(17.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím předsedu výboru pro zdravotnictví poslance Rostislava Vyzulu, aby nám navrhl zpravodaje pro prvé čtení.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, za výbor pro zdravotnictví navrhujeme jako zpravodaje pana poslance doktora Igora Nykla.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní přistoupíme k návrhu na zpravodaje pana poslance Igora Nykla. Kdo je pro? Proti? Tímto hlasování končím.

Hlasování číslo 51, přihlášeno 179 poslanců, pro 135. Pan poslanec Igor Nykl byl schválen zpravodajem tohoto předloženého návrhu.

 

Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí s přednostním právem pan předseda Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Kolegyně a kolegové, poslanecký klub sociální demokracie nesouhlasí s postupem navrženým vládou, aby Sněmovna vyslovila souhlas s touto předlohou již v prvním čtení, a podle § 90 odst. 3 jménem poslaneckých klubů sociální demokracie, ANO a KSČM vetujeme tento postup.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá, budeme postupovat standardním způsobem. Do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Miroslav Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Chtěl bych poprosit pana ministra Holcáta, aby na sebe nevztahoval ty věty, které jsem říkal vůči panu ministru Pecinovi. Ty platily za mě a za mé kolegy vůči panu ministru Pecinovi. Poslanecký klub ČSSD vám zjevně nedůvěřuje z úplně jiných důvodů. (Tichý smích několika poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Poprosila bych ještě o vystoupení zpravodaje prvního čtení.

 

Poslanec Igor Nykl: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, regulační poplatky obecně od svého zavedení v roce 2007 se staly extrémně citlivým tématem a bylo jasné, že budou dominovat v mnoha debatách. A je to pořád téma otevřené. Pravděpodobně nikdo z nás neví zcela optimální řešení těchto poplatků. Určitě hospitalizační poplatky je ještě zvlášť téma, které už dvakrát bylo řešeno Ústavním soudem. V současné době bylo to klasické placení hospitalizačních poplatků prohlášeno za protiústavní, odporuje Listině základních práv a svobod. Proto si troufám říct, že skutečně tento návrh zákona by neměl být projednáván a ukončen hned v prvním čtení, měl by normálně pokračovat ve svém projednávání ve zdravotním výboru, měl by se dát určitý čas, aby toto extrémně citlivé téma bylo skutečně vyřešeno aspoň trochu moudře a spravedlivě. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu zpravodaji a zahajuji obecnou rozpravu, do které je přihlášena paní poslankyně Soňa Marková.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se jménem poslaneckého klubu Komunistické strany Čech a Moravy vyjádřila k tomuto návrhu zákona.

Návrh zákona reaguje na rozsudek Ústavního soudu, který konstatoval rozpor právní úpravy regulačního poplatku ve výši 100 korun za poskytování lůžkové péče s článkem 31 Listiny základních práv a svobod, a zrušil jej s účinností k 31. 12. 2013. Návrh tedy stanoví hodnotu regulačního poplatku na 60 korun, tato výše již nemá podle Ústavního soudu tzv. rdousicí účinek, a osvobozuje od povinnosti platit regulační poplatek při poskytování lůžkové péče všechny děti do dovršení 18 let věku včetně dne, kdy byl tento věk dovršen.

Předkladatel odůvodňuje svůj návrh tím, že pokud nebude přijat, začne od 1. ledna 2014 docházet k výpadku příjmů poskytovatelů lůžkové péče, což znamená asi 5,8 mil. korun denně, to je 175 mil. korun měsíčně a celkově dvě a kousek miliardy ročně, což může způsobit omezování dostupnosti poskytované zdravotní péče. Při stanovení poplatku na 60 korun a osvobození dětí do 18 let od placení bude celková ztráta 1 mld. 16 mil. korun.

Návrh zákona je podle názoru Komunistické strany Čech a Moravy v rozporu právě s naším programem, protože dlouhodobě prosazujeme zrušení všech tzv. regulačních poplatků. Proto také jsme chtěli, aby nebyl tento návrh zákona schválen již v prvním čtení.

KSČM od samého počátku zavedení tzv. regulačních poplatků považuje toto zavedení za porušení článku 31 Listiny základních práv a svobod, která je součástí naší Ústavy. Připomenu vám jenom, že rozsudek Ústavního soudu, který rozhodoval o ústavnosti, uznal ústavnost rozdílem pouze jediného hlasu, protože uvěřil tehdejšímu ministrovi zdravotnictví panu Julínkovi, že to jsou poplatky regulační. Dnes už se otevřeně hovoří o tom, že to nejsou regulační poplatky, ale že to je nutný příjem do zdravotnictví. Ústavní soud při svém rozhodování také stanovil podmínku, že nesmějí mít tyto poplatky ten tzv. rdousicí účinek. Pokud by to tak bylo, pak je zákonodárce povinen tento zákon změnit, anebo popřípadě poplatky zrušit.

Připomenu vám ještě důvod, proč byly poplatky zavedeny. Základním a hlavním důvodem bylo navýšit spoluúčast pacientů. A to se skutečně stalo. Po zavedení poplatků byla navýšena spoluúčast pacientů o dvě procenta. Znamenalo to, ten důvod byl vzít solidární peníze ze systému veřejného zdravotního pojištění a nahradit je penězi z kapes lidí bez respektování neúnosné zátěže chronicky nemocných, zdravotně postižených a nízkopříjmových pacientů. Podotýkám, že jsem opakovaně i tady od tohoto pultíku požadovala na Ministerstvu zdravotnictví analýzu dopadů zavedení zdravotnických poplatků právě na přístup pacientů k potřebné zdravotní péči. Přes veřejné přísliby tato analýza nikdy nebyla předložena.

K vytvoření nedostatku finančních prostředků v systému zdravotnictví byly potom Topolánkovou a Nečasovou vládou učiněny tyto základní kroky: Za prvé zastropování odvodů na zdravotní pojištění u nejbohatších příjmů, což znamenalo podle kvalifikovaných odhadů ztrátu 9 miliard korun ročně ze systému veřejného zdravotního pojištění. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP