(14.30 hodin)

 

Poslanec Ivan Pilný: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení členové vlády, vážení kolegové, hospodářský výbor určuje pro projednávání příslušného zákona, který tady byl citován, jako zpravodajku hospodářského výboru paní poslankyni Květu Matušovskou.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. O tom budeme hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby zpravodajkou tohoto tisku byla paní poslankyně Matušovská. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 14, přihlášeno je 184, pro 152, proti 1. Konstatuji, že jsme určili zpravodajkou paní poslankyni Matušovskou, a já ji rovnou požádám, aby se ujala své role. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych přednesla svoji zpravodajskou zprávu ke sněmovnímu tisku číslo 11, vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 634/1990 Sb., o ochraně spotřebitele.

Účelem předkládané právní úpravy, jak už zmínil pan ministr, je zabránění zneužívání důvěry a zranitelnosti spotřebitelů ze strany neseriózních podnikatelů v průběhu tzv. předváděcích akcí. Na tyto praktiky mimo jiné upozornil dokument Sylvie Dymákové Šmejdi v dubnu 2013, kdy skrytá kamera zachycuje drsné pozadí předváděcích akcí pro seniory.

Cílem novely je zamezit nekalým obchodním praktikám používaným podnikateli, kteří zneužívají slabost určité skupiny obyvatel, a to zejména seniorů, ve kterých vyvolávají pocit závazků či vděčnosti, a ti pak koupí výrobky, které by jinak nekoupili. Současně tak poškozují poctivé a seriózní podnikatele v oblasti přímého prodeje. Používané praktiky mají navíc závazné společenské dopady, protože spotřebitelé se pod nátlakem zadlužují, a tím se mnohdy dostávají do bezvýchodné životní situace. O závažnosti problému svědčí počet kontrol, kterých od 1. 1. 2013 do 30. 11. 2013 proběhlo 339, a z toho v 73 případech se zjištěním. Česká obchodní inspekce uložila pokuty za více než 20 milionů korun. Ve většině případů se dozorové orgány o předváděcích akcích dozvědí až po jejich konání, kdy už nelze jednoznačně prokázat porušení právních povinností.

Návrh tedy řeší základní povinné informace uvedené na pozvánkách, informace musí být jasné a srozumitelné. V uzákonění je ohlašovací povinnost prodávajících, a to jak v provozovnách dotčených podnikatelů, nebo mimo obchodní prostory, a to lhůtou deseti dnů.

K předložené novele z pohledu zpravodaje nemám zásadní připomínky. Novela je kvalitně zpracovaná a odpovídá řešení situací v současné době. Za zvážení by stálo zvýšení sankcí za správní delikty. Uvědomme si, že cílovou skupinou těchto podnikatelů, jak už jsem výše zmiňovala, se stávají hlavně senioři. Ti, kteří nemohou, či jim slušnost nedovolí se bránit. Je naší povinností konečně utržit přítrž těmto lidským supům živícím se na nejslabší skupině obyvatel. I proto nejen já jako zpravodajka, ale celý klub Komunistické strany Čech a Moravy se ztotožňujeme s navrhovateli vyslovit souhlas s navrhovanou právní úpravou již v prvním čtení v souladu s ustanovením § 90. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu. Zatím zde mám jednu přihlášku od paní poslankyně Bebarové Rujbrové. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Děkuji. Přeji pěkný den. Kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás informovala, že jsem dnešního dne převzala zde, v Poslanecké sněmovně, petici organizovanou deníkem Blesk ve spolupráci s paní Sylvií Dymákovou a paní Hanou Třeštíkovou, která obsahuje 179 086 podpisů petentů a která je nazvaná "Peticí proti šmejdům a za zvýšení ochrany seniorů při nekalém předváděcím a podomním prodeji".

Petenti se na nás obracejí s požadavky, abychom zejména uzákonili základní povinné informace uvedené na pozvánkách na předváděcí akce a v dalších propagačních materiálech, dále abychom uzákonili oznamovací povinnosti o konání předváděcí akce tak, aby se jí mohl aktivně zúčastnit i dozorový orgán, uzákonit a naplnit právo vstupu do prostor, kde je konána předváděcí akce, a právo pořizovat zvukové a obrazové záznamy pro dozorové orgány, dále uzákonit zákaz prodeje zdravotnických prostředků a za ně se vydávajícího zboží na předváděcích akcích a konečně zefektivnění procesu rušení živnostenských oprávnění.

Peticí se bude zabývat petiční výbor Sněmovny, ale vzhledem k vztahu k projednávanému návrhu zákona pokládám za nutné vás informovat už teď. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, paní poslankyně. Zeptám se, zda jsou zde další přihlášky do rozpravy. Pan poslanec Polčák. Pardon. Pan poslanec Brabec chce faktickou? Ne. Řádně. Prosím, pane poslanče Polčáku, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl pouze vyjádřit nikoli na margo příslušného návrhu, ale k požadavku, aby ten návrh byl schválen v mimořádném režimu § 90. Nechci nikterak zpochybňovat tento požadavek, ostatně v projevu pana ministra to příliš nezaznělo, ale v projevu paní zpravodajky bezesporu bylo odůvodnění, proč by tento návrh měl být schválen v § 90. Přesto si dovolím vyslovit do jisté míry jistý nesouhlas, nebo nechci říct, že je to přímo nesouhlas, ale je to jisté pozdvižení obočí, protože si musíme uvědomit, že v tu chvíli parlament vlastně rezignuje na řádné projednání toho návrhu. A jedná se o návrh, kterým vlastně vláda prostřednictvím parlamentu zasahuje do podnikatelského prostředí.

Já proti tomu nechci protestovat z jednoho zásadního důvodu. Minulá vláda již připravila osnovu této úpravy, a nebýt rozpuštění parlamentu, tak by tato úprava byla určitě projednána, a je to dluhem parlamentu. Proto i náš poslanecký klub nepodal proti tomuto postupu veto. Ale chci, aby zaznělo v této Sněmovně, že to rozhodně nelze považovat za běžný standardní postup při projednávání takto třeba i zásadních norem. Myslím si, že kdybychom nebyli v tomto časovém presu, který byl vyvolán i volební kampaní a dalšími motivy, o kterých vám je samozřejmě možná lépe známo než mně, tak by bylo dobré, aby si tyto metody samozřejmě parlament nepřisvojil, aby tedy bylo vždy tam, kde je to opravdu nezbytně naléhavě nutné, tak tam je nezbytné použít ten § 90. To je naprosto jednoznačné. Ale myslím si, že třeba v těch některých dalších případech, kde se stanovují tyto povinnosti, by mohly výbory zasednout a tyto návrhy projednat. Nicméně náš klub samozřejmě žádné veto nevznesl. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní s přednostním právem pan předseda klubu KSČM, potom pan poslanec Brabec s řádnou přihláškou.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedo, paní a pánové, já jsem rád, že pan kolega Polčák tady i při vyslovení určitého, jak on říká, pozdvižení očí nevznesl veto dvou klubů ani žádné jiné připomínky typu, že bychom s tímto konkrétním materiálem měli zacházet nějak jinak, než je navrženo.

Jenom připomínám, že to nebyla pouze vláda. Vláda byla pouze tím, kdo zpracoval ten námět a přednesl jej v minulém volebním období, a je skutečností to, co říkal pan kolega Polčák, že nebýt předčasných voleb, dávno by tento návrh byl schválen a dávno by již platil. U toho jsme byly všechny poslanecké kluby minulého volebního období. Všichni představitelé poslaneckých klubů v okamžiku, kdy spolu s paní Sylvií Dymákovou a spolu se zástupci deníku Blesk jsme prohlásili, že ta věc je velmi naléhavá, že je nezbytné ji řešit, že je nezbytné řešit důrazně a rychle, a potom jsme společně a nerozdílně všechny poslanecké kluby také s tímto slibem předstoupily před novináře a před veřejnost na tiskovou konferenci. Jen dodávám k tomu, co tady bylo řečeno, že já osobně považuji slib, který jsme učinili v minulém volebním období v souvislosti s tímto návrhem, za závazný i pro toto volební období. A teď říkám, mluvím za komunistický klub, nemluvím za nikoho jiného, ale považoval jsem za nutné to tady zdůraznit. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Urban chce faktickou poznámku. Faktická poznámka pana poslance Urbana. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP