(10.10 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Jan Vidím. (V sále je velký hluk.)

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Paní předsedkyně, paní a pánové, pan kolega poslanec Tejc skutečně -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte. Prosím o klid v jednacím sále.

 

Poslanec Jan Vidím: Pan kolega poslanec Tejc skutečně dosvědčil svým vystoupením pravdivost své první věty, že se nevyzná v obraně. Protože kdyby tomu alespoň elementárně rozuměl, pak by musel akceptovat skutečnost, že se jednalo o cvičení. Stačí se podívat, jakých typů vojenských cvičení se účastní vojáci Armády České republiky. Ostatně, tato cvičení zde v Poslanecké sněmovně projednáváme poměrně často. I předchozí bod se týkal vojenských cvičení na území České republiky i mimo ně a i uvnitř těchto by narazil na velmi obdobné typy výcviku českých vojáků jak na území naší země, tak i mimo ně. Samozřejmě, že politické deklarace porušení ústavy a ohrožení demokracie od tohoto pultíku zaznívat mohou a také zazněly, ale alespoň nějakou elementární povědomost o dané problematice by si tato materie skutečně zasloužila.

A ještě k vystoupení pana kolegy poslance Hamáčka. No, to, že se naši vojenští lékaři zúčastnili v těch dnech, o kterých hovořil pan ministr, vojenského cvičení na území Slovenské republiky, s sebou bezesporu přineslo i pro ty české vojenské lékaře jiné typy poznatků, než které získávají na vojenských cvičeních, která je připravují pro jejich nasazení ve válce. Čili si myslím, že je velmi dobře, že toto proběhlo, a i na výboru pro obranu, kde se tento bod projednával, byla atmosféra výrazně klidnější a jeden z kolegů sociálních demokratů tam velmi otevřeně prohlásil, že je dobře, že naši vojenští lékaři pomáhali zachraňovat životy někde jinde, než je obvyklé.

Takže bych doporučoval Poslanecké sněmovně, aby vzala tento bod na vědomí, a odpusťme si ty politické deklarace.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Jan Hamáček.

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji. Jenom dvě krátké poznámky. Víte, ona definice vojenského cvičení je relativně gumová. A můžeme se bavit o tom, co všechno je a není cvičení. My máme pocit, že zde ten argument byl použit účelově, a trváme si na tom, že se jednalo o vyslání stávkokazů. Samozřejmě, pan ministr bude argumentovat a argumentuje těmi posudky, že to bylo v pořádku. Ono v těch 80. letech, když se naše tanky chystaly v operaci Krkonoše vletět do Polska, tak to taky bylo cvičení de facto, ale všichni se shodneme, že to úplně aspekty vojenského cvičení nenaplňuje.

A druhá věc. Když jsme u těch přínosů, jak tady kolega Vidím a pan ministr říkal, že vojáci získali schopnost adaptace na neznámé prostředí. Nezlobte se na mě, kdyby to byla operace v Kongu, tak bych pochopil, že se vojáci adaptovali na nezvyklé prostředí konžských nemocnic. Ale rozdíl mezi nemocnicí v Bratislavě či v Žilině a nemocnicí v Praze asi tak zásadní nebude.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní pan poslanec Alexander Černý.

 

Poslanec Alexander Černý: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dámy a pánové, je pravda, co říká pan Vidím, že se pochopitelně konají cvičení, která nemohou být v plánu cvičení, protože všechno naplánovat zkrátka nejde. Nejsme žádní dogmatici a tohle bychom rozhodně akceptovali.

Toto, co držím tady v ruce, je důvodová zpráva, kterou podepsal premiér této vlády pan Nečas, která měla zdůvodnit mimořádnost tohoto cvičení. Kromě standardních formulací v úvodu, že 3. doplněk plánu vojenských cvičení je podle ničeho, což je naprosto normální, se téměř polovina důvodové zprávy ovšem věnuje tomu, aby nás ujistila, že větší část cvičení bude financována vládou Slovenské republiky, a že se tedy nemusíme obávat dodatečných nákladů z naší strany a jen nepatrné náklady padají na vrub a budou kryty z rozpočtu Ministerstva obrany. Je naprosto evidentní, že kdyby česká vláda opravdu chtěla české vojenské lékaře cvičit a kdyby dospěla k tomu, že je bude cvičit v kooperaci se slovenskou armádou, tak by tento požadavek určitě nebyl mezi doplňky, ale byl by mezi řádně schválenými cvičeními, která jsme projednávali předtím.

Tohle je mimořádné opatření. Vím, že v Senátu byla vedena obrovská diskuse na toto téma. Pokud vím, tak Senát nesouhlasil s tímto vysláním. A já nemohu udělat nic jiného, než že v tomto případě budu rovněž doporučovat svému klubu, abychom hlasovali proti takovému cvičení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Nehlásí se již nikdo, takže končím všeobecnou rozpravu. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Pan kolega Zdeněk Boháč. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dovolil bych si přednést návrh na usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k 3. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2011: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí 3. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2011." Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, to byl návrh usnesení a o tomto návrhu rozhodneme v hlasování. Je zde žádost o odhlášení. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Oznamuji, že pan poslanec Michal Doktor má náhradní kartu číslo 20.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, se kterým nás seznámil pan zpravodaj a máme je též v písemné podobě předložené.

Zahajuji hlasování číslo 197. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 197. Přítomno 136, pro 77, proti 57. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Tím končí bod číslo 71, sněmovní tisk 552. Končím s poděkováním panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu

72.
Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil
jiných států přes území České republiky v roce 2012
/sněmovní tisk 559/

Požádám opět pana ministra obrany Alexandra Vondru, aby tento materiál uvedl.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Ano, dámy a pánové, opět jde o standardní materiál, který je předkládán v souladu s ustanovením článku 43 naší ústavy, podle něhož vláda rozhoduje o průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území České republiky nebo o jejich přeletu nad naším územím. Rozhodnutí vlády umožňuje realizovat bez zbytečných průtahů požadavky na přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států uvedených v usnesení vlády ze dne 23. listopadu loňského roku. Zároveň umožňuje ozbrojeným silám České republiky žádat na principu reciprocity o povolení přeletů přes území států, které jsou uvedeny ve zmíněném usnesení vlády.

Část materiálu, předkládací zpráva pro Parlament, obsahuje zhodnocení dosavadní praxe při schvalování přeletů a průjezdů ozbrojených sil jiných států přes naše území a podrobné odůvodnění řešení navrhovaného pro rok 2012, a to zejména s ohledem na závazky, které pro nás vyplývají z členství v Severoatlantické alianci. Obdobným způsobem byla problematika přeletů a průjezdů ozbrojených sil řešena i v minulých letech.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a žádám o projednání předloženého materiálu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Sněmovní výbor pro obranu tento tisk projednal. Usnesení jsme obdrželi jako tisk číslo 559/1. Zpravodajem výboru pro obranu je pan poslanec Václav Horáček. Prosím vás, pane kolego, abyste nás informoval o jednání výboru a též seznámil s návrhem usnesení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP