(15.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. V podrobné rozpravě to ještě zjednoduším. Návrh usnesení bude tedy znít: Poslanecká sněmovna zřizuje stálou komisi pro Ústavu České republiky, a to na principu parity, jako čtrnáctičlenný orgán Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan předseda klubu Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já také velmi stručně: Poslanecká sněmovna zřizuje stálou komisi pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. S tím, že počet členů bude 15 na principu poměrného zastoupení.

Zeptám se paní poslankyně Markové, zda své vystoupení chce formulovat jako protinávrh. Není tomu tak. V tom případě bych podrobnou rozpravu ukončil a přistoupíme k hlasování.

 

Nejdříve nechám hlasovat o usnesení, které by znělo: "Poslanecká sněmovna podle § 47 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 17, přihlášeno je 186, pro 73. Tento návrh nebyl přijat.

 

Já bych poprosil kolegy vpravo ode mne, aby trošku ztišili hlas. Děkuji.

 

Nyní bychom hlasovali o dalším usnesení: "Poslanecká sněmovna podle § 47 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zřizuje stálou komisi pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 18, přihlášeno je 187, pro 136, proti 13. Tento návrh byl přijat.

 

Dalším usnesení, o kterém bychom hlasovali, je: "Poslanecká sněmovna podle § 47 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, určuje počet členů stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny na 15."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 19, přihlášeno je 188, pro 155, proti nikdo.

 

Posledním usnesením by bylo: "Poslanecká sněmovna podle § 47 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, stanoví, že tato komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 20, přihlášeno je 188, pro 156, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

 

V tomto bodě jsme tedy ustavili jednu komisi Poslanecké sněmovny, a to stálou komisi pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Budeme pokračovat bodem

3.
Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti
Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby

Já bych poprosil tentokrát kolegy vlevo, aby se ztišili. Děkuji. Evidentně jsem neuspěl. Poprosím skupinu u dveří - já vás nebudu jmenovat, pánové, ale poprosím vás, abyste opravdu nerušili jednání Sněmovny. Děkuji.

Podle § 18 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, zřizuje Poslanecká sněmovna zvláštní kontrolní orgán pro kontrolu činnosti BIS, skládající se ze sedmi poslanců. Podle § 47 jednacího řádu navrhuji, aby tento kontrolní orgán měl postavení stálé komise Poslanecké sněmovny, a v souladu s § 115 odst. 3 jednacího řádu dále navrhuji, aby tato komise byla ustavena podle zásady poměrného zastoupení.

Předkládám tento návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna

I. zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, skládající se ze sedmi poslanců;

II. stanoví, že komise se ustavuje podle zásady poměrného zastoupení.

Otevřu k tomu všeobecnou rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu. Má někdo alternativní návrh usnesení? Není tomu tak. Končím i rozpravu podrobnou.

 

Budeme o mnou navrženém usnesení hlasovat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 21, přihlášeno 187, pro 160, proti 1. Konstatuji, že návrh byl přijat a komise byla ustavena. Končím bod číslo 3.

 

Otevírám bod číslo

4.
Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu
činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
a způsobu jejího ustavení nebo volby

Podle § 57 odst. 1 zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, zřizuje Poslanecká sněmovna zvláštní kontrolní orgán pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů skládající se z poslanců určených Poslaneckou sněmovnou a počet členů, jenž není zákonem určen, je tedy potřeba stanovit. V podrobné rozpravě by návrhy mohly zaznít. Já osobně navrhuji počet členů na devět.

Podle § 47 jednacího řádu navrhuji, aby tento kontrolní orgán měl postavení stálé komise Poslanecké sněmovny, a v souladu s § 115 odst. 3 jednacího řádu dále navrhuji, aby komise byla ustavena podle zásady poměrného zastoupení. Předložím návrh usnesení.

Poslanecká sněmovna

I. zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů skládající se z devíti poslanců;

II. stanoví, že komise se ustavuje podle zásady poměrného zastoupení.

 

Otevírám všeobecnou rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí. Končím všeobecnou rozpravu. V rozpravě podrobné bych se odkázal na svůj návrh usnesení, který za prvé komisi zřizuje a za druhé stanoví počet na devět. Žádnou jinou přihlášku nevidím. Končím rozpravu podrobnou.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s mnou navrženým usnesením, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 22, přihlášeno je 187, pro 151, proti nikdo. Konstatuji, že komisi jsme ustavili, počet stanovilo na devět. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám bod číslo

5.
Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti
Národního bezpečnostního úřadu a způsobu jejího ustavení nebo volby

Konstatuji, že podle § 145 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, zřizuje Poslanecká sněmovna kontrolní orgán pro kontrolu činnosti NBÚ skládající se ze sedmi poslanců. Já opět navrhuji, aby tento kontrolní orgán měl postavení stálé komise Poslanecké sněmovny, a navrhuji, aby komise byla ustavena podle zásady poměrného zastoupení.

Předložím tedy návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna

I. zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti NBÚ skládající se ze sedmi poslanců;

II. stanoví, že komise se ustavuje podle zásady poměrného zastoupení.

Otevírám všeobecnou rozpravu. Nemám žádné přihlášky, rozpravu končím. V podrobné rozpravě, kterou otevírám, se odkazuji na ono usnesení, které jsem načetl. Ptám se, zda jsou zde jiné návrhy. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím. Budeme hlasovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP