(9.50 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová A na závěr jako celek. Má někdo námitku proti této proceduře? Nemá-li, budeme podle ní postupovat. Prosím pana zpravodaje, aby uvedl první návrh.

 

Poslanec Alexander Černý: První návrh je pod písmenem A - pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro obranu a bezpečnost č. 88 ze dne 23. listopadu 2011, které byly obsaženy v tisku 476/1.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Stanoviska prosím. Dvě kladná stanoviska.

 

Zahajuji hlasování číslo 192. Táži se, kdo je pro přijetí pozměňovacího návrhu pod písmenem A. Kdo je proti?

Hlasování číslo 192, přítomno 150, pro 144, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Alexander Černý: Pod písmenem B poslanec Antonín Seďa.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Stanoviska prosím. (Zpravodaj kladné, ministr záporné.)

 

Zahajuji hlasování číslo 193. Kdo je pro návrh pod písmenem B? Proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 193, přítomno 150, pro 60, proti 82. Návrh přijat nebyl. Dále prosím.

 

Poslanec Alexander Černý: Posledním pozměňovacím návrhem je pod písmenem B návrh poslance Alexandra Černého.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím o stanoviska. (Obě stanoviska kladná.)

 

Zahajuji hlasování číslo 194. Ptám se, kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem. Kdo je proti?

Hlasování číslo 194, přítomno 150, pro 144, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy můžeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku. Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku č. 476, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Zahajuji hlasování číslo 195. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu zákona? Proti?

Hlasování číslo 195, přítomno 150, pro 102, proti 37. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Končím projednávání bodu 66 sněmovního tisku č. 476 ve třetím čtení.

 

Slovo má předseda volební komise Petr Tluchoř. Prosím.


Výsledky druhého kola volby člena Etické komise ČR

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledky druhého kola volby člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.

Musím vám poděkovat, pochválit: pouze tři neplatné hlasy.

Pan Karel Floss dostal hlasů 36, Prokop Tomek hlasů 81, tedy byl zvolen členem Etické komise. Děkuji, tím volba končí a přeji vám krásný den.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu předsedovi volební komise a budeme se věnovat dalšímu bodu.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

70.
Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů
Armády České republiky se zahraničními partnery
na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2012
/sněmovní tisk 550/

Prosím, aby tento materiál uvedl ministr obrany Alexandr Vondra.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, předkládám standardní materiál, který je informací o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery, a to jak na území České republiky, tak i mimo ně, která jsou plánována na rok 2012. Ta vojenská cvičení vycházejí vesměs z členství České republiky v Severoatlantické alianci a Evropské unii a účast jednotek a štábů na těchto cvičeních je naplněním základních požadavků řídících orgánů těchto organizací při dosahování nezbytné míry interoperability s jednotkami našich spojeneckých partnerů.

Plánovaná účast je hrazena z rozpočtu Ministerstva obrany a prvotní pozornost je věnována jednotkám a útvarům, které jsou předurčeny pro působení v zahraničních misích a nebo v Silách rychlé reakce Aliance při bojových skupinách Evropské unie. Celkem se na území naší země uskuteční v tomto roce 99 - nebo na území České republiky 38 cvičení a mimo území našeho státu celkem 99 cvičení. Celkový finanční objem činí 72 milionů korun.

Tak jako vždy máte přehled jednotlivých cvičení obsažen v předloženém materiálu, který vláda schválila dne 23. listopadu loňského roku. Byl následně projednán výborem pro obranu a bezpečnost v Poslanecké sněmovně, který tak jako vždy doporučil Sněmovně vzít tento materiál na vědomí. Čili žádám vás o projednání materiálu a díky za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Informaci projednal výbor pro obranu. Usnesení výboru jsme obdrželi jako sněmovní tisk 550/1. Prosím nyní o slovo pana poslance Karla Černého, který je zpravodajem výboru pro obranu, aby nás informoval o jednání výboru, a též vás požádám, pane kolego, abyste přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Karel Černý: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Výbor pro obranu se na své schůzi dne 18. ledna 2012 zabýval sněmovním tiskem 550. Jak zde sdělil pan ministr obrany, jedná se o standardní Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i v zahraničí plánovaných na rok 2012. Jedná se o standardní informaci, kterou Ministerstvo obrany předkládá Poslanecké sněmovně pravidelně.

Dovolte, abych přednesl návrh na usnesení. Po odůvodnění prvního náměstka ministra obrany České republiky doktora Jiřího Šedivého a prvního zástupce náčelníka Generálního štábu generálmajora Miroslava Žižky, zpravodajské zprávě poslance Karla Černého a po rozpravě výbor pro obranu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně vzít na vědomí Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2012, sněmovní tisk 550. Za druhé pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, pane zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu a nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Prosím tedy o vaše přihlášky. Nehlásí-li se nikdo, končím všeobecnou rozpravu. Pana kolegu Černého požádám, aby v podrobné rozpravě odkázal na návrh usnesení, s nímž jsme byli seznámeni.

 

Poslanec Karel Černý: Děkuji za slovo. Odkazuji se na usnesení, které jsem přečetl v rozpravě obecné.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji pane zpravodaji. Jsme stále ještě v podrobné rozpravě a prosím, zda by někdo chtěl ještě vystoupit. Není-li tomu tak, končím podrobnou rozpravu.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, které přednesl pan zpravodaj pan poslanec Karel Černý, a tento návrh usnesení máme všichni také v písemné podobě. To znamená, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2012, dle sněmovního tisku 550.

 

Zahajuji hlasování číslo 196. Ptám se, kdo je pro přijetí tohoto usnesení. Kdo je proti?

Hlasování číslo 196, přítomno 148, pro 125, proti 1. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání bodu 70 sněmovního tisku 550 ve třetím čtení - toto není třetí čtení. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP