(14.20 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Abychom si rozuměli, zahájili bychom tedy jednáním o bodu, který jsme teď schválili, což je rezoluce oceňující Nelsona Mandelu. Potom byste, paní poslankyně, chtěla projednat tisk číslo 11, potom bychom se věnovali komisím a všem těm bodům, které jsme zařadili z grémia. A potom bychom se zase vrátili k návrhům zákonů. Je to trošku komplikované, ale snad všichni víme, o čem hlasujeme.

 

Hlasujeme tedy o tom, aby se tisk číslo 11 projednal dnes jako bod číslo 2.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 11. Je zde přihlášeno 185 poslankyň a poslanců. Pro 97, proti 44. I tento návrh byl přijat.

 

Návrh pana poslance Filipa pokládám tedy za bezpředmětný, protože jsme zařadili obecný bod o stálých komisích, a mám pocit, že jsem vyčerpal všechny návrhy, které zde z pléna padly. Pokud je s tím souhlas, tak bychom tedy hlasovali o pořadu schůze, tak jak jsme jej písemně nejdříve předložili a nyní upravili schválenými pozměňovacími návrhy.

 

Takže zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s takto navrženým pořadem schůze jako celkem? Prosím stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 12. Přihlášeno je 184 poslankyň a poslanců. Pro 177, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že pořad čtvrté schůze byl schválen.

 

A otevřu bod číslo 1. Je jím

1.
Rezoluce Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
k zásluhám Nelsona R. Mandely

Prosím pana poslance Ivana Gabala, který je navrhovatelem tohoto bodu, aby se ujal slova. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Ivan Gabal: Pane předsedo, dámy a pánové, vládo. Já bych si dovolil přečíst návrh velmi krátké rezoluce, kterou bychom mohli tím pádem vyslat do světa ještě před pohřbem.

Návrh rezoluce Poslanecké sněmovny České republiky k zásluhám Nelsona R. Mandely. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky oceňuje mimořádné zásluhy Nelsona Rolihlahla Mandely o prosazování lidských práv a rovnosti občanů. Význam Nelsona R. Mandely přesáhl hranice Jihoafrické republiky a oslovil globální společenství svým nezaměnitelným poselstvím lidské důstojnosti, svobody, statečnosti a státnické rozvahy. Nelson Mandela zůstane významnou postavou historie lidstva.

To je celé.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Prosím, abyste se posadil ke stolku zpravodajů. Já v tomto bodě otevřu všeobecnou rozpravu a zeptám se... Ano, vidím pana poslance a předsedu poslaneckého klubu KSČM Pavla Kováčika. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená vládo, kolegyně a kolegové. Na několika místech Jihoafrické republiky teď zrovna v těchto hodinách probíhá za Nelsona Mandelu tryzna. Já bych vás, pane předsedo, chtěl poprosit, abychom i my jako Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky uctili jeho památku minutou ticha. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, já tomuto návrhu vyhovím a požádám vás všechny, abychom minutou ticha uctili památku pana Nelsona Mandely. (Přítomní vstávají.)

Děkuji. Současně požádám pana poslance Kováčika, aby se dle zažité praxe stal zpravodajem tohoto bodu, protože byl první, kdo vystoupil v rozpravě.

Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, takže obecnou rozpravu končím. Otevírám rozpravu podrobnou, do které žádné přihlášky nemám, tak ji také končím. Zeptám se, zda jsou zde požadavky na závěrečná slova. Není tomu tak, pan poslanec Gabal návrh rezoluce přednesl, myslím si, že všichni víme, o čem hlasujeme.

 

Zahájím hlasování. Zeptám se, kdo souhlasí, aby Sněmovna vyslovila souhlas s touto rezolucí, prosím, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 13. Přihlášeno je 180 kolegyň a kolegů, pro 168, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že návrh rezoluce byl schválen.

 

Končím projednávání bodu číslo 1 a děkuji panu předkladateli i panu zpravodajovi.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 11/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Já tedy ještě jednou upozorním, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Prosím, aby se na za navrhovatele ujal slova pan ministr průmyslu a obchodu pan Jiří Cienciala a příslušný návrh nám představil. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Cienciala Dobré odpoledne, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane předsedající. Dovolte mi, abych vás ve stručnosti seznámil s obsahem a cílem předkládaného zákona, který byl vládou projednán 14. 8. v letošním roce.

Dovolte mi, abych stručně uvedl návrh vládní novely zákona o ochraně spotřebitele, jehož cílem je zamezit zneužívání důvěry spotřebitelů ze strany neseriózních podnikatelů, kteří pořádají takzvané předváděcí akce. Tyto akce jsou zaměřeny převážně na seniory, kterým jsou na nich často nabízeny a prodávány nekvalitní a předražené výrobky. Přitom jsou používány nejrůznější nevybíravé a důkladně propracované agresivní praktiky, a to od manipulace směřující k vyvolávání pocitu závazku či vděčnosti účastníka přes akce nepravdivé či zkreslené informace až po výhrůžky nebo psychický nátlak a fyzické útoky. Provádění kontrol takovýchto akci je dosud velmi obtížné. Pro zajištění účinné kontroly ze strany České obchodní inspekce se proto navrhuje uložit podnikatelům povinnost informovat dozorový orgán 10 dnů předem o konání akce a stanovuje se minimální rozsah informací, které musí podnikatel uvést v ohlášení akce dozorovému orgánu. Stanovuje se také povinnost poskytnout úplné a přesné informace o jejich minimálním rozsahu i v pozváních pro spotřebitele.

Z důvodu závažnosti a naléhavosti řešení tohoto problému si vás dovoluji v souladu s ustanovením § 90 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny požádat o vyslovení souhlasu s návrhem zákona již v prvním čtení.

Shrnutí. Při převáděcích akcích dochází k agresivním obchodním praktikám, hraničícím s vydíráním a omezováním osobní svobody. Za účelem efektivní kontroly ze strany ČOI se navrhuje ohlašovací povinnost 10 pracovních dnů před konáním akce. Za třetí: Z důvodu naléhavosti problému se navrhuje zkrácené projednání a schválení již v prvém čtení.

Děkuji vám za pochopení a za schválení a za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Já bych nyní požádal pana předsedu hospodářského výboru pana poslance Ivana Pilného, aby nám navrhl, kdo bude zpravodajem tohoto tisku.***
Přihlásit/registrovat se do ISP