(15.30 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s takto navrženým usnesením, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 23, přihlášeno je 187, pro 163, proti nikdo. Konstatuji, že jsme komisi ustavili, stanovili jsme i počet jejích členů.

 

Bod číslo 5 končím a předtím, než bude otevřen bod číslo 6, předám řízení schůze panu místopředsedovi Filipovi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne, vážené paní a pánové. Budeme pokračovat, a to bodem číslo

6.
Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti
Vojenského zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby

Podle § 21 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, zřizuje Poslanecká sněmovna kontrolní orgán pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství skládající se ze sedmi poslanců. Podle § 47 jednacího řádu navrhuji, aby tento kontrolní orgán měl postavení stálé komise Poslanecké sněmovny. V souladu s § 115 odst. 3 jednacího řádu dále navrhuji, aby tato komise byla ustavena podle zásady poměrného zastoupení, případně aby členové byli voleni jiným způsobem. Ale k tomu otevírám rozpravu, do které nevidím žádnou přihlášku. Otevírám podrobnou rozpravu, i tu končím a předkládám návrh na usnesení:

 

Poslanecká sněmovna zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství skládající se ze sedmi poslanců. Za druhé stanoví, že komise se ustavuje podle zásady poměrného zastoupení.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování pořadové číslo 24 z přítomných 189 pro 161, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat.

 

Končím tedy tento bod a budeme pokračovat dalším návrhem a tím je

7.
Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití
odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování
osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
a způsobu jejího ustavení nebo volby

Podle § 98 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zřizuje Poslanecká sněmovna kontrolní orgán pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací, skládající se z poslanců určených Poslaneckou sněmovnou. Počet členů není zákonem určen, je tedy potřeba počet členů stanovit. V podrobné rozpravě by tedy měly zaznít návrhy.

Podle § 47 zákona o jednacím řádu navrhuji, aby tento kontrolní orgán měl postavení stálé komise Poslanecké sněmovny, a to v souladu s § 115 odst. 3 jednacího řádu, k tomu dál navrhuji, aby tato komise byla ustavena podle zásady poměrného zastoupení.

Poslanecká sněmovna by tedy měla zřídit stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, používání sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací skládající se z devíti poslanců a stanovit, že se ustanoví podle poměrného zastoupení.

Otevírám všeobecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím, tedy obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli se někdo hlásí v podrobné rozpravě. Také nikoho nevidím, i tuto podrobnou rozpravu končím.

 

Přistoupíme k hlasování o předneseném návrhu usnesení, tedy devět členů a princip poměrného zastoupení.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 25 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 25 z přítomných 188 pro 165, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat. (Hluk v sále.)

 

Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy na komise Poslanecké sněmovny a můžeme pokračovat bodem číslo

8.
Návrh na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích
Parlamentu do meziparlamentních organizací

Nejdříve návrh na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací. Parlament České republiky je zastoupen, tedy obě komory Parlamentu, svými stálými delegacemi v těchto meziparlamentních organizacích: za prvé v Meziparlamentní unii, v Parlamentním shromáždění NATO, v Parlamentním shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, v Parlamentním shromáždění Rady Evropy a ve Středoevropské iniciativě.

Prosil bych o klid, kolegyně a kolegové!

Počty členů těchto stálých delegací jsou určeny jednacími řády nebo vnitřními předpisy jednotlivých meziparlamentních organizací. Stálé delegace do meziparlamentních organizací jsou složeny z členů obou komor Parlamentu. Poslanecká sněmovna musí stanovit počty poslanců v jednotlivých stálých delegacích.

V minulém volebním období byla Poslanecká sněmovna v jednotlivých delegacích zastoupena takto: stálá delegace parlamentu do Meziparlamentní unie měla osm poslanců, ve stálé delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO deset poslanců, z toho pět se stalo členem a pět se statutem náhradníka. Ve stálé delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě pět poslanců, z toho čtyři se statutem člena a jeden se statutem náhradníka. Ve stálé delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy bylo deset poslanců, z toho pět se statutem člena a pět se statutem náhradníka. Ve stálé delegaci Parlamentu do Středoevropské iniciativy bylo pět poslanců, z toho tři se statutem člena a dva se statutem náhradníka.

Navrhuji tedy přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna

1. bere na vědomí, že Parlament České republiky je zastoupen svými stálými delegacemi v Meziparlamentní unii, v Parlamentním shromáždění NATO, v Parlamentním shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, v Parlamentním shromáždění Rady Evropy a ve Středoevropské iniciativě;

2. stanoví počet poslanců v jednotlivých stálých delegacích Parlamentu tak, jak bylo uvedeno v tom předchozím.

Otevírám k tomu rozpravu a ptám se, kdo se hlásí. Písemnou přihlášku do rozpravy nemám. Ani členové, kteří dojížděli do středomořské (Středoevropské ?) iniciativy se nehlásí, takže obecnou rozpravu končím a otevírám rozpravu podrobnou, do které taky nemám žádnou přihlášku, ani se nikdo nehlásí. Takže i podrobnou rozpravu končím.

 

Ptám se, kdo s tím návrhem na usnesení, které jsem přečetl a kde nebyl žádný pozměňovací návrh, souhlasí, a to v hlasování pořadové číslo 26, které jsem právě zahájil. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 26 z přítomných 187 pro 168, proti nikdo. Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat a zřídili jsme stálé delegace Poslanecké sněmovny a určili počet členů jednotlivých stálých meziparlamentních delegací.

 

Nyní se budeme zabývat dalším bodem našeho jednání. Je to

9.
Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy zřízených
stálých komisí Poslanecké sněmovny a stálých delegací
Parlamentu do meziparlamentních organizací

Požádám předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby se ujal slova. Pana kolegu už vidím, už jde. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Vážení kolegové, vážení členové vlády, dámy a pánové, dobré odpoledne. Dnes bude moje vystoupení poměrně krátké a vyhlásím dvě lhůty, tak prosím o pozornost. První lhůta souvisí s tím, jak jsme odhlasovali změnu programu schůze ve čtvrtek, tedy souvisí s dalším pokusem o volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny. Vyhlašuji tedy lhůtu pro podávání návrhů na kandidáty na místopředsedu Poslanecké sněmovny. Tyto písemné návrhy prosím doručte dnes do 19 hodin tajemnici volební komise paní Jitce Václavíkové do sekretariátu volební komise. Je to zde ve Sněmovní ulici v prvním patře, místnost číslo A209. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP