(10.20 hodin)

 

Poslanec Václav Horáček: Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, výbor pro obranu se na svém 2. zasedání 18. ledna zabýval rozhodnutím vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2012, sněmovní tisk číslo 559. Dovolte, abych přednesl usnesení:

Po odůvodnění prvního náměstka ministra obrany ČR Jiřího Šedivého, genmjr. Miroslava Žižky a zpravodajské zprávě poslance Václava Horáčka a po rozpravě výbor pro obranu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně vzít na vědomí rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2012, sněmovní tisk 559; za druhé pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Horáčkovi. Otevírám všeobecnou rozpravu a táži se, zda se do ní někdo hlásí. Žádnou přihlášku nevidím, tuto rozpravu, tedy všeobecnou rozpravu končím. Zahajuji rozpravu podrobnou. Slovo má pan poslanec Václav Horáček. Prosím.

 

Poslanec Václav Horáček: Vážená paní předsedkyně, odkazuji se na usnesení, které jsem tady přednesl.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Ptám se na další přihlášku do podrobné rozpravy. Není žádná, končím podrobnou rozpravu.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, s nímž nás seznámil pan zpravodaj a které nám bylo také písemně předloženo.

Zahajuji hlasování číslo 198. Táži se, kdo je pro přijetí tohoto usnesení. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 198 přítomno 133, pro 87, proti 20. Konstatuji tedy, že usnesení bylo přijato.

 

Končím bod 72, sněmovní tisk 559. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

56.
Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší
/sněmovní tisk 449/ - třetí čtení

Prosím ke stolku zpravodajů pana ministra životního prostředí Tomáše Chalupu a požádám též zpravodajku výboru pro životní prostředí paní poslankyni Kateřinu Konečnou, aby zasedla ke stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 449/3.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení a prosím o vaše přihlášky do této rozpravy. Paní poslankyně Kateřina Konečná. Prosím. A prosím o klid!

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Vážení páni ministři, paní ministryně, kolegyně a kolegové, ochrana ovzduší je důležitá a lidské zdraví a životy jsou bezesporu snad tou nejcennější hodnotou, kterou musíme chránit, a to i za cenu ústupků při ochraně jiných lidských svobod. Zákon o ochraně ovzduší je pouze jedním z nástrojů, které společnost může pro ochranu ovzduší použít. Je přitom velice důležité, aby tento legislativní nástroj splňoval dvě podmínky: aby byl efektivně účinný a aby byl dlouhodobě ve svých účincích vyvážený.

Protože se problematikou ochrany ovzduší zabývám skutečně dlouho, plně chápu, že není zcela jednoduché se v ní rychle zorientovat, a z toho důvodu také chápu pokušení řady kolegů vybrat si pouze malou část zákona a upnout k ní svoji pozornost. Jako zpravodaj tohoto zákona jsem se přesto musela snažit, aby výsledná podoba zákona byla v maximální možné míře vyvážená. Věřím proto, že i výsledkem dnešního hlasování bude efektivně účinný a dlouhodobě vyvážený zákon o ochraně ovzduší.

Závěrem mi dovolte, abych poděkovala nejenom panu ministrovi a jeho úředníkům na ministerstvu, především z odboru ochrany ovzduší, naší legislativě, ale i vám všem, kteří jste se aktivně podíleli na hledání široce přijatelné podoby tohoto zákona.

Hlasování, které máme před sebou a se kterým vás poté seznámím, není jednoduché. Snažila jsem se dát minimálně garantům jednotlivých politických klubů to, jak bychom měli hlasovat, a pevně věřím, že stejně tak, jako jsme za půl roku zvládli tento zákon donést do této Sněmovny až do třetího čtení, tak že zvládneme i to hlasování stejně úspěšně. Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní zpravodajce, paní poslankyni Kateřině Konečné, a ptám se na případnou další přihlášku do rozpravy ve třetím čtení. Prosím.

 

Poslanec Jan Bureš: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já mám dva okruhy. První je, že jsem chtěl požádat Sněmovnu o podporu pozměňovacího návrhu, který jsem předložil ve druhém čtení ve variantě číslo 1, kde navrhuji, aby od roku 2016 zůstaly poplatky za znečišťování u tuhých znečišťujících látek ve výši 4200 korun a aby poplatky u oxidů síry, oxidů dusíku a těkavých látek skončily poplatkovým rokem 2015. Jde mi především o to, že naším cílem by mělo býti samozřejmě snížit exhaláty, které se na naše obyvatele valí. Měli bychom to pochopitelně dělat tou obrácenou metodou, tedy pokutováním za porušení přísných předpisů a přísných limitů, které i Evropská komise připravuje a které budeme implementovat do našeho právního řádu. Nemělo by to býti opačnou metodou, tedy kupováním si odpustků. Jde mi především o to, že je třeba také myslet na konkurenceschopnost českého průmyslu, ale je také potřeba myslet i na teplárny, které v České republice dodávají teplo bezmála čtyřem milionům našich spoluobčanů. Náklady budou v příštích letech pro průmysl, ale i pro teplárny vzrůstat. Čeká nás to, že končí v příštím roce bezplatné přidělování povolenek. Třicet procent povolenek se bude nakupovat v aukcích. Já jsem si to nechával spočítat - jenom u naší městské teplárny v mém městě Ostrově, které má 17 tisíc obyvatel, tam v případě, že by platila vládní verze, by tyto poplatky stouply z dnešních 650 tisíc korun na 10 milionů. To si myslím, že je i pro obyvatele, kterým by to teplárna musela promítnout do ceny, sociálně velmi neúnosné. Takže ještě jednou bych chtěl poprosit o podporu pozměňovacího návrhu, který jsem předložil ve variantě 1.

Druhá věc, kterou jsem chtěl zde na mikrofon říci, je legislativně technická oprava. Rád bych tedy načetl legislativně technickou opravu k pozměňovacímu návrhu pod číslem 1045, tedy k svému pozměňovacímu návrhu. V pozměňovacím návrhu číslo 1045 se v obou variantách v bodě 6 slova "účinnosti platnosti" nahrazují slovem "platnosti".

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Janu Burešovi a prosím ještě o další přihlášku ve třetím čtení do rozpravy. Pan kolega Tomáš Úlehla.

 

Poslanec Tomáš Úlehla: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já bych chtěl za výbor životního prostředí i jako klubový zpravodaj jenom říct, že práce na tomto zákonu byla velmi zdlouhavá a že jsme dospěli ke konsenzuálnímu řešení, a chtěl bych se velmi přimluvit, abychom podpořili proceduru navrženou zpravodajkou tak, jak byla pečlivě zpracována v průběhu posledního týdne. Myslím si, že si to zaslouží nejenom občané, kteří bojují se znečištěním ovzduší v severní části naší republiky, ale také podnikatelé, kteří s rozpaky zatím sledují průběh vývoje celé této legislativy, a my máme dnes velkou šanci tomu dát jasná pravidla.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Úlehlovi. Hlásí se ještě dál někdo? Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Jsme u závěrečných slov. Nejprve se zeptám na závěrečné slovo pana ministra. Prosím. Poté paní zpravodajky.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Vážená paní předsedkyně, vážený pane vicepremiére, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, snad mi odpustíte, zdržet vás pár minut krátkým popisem a stanoviskem k pravděpodobně jednomu z nejvýznamnějších zákonů z agendy práva životního prostředí, které v ČR máme.

Dovolte mi na začátek zmínit a znovu připomenout, protože rozprava tady se často topí v detailech toho zákona, ty nejdůležitější atributy, o kterých tento zákon je. Tento zákon například v oblasti průmyslu řeší otázku, jakým způsobem zavádět institut, který dosud bohužel v právní praxi možný není, byť je po něm voláno, a to je institut kompenzačních opatření. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP