(15.10 hodin)
(pokračuje Polčák)

Tudíž moje poznámka je taková, že samozřejmě jestliže i z rodící se koalice slyšíme hlasy, že by se měla měnit Ústava, a i náš klub si myslí, že je dobré se zamyslet dlouhodobě a soustavně nad změnou Ústavy, tak já bych návrh pana předsedy Filipa skutečně chtěl podpořit. Rozpočtový dopad, bude-li vůbec jaký, může být velmi malý, ale myslím si, že činnost, která by šla skutečně jaksi napříč politickým spektrem, a dokonce tedy i se zastoupením odborné veřejnosti, je věc, kterou prosím podvýbor nemůže zcela nabídnout. Podívejte se na vymezení činnosti podvýboru a na vymezení činnosti komisí, tak jak je upravena v jednacím řádu.

Chtěl bych poprosit i kolegy z klubu ANO, aby se nad tímto skutečně zamysleli, případně i kolegy z ODS. Já bych opravdu tuto záležitost chtěl podpořit. Samozřejmě je to volné hlasování. Nic dramatického se asi nestane, pokud by taková komise ustanovena nebyla, ale my jsme v minulém období, a to chci tedy říci jako závěrečnou poznámku, docela dost doplatili na to, že revize Ústavy, která probíhala jenom na některých dílčích aspektech, a to byla přímá volba prezidenta republiky, imunita, se děla tak ad hoc, že vlastně názory politických stran se získávaly na dvoustranných nebo jinakstranných fórech, a potom z toho také například vyplývají některé nedostatky v přijatých úpravách změn Ústavy. Skutečně se proto přimlouvám za zřízení takovéto komise, která by mohla být funkční a operativní těleso napříč politickým spektrem.

Ještě k tomu zastoupení. Pokud zde pan předseda Filip uvedl číslovku 14, a tedy paritní zastoupení, tady není předepsáno jednacím řádem, že by muselo být dodrženo poměrné zastoupení podle Sněmovny. Já se chci jenom zeptat, zdali je tedy i počítáno případně s účastí nestranické nebo odborné veřejnosti, jak zde zaznělo z úst pana Filipa, nebo jestli je tedy vůbec nějaká představa, když už je to tady takhle předkládáno, o složení té politické části a nepolitické části. To bych poprosil jenom upřesnit.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To byl pan poslanec Polčák. Zeptám se, zda ještě někdo chce vystoupit v obecné rozpravě. Pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Já myslím, že ČR má dostatek institucí a orgánů, které mají tyto věci na starosti. Už pan Werich svého času říkal, že když si někdo s něčím neví rady, tak zřídí komisi, a pak ta komise začne volat po tom, že potřebuje budovu a prostory a další a další věci. Tady je dostatek kompetentních orgánů. Může si to svolat stejně tak výbor jako podvýbor. Já bych varoval před přílišným rozšiřováním funkcionářů a funkcí v Poslanecké sněmovně a nedoporučoval bych žádné další komise.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Někdy se holt i dobře míněné sliby nedají dodržet. Slíbil jsem, že naposledy - asi to není úplně možné - při svém minulém vystoupení.

Chtěl bych poznamenat to, co už tady přede mnou říkal pan kolega Polčák a mnozí další. Je potřeba se doopravdy podívat do jednacího řádu, co je podvýbor, jaké má možnosti, jaké má šance, co vlastně má řešit, jaký je rozdíl mezi podvýborem a komisí, jestli můžu někoho na podvýbor relevantně pozvat, například ministra, a žádat po něm zase opět relevantně nějakou zásadní řeč nebo zásadní stanovisko. Z tohoto pohledu prosím pěkně vezměme rozum do hrsti. Ústava platí více než 20 let. V minulých volebních obdobích přicházela řada různých návrhů změn Ústavy. Některé byly protichůdné a je třeba, aby - a Senát to má a Poslanecká sněmovna také měla řešení pro tyto případy až do předminulého volebního období, fungovala tady určitá skupina lidí, a proto komise, aby bylo možno přizvat i odbornou nestranickou veřejnost mimo politické strany, a jsou myšleni odborníci z nejrůznějších ústavů a institucí, o kterých tady mimochodem mluvil i pan kolega Bendl, kdežto podvýbor je pouhým nástrojem výboru, pouhým pomocným orgánem výboru, který nemá žádnou pravomoc, dokonce ani řekněme přijímat usnesení výš, než požadovat směrem k výboru cokoliv. Čili podvýbor má daleko slabší význam než stálá komise Poslanecké sněmovny.

V této souvislosti také úvahy s tím, že by se téma rodiny a rovných příležitostí šouplo jako podvýbor pod sociální výbor, je obrovské snížení významu té tematiky a je dobře, že mnozí po té počáteční euforii rušení kdečeho pochopili, že přece jenom jsou témata, která je zapotřebí řešit. V této souvislosti jenom vyslovím určité politování nad tím, že jsme se nedohodli nad tím, že bude pokračovat stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, protože přece jenom přinesla mnoho užitečného, třeba i v tom, že měli poslanci a poslankyně a prostřednictvím členů v této komisi i poslanecké kluby šanci ledacos posoudit, ledacos vidět, ledacos pochopit, a nemyslím si, že je dobře, že se tato komise ruší. Leč je to dohoda a já jako takovou ji respektuji, jen vyslovím nespokojenost. Prosím zejména ty, kteří se - a tím končím svoji řeč - chtějí vážně zabývat otázkami Ústavy, otázkami jejích změn, otázkami koordinace i se Senátem, protože ústavní změny musí projít ve stejném znění ve Sněmovně i v Senátu, aby návrh na zřízení oné ústavní komise vzali doopravdy vážně a podpořili jej. Jde o paritní zastoupení. Nepůjde o politickou rvačku, půjde skutečně o odbornou práci. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Pan poslanec Bendl s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom prostřednictvím vás, pane předsedo, panu kolegovi Kováčikovi říct, že přeci to je jenom na nás. Je to jenom na poslancích toho daného výboru, jakou váhu dají té které problematice, jestli ji budou delegovat do podvýboru, anebo se tím budou chtít zabývat sami. Pokud to pro ně bude důležité, nepotřebují k tomu žádnou komisi. Může předseda příslušného výboru svolat jednání na to které téma. Kdo se tomu bude chtít věnovat, bude se tomu věnovat. Mohou vzkazovat rovnou něco parlamentu či ministrovi apod. a nemusíme, opravdu nemusíme kvůli tomu zřizovat další a další komise, podvýbory apod.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Kováčik, také zřejmě s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já bych skutečně rád, aby se už hlasovalo, ale znovu odkazuji na to, že sebesilnější rozhodnutí výboru nezmění jednací řád a význam podvýboru. A toto je téma, které může v nejbližších možná měsících docela dost zabrat času ve výboru, a možná když se to nepodaří teď přijmout, tak za několik málo měsíců se k tomu tématu budeme vracet a budeme (říkat): prosím vás, pojďte už to zřídit, protože výbor neudělá nic jiného, než se bude zabývat neustálými spory o Ústavu. Věřte, je ta zkušenost tady. Možná my jako dinosauři v uvozovkách to vidíme trošku jakoby s většími starostmi nebo máme větší strach z toho, co se může všechno stát, ale pojďme se doopravdy vážně zabývat tím, že... Těch změn přicházejí desítky. A desítky změn Ústavy provázat a zároveň je provázat se Senátem, to potom by ústavněprávní výbor se mohl jmenovat výbor pro Ústavu a další výbor by mohl být zřízen proto, aby se zabýval ostatními, tzv. běžnými zákony. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Faktická poznámka - pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Vážený předsedo, dámy a pánové. Pan předřečník, předseda klubu KSČM, to už tady řekl: pojďte hlasovat. Už zaznívají tytéž informace. Já si myslím, že Ústava si zasluhuje - a kdo jiný by rozhodoval o tom společně se Senátem? A to, že Ústava je rozklížena ať už účelovými, dílčími návrhy, či spornými výklady - možná že brzy se dostanete do toho, zda prezident jmenuje, co se tím rozumí, jestli musí jmenovat, nebo jmenuje automaticky, nebo nemusí jmenovat. Takže já si myslím, že si to zasluhuje. A zcela výjimečně tentokrát návrh KSČM podpořím. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. My se k hlasování dostaneme, jakmile skončí faktické poznámky a další přihlášky do rozpravy. Takže se zeptám, zda jsou ještě někteří přihlášení do obecné rozpravy. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím. Otevřu rozpravu podrobnou. Poprosím ty z vás, kteří tady něco navrhovali, aby to v podrobné rozpravě načetli. Nejdříve pan místopředseda Filip. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP