(Jednání pokračovalo v 9.40 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, budeme pokračovat. Seznámím vás s dalšími dvěma omluvami, které mi byly doručeny. Dnes se omlouvá z důvodu nemoci paní poslankyně Soňa Marková a z osobních důvodů pan poslanec Jiří Paroubek, a to od 9 do 11 hodin.

 

Naším dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je

66.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb.,
o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 476/ - třetí čtení

Prosím ke stolku zpravodajů pana ministra obrany Alexandra Vondru. Prosím také ke stolku zpravodajů pana poslance Alexandera Černého. (V sále je obrovský hluk a neklid!) Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 476/2.

Dámy a pánové, je třetí čtení zákona. Prosím všechny důrazně, aby zasedli do lavic a věnovali se třetímu čtení zákona, které právě probíhá! Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 476/2.

Otevírám rozpravu a žádám o vaše přihlášky, neb písemně se nepřihlásil nikdo. Hlásí se někdo do rozpravy ve třetím čtení? Pan poslanec Seďa a pan poslanec Boháč. Pan poslanec Seďa, prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane ministře, vážení členové vlády, vážené poslankyně a poslanci, dovolte mi stručně shrnout důvody, které vedou sociální demokracii k nepodpoře tohoto zákona.

Novelizační body vládního návrhu zákona 12 až 14 fakticky vylučují možnost účinné procesní obrany vojáka v případech svévolného znehodnocení služebního poměru vojáka ze strany služebního orgánu přeřazením na jinou, nižší funkci s nižší vojenskou hodností či zániku služebního poměru vojáka v důsledku neochoty služebního orgánu prodloužit dobu trvání služebního poměru. Z minulosti totiž existují případy, kdy bývalí vojáci žalovali ministra obrany za znehodnocení služebního poměru a soudy jim daly za pravdu, a právě tato novela má zřejmě takovým rozhodnutím zabránit. Chci upozornit, že v žádné demokratické armádě nelze vojákovi odepírat jeho práva.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, kontroverzní novelizační body mohou vést k zamezení podnětů ze strany vojáků k prošetření trestné činnosti v resortu obrany, a to právě cestou odnětí stávajících práv vojáků vyplývajících z příslušných ustanovení správního řádu, kterými dosud byla v plném rozsahu zajištěna každému vojákovi možnost účinně se bránit vůči uplatňování svévole služebních orgánů při rozhodování ve věcech služebního poměru. Dvanáct let tato práva vojáků nebyla omezena a je k zamyšlení, proč nyní, v době prošetřování závažných korupčních případů v resortu obrany, pociťuje ministerstvo potřebu podstatným způsobem práva vojáků omezit, vytvořit takto bezprávné podmínky pro legální znehodnocení služebního poměru nepohodlným vojákům a odstrašit tímto jiné od podávání podnětů orgánům činným v trestním řízení.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Seďovi. Pan kolega Zdeněk Boháč. Prosím. (Hluk v sále neutichá!)

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Dobré ráno, dámy a pánové.

Já bych si dovolil jenom poznámku k pozměňovacímu návrhu, se kterým přišel kolega Seďa ve druhém čtení, tedy k vládnímu návrhu zákona o vojácích z povolání. Jenom stručně zopakuji, o co jde. Minule kolega Seďa hovořil o personálním rozkazu, který se vyhotovuje v písemné podobě. Vojákovi se vyhlásí ústně a písemně se mu nevydá, ani když o to požádá. Voják se přitom může odvolat vůči tomuto rozkazu do pěti dnů. Já jsem si zažádal reakci Legislativní rady vlády a dovolil bych si oponovat a říct vám tedy, proč jsem v rámci klubového zpravodajství navrhl zamítnutí pozměňovacího návrhu kolegy Sedi.

Původní návrh v § 145a odst. 4 obsahoval mimo jiné i ustanovení: "Na základě žádosti vojáka se mu vydá stejnopis personálního rozkazu." Toto ustanovení bylo v rámci posouzení v komisích Legislativní rady vlády vypuštěno. Úmyslně tedy podotýkám vypuštěno. Svůj krok Legislativní rada vlády odůvodnila s odkazem na ustanovení § 69 odst. 4 správního řádu, které stanoví: "Na požádání účastníka správní orgán vydá stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí." Rozhodnutí je tedy vždy - podotýkám vždy - vydáno písemně. V zákonem stanovených případech se vyhlašuje pouze ústně. Vzhledem k tomu, že obecný procesní předpis upravuje postup správního orgánu, tedy obecnou povinnost ústně vyhlášené rozhodnutí vydat na žádost účastníka i písemně, bylo by navrhované, tedy stejné ustanovení v zákoně o vojácích z povolání duplicitní, takže tady se můžeme s kolegou Seďou přít o míru duplicity, jestli ano, či ne. Já si myslím, že by tedy k té duplicitě docházelo.

Z tohoto důvodu je žádoucí podaný pozměňovací návrh kolegy Sedi zamítnout. Jinak komplexně samozřejmě souhlas.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan kolega Seďa se ještě hlásí. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Jenom velmi stručně. Já jsem také konzultoval s Ministerstvem obrany svůj pozměňovací návrh a tyto věci, ale konzultoval jsem i s legislativním odborem, zda je to v pořádku.

Chci říct, že můj pozměňovací návrh k novelizačnímu bodu 14 není pouze kosmetickou úpravou § 145a odst. 5. Podstatou návrhu je umožnit vojákovi získat okamžitě písemné vyhotovení personálního rozkazu, pokud o to požádá. Tím získá dokument, vůči kterému se může do pěti dnů, jak ukládá návrh zákona, odvolat. Ministerstvo obrany, jak to tady zmínil kolega Boháč, navrhuje zamítnout můj pozměňovací návrh, odvolává se na doporučení Legislativní rady kvůli duplicitě. Nicméně jak Ministerstvo obrany, tak Legislativní rada vlády nějak opomněly, že v navrhovaném personálním rozkazu § 145a odst. 4 ruší ustanovení § 67 odst. 3 správního řádu, které se týká také ústně vyhlášeného rozhodnutí správního orgánu, který má potvrdit písemně. A já se obávám jedné věci a tou věcí je omezení vojáků, aby hned při vydání ústního personálního rozkazu mohli dostat tento rozkaz písemně, protože tam je šibeniční lhůta pěti dnů, která běží hned vyhlášením ústního rozkazu. Bez možnosti si okamžitě vyžádat písemné vyhotovení bude voják tahat za kratší provaz, protože lhůta pro odvolání pěti dnů je opravdu šibeniční. Z tohoto důvodu trvám na mém pozměňovacím návrhu a děkuji za podporu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan poslanec Seďa. Ještě pan kolega Boháč. (V sále je stále velký hluk!)

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. I přes to, co tady zaznělo z úst kolegy Sedi, doporučuji tedy zamítnout tento pozměňovací návrh. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zeptám se ještě na další přihlášku do rozpravy ve třetím čtení. Pokud není žádná, rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a přednášel poté jednotlivé pozměňovací návrhy a také se k nim vyjádřil. O stejné vyjádření požádám potom pana ministra. Slovo má zpravodaj pan poslanec Alexander Černý.

 

Poslanec Alexander Černý: Děkuji. Paní předsedkyně, dámy a pánové, procedura bude v tomto případě poměrně jednoduchá. Nejprve konstatuji, že návrh na zamítnutí ve druhém čtení podán nebyl, a máme tedy k hlasování tři pozměňovací návrhy a potom hlasování o návrhu jako celku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Takže pořadí pozměňovacích návrhů bude?

 

Poslanec Alexander Černý: Tak jak jsou uvedeny v tisku 476/2. Nejprve budeme hlasovat pod písmenem A o pozměňovacích návrzích, které byly projednány na výboru pro obranu a bezpečnosti 23. listopadu a poté odhlasujeme pod písmenem B pozměňovací návrh pana poslance Sedi a pod písmenem C pozměňovací návrh poslance Alexandera Černého. Toť vše. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP