(17.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Stále se ještě nacházíme v rozpravě. Zdá se, že se do ní už nehlásí v této chvíli nikdo, takže můžeme rozpravu ukončit.

Nevím, jestli si ještě vezme slovo zpravodaj nebo navrhovatel. Nic takového. Zeptám se zpravodaje, jestli není nic, o čem by se mělo hlasovat. Nic takového není. V tom případě nám zbývá pouze hlasovat o návrhu organizačního výboru přikázat předložený návrh k projednání výboru hospodářskému. Ptám se, jestli chce někdo ještě jiný výbor. Pan poslanec Šťovíček?

 

Poslanec Milan Šťovíček: Ano, děkuji za slovo. Chtěl bych požádat o přikázání výboru pro životní prostředí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, tak o tom budeme hlasovat také.

 

První je tedy hlasování o přikázání k projednání výboru hospodářskému.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání k projednání hospodářskému výboru, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 22, přihlášeno je 175, pro hlasovalo 170, proti 3, takže to bylo přijato.

 

Nyní tu máme návrh, který dal poslanec Šťovíček. Navrhoval předložit ten návrh k projednání také výboru pro životní prostředí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro životní prostředí, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 23, přihlášeno 176, pro hlasovalo 140, proti 15, takže to bylo také přijato. Přikázání bylo provedeno i výboru pro životní prostředí.

 

To je všechno, o čem jsme měli hlasovat. Návrh jsme přikázali a můžeme tento bod ukončit.

 

Dalším bodem je

7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 732/ - prvé čtení

Z pověření vlády by tento návrh měl přednést ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala. Poprosím tedy pana ministra, aby v prvním čtení ten návrh uvedl.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s vládním návrhem novely školského zákona.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: (Zvoní.) Já jenom ještě poprosím o trochu více klidu. Je tady příliš rušno. Prosím, aby se to trošku srovnalo. Prosím poslance, aby umožnili vystoupení. Děkuji.

Prosím, pane ministře.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala: Cílem změny zákona je uvést jej do souladu s vládním návrhem novely zákona o rozpočtovém určení daní, který jste dnes projednávali ve druhém čtení. Novela zákona o rozpočtovém určení daní totiž zavádí do výpočtu podílu obcí na sdílených daních nové kritérium, a to počet dětí a žáků v mateřské a základní škole, kterou obec zřizuje. Podle tohoto nového kritéria bude rozděleno obcím zřizujícím mateřské a základní školy 7 % prostředků zahrnutých do sdílených daní. Vzhledem k tomuto novému kritériu se dosavadní povinnost domovských obcí poskytovat zvláštní kompenzace za jinak dojíždějící žáky stává nadbytečnou. Jinými slovy, finanční prostředky, které dosud byly předmětem úhrady neinvestičních výdajů mezi obcemi, budou nově směřovány přímo do rozpočtu obce, která zřizuje základní nebo mateřskou školu. Zároveň ale této obci samozřejmě nemůže být zachováno oprávnění vymáhat tytéž prostředky od domovské obce dítěte nebo žáka.

Dopad novely je následující. V případě domácích žáků by obce neměly změnu výrazněji pocítit. Změna bude patrná v případě žáků z jiných obcí, protože za těmito žáky přijdou obci zřizující školu peníze, které dříve obdržela domovská obec a které se v některých případech jen velmi složitě převáděly. Někdy k převodu dokonce ani nedošlo. Z hlediska dlouhodobých strategických cílů v oblasti školství není toto nové pravidlo nějakou účetní změnou, ale je to systémové opatření, protože peníze na žáka či žákyni směřují nyní skutečně za nimi, resp. za zřizovatelem školy, do které chodí. To je nastavení, které Ministerstvo školství podporuje a vítá.

Co se tedy konkrétně mění ve školském zákoně? Jak jsem již uvedl, dosavadní zvláštní kompenzace mezi obcemi za dojíždějící děti a žáky se - pokud bude schválena ta novela zákona o rozpočtovém určení daní - stává duplicitní, a proto je nutné ji zrušit.

Změny se konkrétně promítnou do § 178 až 180 školského zákona. Ruší se povinnost úhrady neinvestičních výdajů za děti a žáky mezi obcemi a mění se pravidla podílu obcí na financování školy se společným školským obvodem a školy zřizované svazkem obcí.

Důležité je poznamenat, že předkládaná novela školského zákona je podmíněna schválením novely zákona o rozpočtovém určení daní, to znamená, že ji lze schválit pouze v případě, že budou schváleny také změny v rozpočtovém určení daní, a musí nabýt účinnosti současně s novelou zákona o rozpočtovém určení daní, tedy k 1. lednu 2013.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, věřím, že předkládaný návrh budete projednávat s vědomím, že jeho přijetí zjednoduší přidělování peněz obcím, které zřizují mateřské a základní školy, že nově získají příspěvek na konkrétní děti, žákyně a žáky, kteří chodí do jejich školy, nikoliv pouze na ty děti, které mají v obci trvalé bydliště.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji za úvodní slovo. Prosím paní poslankyni Vlastu Bohdalovou, která je zpravodajkou určenou pro prvé čtení, aby komentovala vystoupení pana ministra.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Pan ministr mi vzal téměř všechna slova, která jsem měla připravena ve své zpravodajské zprávě. Pouze bych chtěla připomenout a zesílit akcent toho, že navrhovaná změna zákona je vlastně vynucenou změnou, kterou přináší změna rozpočtového určení daní, za druhé, že tato novela školského zákona ukončí to věčné dohadování obcí mezi sebou, kolik a za kterého žáka se má doplácet.

Snad jedna kritická věc, že těch 7 %, která z rozpočtového určení daní se potom mají dávat do školství, že bych byla moc ráda, aby výběr daní, jak je tady navrhován, byl dostatečný, aby opravdu těch 7 % bylo tím objemem, který je zamýšlen.

Já pouze tady kromě toho, že tento zákon bude projednávat výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, budu jako zpravodaj navrhovat, protože se to bezpodmínečně týká i obcí a samosprávných celků, aby tento zákon byl projednán i ve výboru pro regionální rozvoj. To bude můj návrh ke zpravodajské zprávě.

Jinak jako zpravodaj doporučuji, aby tento zákon byl postoupen do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To bylo úvodní vystoupení. Můžeme otevřít obecnou rozpravu k tomuto návrhu. Písemné přihlášky nemám, ale hlásí se pan poslanec Ohlídal, takže dáme slovo v rozpravě jako prvnímu právě jemu. Prosím, pane poslanče, můžete otevřít rozpravu.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, ve vyjádření pana ministra i paní zpravodajky jsem si nevšiml jedné věci, které bych si zase já rád všiml. Bylo zde řečeno ústy obou, tedy pana ministra i paní zpravodajky, že zavedení kritéria počtu dětí a žáků a jeho procentní váha jsou zásadním systémovým opatřením, které nově směřuje významnou část výnosů sdílených daní cíleně na financování mateřských a základních škol zřizovaných obcemi, byť zde není stanoveno účelové určení těchto prostředků. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP