizačního výboru, který navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Proti? Hlasování končím.

Přihlášeno bylo 179 poslanců, z toho 151 pro a výsledek je, že návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem pro hlasování je návrh na projednání ve zdravotním výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Proti? Hlasování končím.

Je to hlasování číslo 46. Přihlášeno bylo 179 poslanců, z toho pro 134, návrh byl přijat.

 

A poslední návrh, o kterém budeme hlasovat, je návrh na projednání v petičním výboru.

Kdo je pro tento návrh? Proti? Hlasování končím.

Přihlášeno bylo 179 poslanců, z toho pro 111, návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost, výboru pro sociální záležitosti, petičnímu výboru a zdravotnickému výboru. Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem k projednání je bod číslo

27.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 31/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl místopředseda vlády a ministr vnitra Martin Pecina. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Martin Pecina Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, dovolte mi, abych stručně uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh zákona se předkládá v návaznosti na přijetí nového zákona číslo 255/2012 Sb., o kontrole, který nabývá účinnosti 1 ledna 2014, neboť je nezbytné, aby došlo ke sjednocení postupu v oblasti kontroly i v oblasti archivnictví a spisové služby. Současně je řešena problematika takzvaných komerčních spisoven a zajištění odborné správy dokumentů nacházejících se v těchto spisovnách, na jejichž ukládání je veřejný zájem. Na tento problém je poukazováno v souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2010. Jedná se především o stanovení nezbytného rámce povinností komerčních spisoven v oblasti odborné správy dokumentů a povinností veřejnoprávních i soukromoprávních původců, stanovení skutkových podstat správních deliktů pro případy nesplnění stanovených povinností a stanovení působnosti státních oblastních archívů vůči komerčním spisovnám v oblasti kontroly a náhradní úschovy dokumentů při zániku spisovny.

Předmětný návrh zákona již byl v rámci vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v působnosti Ministerstva vnitra v souvislosti s přijetím kontrolního řádu, projednán v prvém čtení Poslaneckou sněmovnou v minulém volebním období jako sněmovní tisk číslo 1061. Z důvodu rozpuštění Sněmovny k jeho dalšímu projednání již nedošlo.

Já se hrozně omlouvám, protože patrně se opět někoho dotknu, ale vzhledem k tomu, že jsem tady pověřen vládou tento návrh předložit a vláda schválila žádost o to, aby novela tohoto zákona byla opět projednána podle § 90 odst. 2 jednacího řádu, a s ohledem na potřebu zajistit, aby změny právních předpisů, které reagují na přijetí zákona číslo 255/2012 Sb., nabyly účinnosti co nejdříve poté, co nabude účinnosti tento zákon, a potřebu co nejdříve odstranit problémy s uchováváním dokumentů v komerčních spisovnách, zejména s ohledem na jejich vazbu na uplatňování práva na důchod či jiné sociální zabezpečení, vláda navrhuje, aby s návrhem zákona Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila souhlas již v prvním čtení. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP