(15.40 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

Ještě jednou zopakuji. Žádám poslanecké kluby, aby dnes do 19 hodin předložily návrhy volební komisi tak, aby byla dodržena lhůta 24 hodin přede dnem, kdy bude daná volba na pořadu schůze Poslanecké sněmovny, což je ve čtvrtek ráno jako první bod. Pro členy volební komise ještě připomenu, že tyto návrhy budeme probírat zítra ve 14 hodin na volební komisi.

Nyní druhá lhůta, tu jsme na žádost šéfů poslaneckých klubů posunuli, takže máte čas do zítřka. Vyhlašuji tedy lhůtu pro podávání návrhů na členy zřízených komisí Poslanecké sněmovny a dále stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací - a pozor, tato lhůta je zítra, 11. prosince do 11 hodin. Ještě jednou zopakuji: ta lhůta je zítra do 11 hodin dopoledne. Opět vás poprosím, abyste nominace zaslali do sekretariátu volební komise, místnost číslo A209, paní tajemnici Jitce Václavíkové.

A do třetice si dovolím přidat - již tu dnes proběhly informace k případným změnám v orgánech Poslanecké sněmovny. I ty budeme probírat ve čtvrtek. I tyto návrhy na změny v orgánech, případně v jednotlivých výborech a podobně, prosím podejte na volební komisi také zítra do 11 hodin.

To je ode mne vše. Děkuji a připomínám, volební komise zasedá zítra ve dvě odpoledne.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Martinu Kolovratníkovi a ptám se, jestli se k těmto návrhům chce někdo vyjádřit, ke lhůtám. Nikoho nevidím. Takže děkuji za vyhlášení lhůt, předsedové klubů se jistě podle toho zařídí, a končím tento bod.

Budeme pokračovat, a protože při zahájení jednání Poslanecké sněmovny jsme napevno zařadili počínaje tiskem číslo 14 na 16. hodinu, nemůžeme se zabývat těmi, které byly zařazeny, tedy body pana ministra obrany a pana ministra vnitra, a můžeme se zabývat tisky číslo 10 a 12. Jenom bych požádal Kancelář Poslanecké sněmovny, aby zajistila přítomnost pana ministra zdravotnictví Holcáta, který bude předkladatelem.

 

Nejprve tedy otevřeme bod číslo

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 10/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Požádal bych tedy zástupce vlády, jestli je přítomen pan ministr Holcát, a potom bych požádal pana zpravodaje Rostislava Vyzulu, aby zasedl u stolku zpravodajů. Tak pan ministr Holcát prý přijde za chviličku, prosím vás o strpení, protože jsme skutečně o chvilku urychlili to projednávání.

Hlásí se pan předseda klubu ODS, který mi chce pomoci v procedurální cestě. Prosím pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nechci vám pomáhat, chci jenom oznámit, ať využiji čas, že vznáším veto proti projednání podle § 90 jménem dvou poslaneckých klubů, a to ODS a TOP 09. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Děkuji, pane předsedo. Ano, ten návrh vlády, aby se konalo zrychlené řízení, je nemožný, a tedy žádám, aby předložený návrh za vládu České republiky uvedl ministr zdravotnictví v demisi Martin Holcát. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Martin Holcát Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte mi, abych uvedl předkládaný návrh zákona, kterým se mění zákon o veřejném zdravotním pojištění v rámci transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči.

Předkládaná novela zákona v souladu se zmíněnou směrnicí zakládá nárok českých pojištěnců na náhradu nákladů na zdravotní služby, které se rozhodli čerpat v jiném členském státě Evropské unie. Základním požadavkem, který tedy předmětná směrnice stanoví, je právo na náhradu nákladů za zdravotní služby čerpané na území členských států Evropské unie, mimo kompetentní členský stát. Tyto náklady by měly být pojištěnci hrazeny do výše nákladů, které by na zdravotní služby byly zdravotní pojišťovnou vynaloženy, pokud by byly tyto služby čerpány na území České republiky, ovšem vždy maximálně do výše skutečných nákladů. Pro výpočet náhrady nákladů musí být stanovena objektivní, transparentní a nediskriminační kritéria, což předkládaná novela řeší odkazem na právní předpisy, podle kterých je možno výši náhrady nákladů vypočítat.

Dalším požadavkem směrnice je zakotvení takzvaného vnitrostátního kontaktního místa, jehož úkolem je poskytování informací týkajících se čerpání zdravotních služeb v rámci Evropské unie. Výkonem této činnosti se navrhuje pověřit subjekt, který již dnes vykonává funkci styčného místa podle předpisů Evropské unie v oblasti koordinace systémů sociálního zabezpečení, což je Centrum mezistátních úhrad. Transponovaná směrnice zároveň dává členskému státu možnost omezit čerpání určitých kategorií zdravotních služeb v uvedeném režimu, a to využitím institutu přechodného souhlasu. Tento institut předkládaná novela také upravuje, přičemž stanoví, že kategorie zdravotních služeb, jejichž náhrada bude předchozím souhlasem podmíněna, mohou být vymezeny nařízením vlády. Pakliže by tedy bylo při aplikaci novelizovaného zákona shledáno, že může dojít k ohrožení finanční stability systému veřejného zdravotního pojištění, představuje vydání nařízení vlády poměrně rychlou a efektivní brzdu odvrácení možného ohrožení systému.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Na závěr je nutno uvést, že lhůta stanovená k transpozici předmětné směrnice do národních právních řádů členských států vypršela již dnem 25. října 2013. Je tedy zcela nezbytné, a to s ohledem na závazky České republiky vyplývající z členství v Evropské unii, aby byl předkládaný návrh zákona projednán a schválen bez zbytečného odkladu. Proto je také navrženo, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení, neboť jinak se vystavuje nebezpečí zahájení řízení a porušení Smlouvy o fungování Evropské unie, což by mohlo mít velmi nepříznivé následky. V případě, že by nebylo možné vyslovit s návrhem zákona souhlas již v prvním čtení, navrhuji za druhé z důvodu námitky dle § 90 odst. 3 jednacího řádu, navrhuji a žádám o zkrácení lhůty pro projednávání návrhu zákona ve výboru o 30 dnů dle § 91 odst. 2 jednacího řádu.

Pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zdravotnictví v demisi Martinu Holcátovi za úvodní slovo za vládu. Nyní prosím předsedu výboru pro zdravotnictví pana poslance Rostislava Vyzulu, aby navrhl zpravodaje pro prvé čtení, nebo aby se ujal zpravodajské zprávy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Vážený pane předsedo, vážení představitelé vlády, dámy a pánové, za zdravotní výbor, za výbor pro zdravotnictví, by zpravodajem byl poslanec David Kasal. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP